fbpx
Декларация за извеждане в чужбина

Изменение на привременни мерки

Много често родители ни питат за предприемане на съответните действия за изменение на привременни мерки.

Родителски права и задължения обикновено се упражняват от двамата родители заедно.

В случай на развод или раздяла, съвместното упражняване на родителските права става практически невъзможно.

При възникнал спор, законът изисква съдът да предостави упражняването на родителските права на единия родител.

При определяне на мерките за упражняване на родителските права, приоритетен е интересът на детето.

Интересът на детето налага родителските права да се възлагат на родителя, който може да осигури адекватни грижи и добро възпитание, изграждайки детето като самостоятелен индивид.

Важно е също така да се поддържат пълноценни отношения с другия родител.

Задължения на Родителя при Развод или Раздяла

При развод или раздяла, задълженията на родителя, на когото не се предоставят родителските права, се запазват.

Този родител има право и задължения по време на определения режим на лични контакти.

Лишаването от възможност за срещи може да стане само при ясно установяване, че родителят не изпълнява своите задължения в интерес на детето.

Промяна на Обстоятелствата и Изменение на Мерките

Съгласно чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс, при промяна в обстоятелствата, съдът може да измени установените мерки за упражняване на родителски права, местоживеене и режим на лични отношения с детето.

Основателността на изменението на мерките се предпоставя от промяната на обстоятелствата, при които първоначално са определени.

Промяната на обстоятелствата може да се изразява в:
– Влошаване на условията при родителя, на когото е предоставено детето.
– Подобряване на условията на живот при другия родител.
– Невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване, лишаване от свобода или напускане на страната.
– Загубване на родителски авторитет или невъзможност да се справи с лоши прояви на детето.
– Повторно встъпване в брак на единия от родителите.

Влияние за изменение на Привремнните мерки

Промените, които могат да повлияят на мерките и тяхната ефективност, включват:
– Невъзможност за изпълнение на решението поради поведение на детето.
– Нерационален режим, оказал се неблагоприятен за детето.
– Болест на детето и невъзможност за прилагане на мерките.

Спазване на Мерките и нововъзникнали Обстоятелства

Съществуват и специфични обстоятелства, свързани с нововъзникналите права и задължения на родителите, като:
– Отчуждаване на детето по вина на отглеждащия родител.
– Пречки за осъществяване на личните отношения с другия родител.
– Невръщане на детето след лични контакти.
– Нарушаване на режима на детето в учебни заведения.
– Отвличане на детето.

Съзнателното задържане на детето след влизане в сила на съдебното решение не е основание за нови мерки в полза на виновния родител.

Всяка промяна трябва да бъде анализирана дали влияе на положението на детето и ефикасността на по-рано взетите мерки, съгласно съдебния акт.

Всички тези обстоятелства засягат положението на детето и е важно новите обстоятелства да се анализират внимателно за тяхното влияние върху детето и ефективността на предишните мерки.

5/5 - (4 votes)