fbpx

Издаване разрешително за строеж

В съвременното строителство се налага издаването на множество документи, до окончателното завършване на един обект. Най-важният документ за един проект е издаване на разрешение за строеж.

В общия случай разрешение за строеж се издават от Главния архитект на съответната община по местонахождението на имота, в който ще се строи, на основание чл. 148, ал. 2 ЗУТ.

Разрешението за строеж се издава задължително по инициатива на Възложителя, често пъти Инвеститор или строител, в съответствие с изискванията на ЗУТ, задължително на негово име. В много от случаите – собственик на терена, където ще бъде извършен самият строеж.

Издаването на разрешение за строеж по общия ред на ЗУТ се извършва въз основа на одобрени технически или работни инвестиционни проекти, които са неразделна част от него.

Влязлото в сила решение по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС. Както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда е приложение, неразделна част от разрешението за строеж.

Не се допуска да се издаде разрешение за строеж в имот, в който има незаконен строеж на извършителя на незаконния строеж, преди той да бъде премахнат.

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретни мотиви за това. Задължително изискване по чл. 149, ал. 1 ЗУТ е както за издаденото разрешение за строеж, така и за отказа, да се издаде такова да се уведомяват заинтересованите лица при условията и по реда на АПК.

Разрешения за строеж, издавани по идейни проекти – чл. 142, ал. 2 ЗУТ

Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план. С правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност. Опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта.

Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строителни и монтажни работи и подлежат на оценка за съответствие по критериите по чл. 142, ал. 5 ЗУТ.

Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват.

В повечето случаи голяма част от работата по всеки един проект, изисква специални знания и умения относно сроковете и условията в строителният бранш.

Затова помощта на адвокат по строителни дела, в процеса на издаване на разрешително за строеж е от особено значение за целият процес на строителство и завършване на обекта, както и спазване на съответните срокове и задължения на страните по Предварителният договор за учредено право на строеж.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към нас за съвет и справка на тел. + 359 897 90 43 91 или на Email : office@lawyer-bulgaria.bg

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Oбезщетение гаранционен фонд

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд