fbpx
Издръжка в полза на дете

Издръжка в полза на дете

С оглед последните промени в МЗР от 2024г. все по-често ни питат за Издръжка в полза на дете. 

Задължението за грижа и издръжка на непълнолетно дете от родител възниква веднага след раждането на детето

Съгласно закона задължението за издръжка съществува независимо от това дали е било изпратено призивно писмо за изпълнение.

Съгласно разпоредбите на чл. 143 от Семейния кодекс, всеки родител е задължен, в зависимост от

А/ Възможности и материално положение на даващия да осигури условията на живот, необходими за развитието на детето

Б/ разходите на детето, в зависимост от неговата възраст

В този смисъл и двамата родителите са длъжни да осигурят издръжка на своите непълнолетни деца

Законът сочи този факт, независимо дали тези родители са трудоспособни и дали могат да се издържат от собствените си средства.

Родителите са задължени да осигурят издръжка дори когато детето е настанено извън семейството.

Според новелата на чл. 144 от Семейния кодекс, родителите са задължени да осигурят издръжка на своите пълнолетни деца, ако те учат редовно

Изискването е децата да учат в средни или висши учебни заведения за периода на обучението.Издръжка в полза на дете

Това условие се отнася до навършване на двадесетгодишна възраст при

А/ Обучение след средно образование до навършване на двадесет и пет годишна възраст при висше образование

Б/ в случай, че децата не могат да се издържат от собствените си доходи или от използване на собствено имущество.

Условия за определяне на издръжката 

Родителите следва да заплащат издръжка без да са налице особени затруднения.

Двамата родители са задължени да осигурят издръжка на своите непълнолетни деца съобразно със своите възможности, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото детето пребивава.

Правото на издръжка принадлежи на детето, а не на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителски права.

Когато детето е малолетно и не може да получи изпълнение за издръжка, упълномощеният му представител, т.е. родителят, който упражнява родителските права, е правомощен да го представлява

Това следва от Съдебно Решение № 152/2020 г. на Върховния касационен съд, където се постановява, че интересът на детето не се нарушава при авансовото плащане на издръжката.

Когато детето е непълнолетно, то може да предяви иск за издръжка срещу другия родител, със съгласието на родителя, който упражнява родителските права.

Важно е да се отбележи, че лице, лишено от родителски права, остава задължено да осигурява издръжка на своето дете.

Когато лицето, лишено от родителски права поради виновно поведение, не може да иска издръжка от своето дете, относно което е постановено лишаването му.

Неизпълнението на съдебно решение относно родителските права няма влияние върху правото на издръжка на децата.

Размер на издръжката 

Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата (чл. 142 СК).

Според константната съдебна практика, нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят съобразно

  1. Условия на живот за тях, като се вземат предвид
  2. Възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за конкретния случай,
  3. Възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи,
  4. Имотното им състояние и квалификация, икономическите условия на живот.

Родителят, комуто е предоставено упражняването на родителските права, по принцип следва да поеме по-малък размер от общата месечната издръжка на детето, доколкото дава част от нея в натура (из реш. № 60244/ 2022 г., ВКС).

Но няма пречка доброволно родителят който не полага преките грижи за детето да заплаща и по-голяма издръжка от съдебно присъдената.

За допълнителни въпроси, може да се обърнете към адвокат на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

5/5 - (2 votes)