Предоставяне ползването на семейното жилище

Издръжка на пълнолетно дете

Въпросите за издръжката на дете, навършило пълнолетие е масово задаван въпрос в практиката по съдебни и семейни дела. Въпросът за издръжка на дете, навършило пълнолетие е разработена в Семейния кодекс (СК).  Законът детайлно и внимателно разпределя условията и размера за изплащане на дължима издръжка както и редът за нейното изискване.

Съгласно чл. 139 СК „право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си“. Веднага след това се разпорежда, че размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Издръжка на пълнолетно дете

Настоящата теория и анализ в СК вече не определя максимален размер на издръжката. Такъв размер на издръжката на пълнолетно дете бе предвиден в старата редакция на закона. Същественото, което следва да се отбележи, че се определя минимум – една четвърт от минималната работна заплата. Сега тя е 610 лв., което прави минималния размер 162.50 лева.

Така че може да бъде определена издръжка в зависимост от двата критерия – нуждите на детето и възможностите да даващият издръжка родител.

Принципът е, че тази промяна за изплащане на издръжка на пълнолетно дете, става с решение на Районният съд, който преценява както нуждите на детето, така и възможностите например на бащата да плаща.

Издръжка на пълнолетно дете

Законът определя, че „всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето“.

Това означава, че и двамата родители са длъжни, дори и да са разделени или да има развод. Неправилно е схващането и впечатлението, че при развод единственият, който дължи издръжка на своето дете оставено при майката, е бащата. Издръжка на пълнолетно дете

В съдебната практика основен прицип е, че и двамата родители дължат издръжка на свеото непълнолетно и пълнолетно дете, до навършването на 18-тата му годишнина, а ако същото е записано и учи до 25-тата.Издръжка на пълнолетно дете

Двамата родители дължат издръжка на своите навършили пълнолетие деца,  независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си до навърпшването на тяхната 25 годишнина.Родителите дължат издръжка и дори когато детето е настанено извън семейството.

Според чл. 144 от СК родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения. Разбира се, за това има няколко допълнителни условия.Издръжка на пълнолетно дете

Издръжката на непълнолетно дете се дължи „за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение“.

Това означава, че ако студент е на 27 години, то родителите  нямат задължение за даване на издръжка. На приети и записани студенти до 25 години се дава издръжка,  само ако не могат да се издържат самите те от доходите си или от използване на имуществото си. Друго важно условие е родителите да могат да дават тази издръжка без особени затруднения.

В случай, че е налице Съдебно решение за издръжка, то тя се подчинява на някои строги правила. Така паричната издръжка трябва да се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва.Издръжка на пълнолетно детеИздръжка на пълнолетно дете

Всеки иск за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска. Според чл.150 от СК пък „при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена“.

Има и правило, че не може да търси издръжка лице, което се е провинило тежко срещу онзи, който дължи издръжката, срещу негов съпруг, низходящ или възходящ.Издръжка на пълнолетно дете

Това правило не се прилага за издръжка на деца до навършване на шестнадесетгодишна възраст, което означава обаче, че може да се прилага при издръжка на студент.

Законът е постановил и че лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си.

СК говори и за още една хипотеза – при която има присъдена издръжка, има съдебно решение, но съответният родител не я плаща. Тогава има дори наказателна отговорност по чл. 182 НК.Издръжка на пълнолетно дете

Самото плащане може да се извършва от държавата за сметка на неизправния длъжник – например ако го няма, ако е изчезнал, ако няма изобщо пари или имущество, към които да се насочи принудително изпълнение.

Ако се появи обаче длъжникът или се открие негово имущество, то той дължи на държавата платените от нея суми.

За въпроси и допълнителна консултация, моля обърнете се телефон + 359 897 90 43 91 или на mail  office@lawyer-bulgaria.bg. Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед неговата специфика и особености.