fbpx
Издръжка на пълнолетен

Издръжка на пълнолетен

Най-честият впрос за издръжка на пълнолетен по семейни дела е кога се дължи издръжка на пълнолетно дете.

Въпросът за издръжка на дете, навършило пълнолетие е разработена в Семейния кодекс (СК).

Законът детайлно и внимателно разпределя условията и размера за изплащане на дължима издръжка както и редът за нейното изискване.

Съгласно чл. 139 СК „право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си“.Издръжка на пълнолетно дете

За разлика от безусловното по характера си задължение за издръжка на ненавършилото пълнолетие дете, при издръжката не съвпада с общото изискване на чл.142 от СК

Съгласно чл.144 СК размерът на издръжката се определя единствено като функция от нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.

Кога е налице задължение за издръжка на пълнолетен ?

Налице е ограничение по чл.144 от СК, тъй като се касае за издръжка на вече пълнолетно лице, което поначало е длъжно само да се грижи за издръжката си

Родителят може да бъде задължен да му дава издръжка, само при условие, че това не би му създало особени затруднения.

Липсва легална дефиниция на понятието “без особени затруднения”

Във всеки конкретен случай следва да се преценяват възможностите на родителя за задоволяване на неговите елементарни ежедневни нужди

При това следва да се отчете и задължението му към ненавършили пълнолетие деца, за които е длъжен да се грижи и по отношение на които задължението за издръжка е безусловно.

Заплащането от родителя на издръжка на пълнолетно му дете предвид изискванията на чл.144 от СК предпоставя материални възможности на този родител, които следва да са реални и обективно да съществуват

Именно тук не се прави преценка за неговата трудоспособност, възраст и професия, а само с оглед на действително реализираните доходи и материално състояние

Затова издръжка на пълнолетното дете да не поставя родителя в невъзможност да осигурява собствена си издръжка за нормално съществуване и да изпълнява безусловното задължение за издръжка на непълнолетно си дете.

Независимо от моралното задължение на родителя да подпомага финансово своето навършило пълнолетие дете при получаване на по-добро образование е налице и споделяне на разноските за това с другия родител

Това споделяне на разноските е скрепено с правна принуда юридическо задължение на родителя да издържа пълнолетното си дете, ако то продължава своето образование, възниква само при условие, че предоставянето на издръжката не създава особени затруднения за родителя.

Използвайки за ориентир концепцията на законодателя, заложена в разпоредбата на чл. 142, ал. 2 СК, както и изхождайки от факта, че основният нормативно въведен критерии за редица социални плащания е трикратният размер на гарантирания минимален доход

Законът не определя максимален размер на издръжката.

Издръжката се определя за сума в размер на четвърт от минималната работна заплата. Сега тя е 610 лв., което прави минималния размер 162.50 лева.

За да бъде определена издръжка е нужно да се вземат под внимание два критерия – нуждите на детето и възможностите на даващият издръжка родител.

Промяна за изплащане на издръжка на пълнолетно дете, става с решение на Районният съд

Предпоставки за уважаване на иск за издръжка на пълнолетен

В решението се отчитат нуждите на детето и възможностите на бащата да плаща този размер.

  • Детето трябва да е навършило пълнолетие и да се обучава редовно в средно или висше учебно заведение.
  • Детето трябва да е навършило 18-годишна възраст и да е записано като учащо се в средно или висше учебно заведение, редовна форма на обучение.

По аргумент от противното от текста на чл. 144 СК, издръжка не се дължи, ако детето учи в задочна или дистанционна форма на обучение;

Второ, пълнолетното дете трябва да е до 20-годишна възраст, ако се обучава в средно учебно заведение.

Издръжка на пълнолетно детеПълнолетното дете трябва да е до 25-годишна възраст за висше учебно заведение

Тази предпоставка обвързва възможността за предявяване на иска по чл. 144 СК от ненавършване на определена възраст от детето.

Трето, пълнолетното дете не може да се издържа от доходите си или от използване на имуществото си.

Законът предоставя две изисквания

Детето не може да се издържа от доход, или от лично имущество.

Достатъчно е само една от тези алтернативи да е налице, за да бъде изпълнена предпоставката по чл. 144 СК.

Първата алтернатива е свързана с наличието на доходи, които детето има

Тези доходи следва да не са недостатъчни за осигуряване на нуждите му, свързани с провеждано обучение.

Второто изискване е свързано с наличие на имущество на детето, което не следва и не може да бъде използвано за получаване на доходи.

Четвърто, родителите могат да дадат издръжка на пълнолетното дете без особени затруднения.

Това е свързано с преценка на имущественото състояние на родителя, спрямо който се претендира издръжка.

В съдебния процес трябва да бъде преценено какви възможности има този родител и дали при изплащане на издръжка за него няма да се създаде особено тежко положение, което да затрудни задоволяване на неговите нужди.

Това означава, че и двамата родители са длъжни, дори и да са разделени или да има развод.

Неправилно е схващането и впечатлението, че при развод единственият, който дължи издръжка на своето дете оставено при майката, е бащата.

Двамата родители дължат издръжка на непълнолетно дете, до навършването на 18-тата, а ако същото е записано и учи до 25-тата годишнина.

Тази издръжка се дължи независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си до навърпшването на 25 години

Според закона родителите дължат издръжка на пълнолетни деца, ако учат редовно във висше учебно заведение при допълнителни условияИздръжка на пълнолетно дете

Издръжката на непълнолетно дете се дължи „за предвидения срок на обучение, до навършване на възраст

При обучение в средно и на двадесет и двадесет и пет годишна възраст

В случай, че е налице Съдебно решение за издръжка, то тя се подчинява на някои строги правила. Така паричната издръжка трябва да се изплаща ежемесечно.

Издръжка за изминал период 

Издръжка за минало време може да се търси до една година от иска.

Това правило не се прилага за издръжка на деца до навършване на 16 (шестнадесетгодишна) възраст, което означава обаче, че може да се прилага при издръжка на студент.

Законът е постановил и че лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си.

Ако има присъдена издръжка, но родителят не я плаща,той носи наказателна отговорност по чл. 182 НК. Ако се появи обаче длъжникът или се открие негово имущество, то той дължи на държавата платените от нея суми.

За въпроси и допълнителна консултация, моля обърнете се телефон + 359 897 90 43 91 или на mail  office@lawyer-bulgaria.bg.

Кога се дължи издръжка на пълнолетно дете ?

Според чл. 144 от СК родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения

При какви условия се дължи издръжка на пълнолетно дете ?

Колко често се изплаща издръжка на пълнолетно дете ?

Паричната издръжка на пълнолетно дете се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва. Иск за издръжка се разглежда по реда на бързото производство и се решава занапред.

Може ли да се поиска издръжка за минал период ?

Колко е издръжката за пълнолетно дете ?

Законът не поставвя максимален размер на дължимата издръжка за пълнолетно дете, Определен е само минимум - една четвърт от минималната работна заплата.

5/5 - (38 votes)