fbpx
Обявяване саморъчно завещание

Издаване на изпълнителен лист

След приключване на съдебното дело и постановяване на Съдебното решение, спечелилата страна може да поиска да й бъде издаден т.нар.издаване на изпълнителен лист.

Изпълнителният лист е официален документ, издаден от съда, с който се удостоверява, че посоченият в него кредитор може да иска принудително изпълнение на посоченото изпълняемо право срещу посочения длъжник.

Едновременно с това се разпорежда на съдебен изпълнител (държавен или частен) да предприеме изпълнителни действия, поискани от кредитора.

Издаването на изпълнителен лист е с цел последваща дейност по събирането на едно задължение и принуда за извършане на определено действие. Граждански процесуален кодекс (ГПК) има специален раздел, посветен на изпълнителния лист.

Изпълнителният лист се издава на кредитора, като препис от него не се връчва на длъжника, т.е. длъжник може да бъде осъден и без да разбере.

В този случай длъжникът узнава, че е осъден, едва след като делото отиде при съдебен изпълнител. 

Процедура по издаване на изпълнителен лист

За да се премине към изпълнение срещу длъжник е необходимо да има средство чрез което едно вземане да бъде събрано включително и принудително.

Законът посочва всички изпълнителните основания – в това число актовете, документите, чрез които може да има принудително изпълнение.

Като съдебни изпълнителни основания за издаване на изпълнителен лист са посочени следните документи:Издаване на изпълнителен лист

а/ влезлите в сила решения и определения на съдилищата,

б/ осъдителните решения на въззивните съдилища,

в/ заповедите за изпълнение.

Освен тях към принудително изпълнение може да се тръгне и след издадени

г/ съдебно-спогодителните протоколи,

д/Съдебни решенията и Заповедите за изпълнение;

Тези заповеди подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение

Изпълнителен лист се издава и по решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби.

След като кредиторът се сдобие с надлежен съдебен акт, той подава молба за образуване на изпълнително дело при частен съдебен изпълнител, който има точно регламентирани права и задължения, които водят до удовлетворяването на кредитора, т.е. до връщане на дължимото. 

Изпълнителни основания са и следните документи:

Съдебни решения, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранни съдилища

По силата на Регламент Нр.1215/2012г. на Съвета – подлежат на изпълнение без съдебно производство.

Ако човек разполага с такъв лист, може да пристъпи към издаването и на изпълнителен лист.

Последният на практика е съдебно решение, съдебен акт, който от своя страна удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжник.Издаване на изпълнителен лист

Това може да бъде просто плащане на сума, издръжка, неизплатен кредит.

Може да е за премахване на незаконен строеж или пък за предаване на владян незаконно имот.

След издаването всеки изпълнителен лист може да се занесе при съдебен изпълнител – частен или държавен.

При подадена молба се образува изпълнително производство. 

Целта е да се реализира правото на носителя, като му върнат парите или бъде въведен в имота си. 

Това става по писмена молба въз основа на някой от горепосочените актове.

Препис от молбата не се връчва на длъжника.

За присъдени суми в полза на държавата съдът издава служебно изпълнителен лист.

Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна, и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника.

Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд. ГПК разпорежда, че когато трябва да се предадат няколко отделни имота

Може да са и нотариални актове, спогодби и други договори с нотариална заверка на подписите, ценни книги като запис на заповед или менителница.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Какво представлява изпълнителен лист ?

Изпълнителният лист е официален документ, издаден от съда, с който се удостоверява, че посоченият в него кредитор може да иска принудително изпълнение на посоченото изпълняемо право срещу посочения длъжник

Какви права дава изпълнителния лист ?

С издаването на изпълнителния лист се разпорежда на всеки съдебен изпълнител (държавен или частен) да предприеме изпълнителни действия, поискани от кредитора.

При издаване на лист нужно ли е длъжникът да присъства ?

На всеки кредитор е дадена възможност за снабдяване с изпълнителен лист без участието на длъжника в процеса, по реда на заповедното производство въз основа на представени документи

Кога узнава длъжника за издадения изпълнителен лист ?

Изпълнителният лист се издава на кредитора, като препис от него не се връчва на длъжника,т.е. длъжник може да бъде осъден и без да разбере. Длъжникът узнава, че е осъден, едва след като делото отиде при съдебен изпълнител

Къде се издава изпълнителния лист ?

С писмена молба всеки кредитор или адвокат може да поиска да бъде издаден изпълнителен лист, след представяне на основание - съдебни решения, протоколи и др. документи.

5/5 - (45 votes)