fbpx
Дела с международен елемент

Издаване на изпълнителен лист

След приключване на съдебното дело и постановяване на Съдебното решение, спечелилата страна може да поиска да й бъде издаден т.нар.издаване на изпълнителен лист.

Издаването на изпълнителен лист е с цел последваща дейност по събирането на едно задължение и принуда за извършането на определено действие. Граждански процесуален кодекс (ГПК) има специален раздел, посветен на изпълнителния лист.

За да се премине към изпълнение срещу длъжник е необходимо да има средство чрез което едно вземане да бъде събрано включително и принудително.

Законът посочва всички изпълнителните основания – в това число актовете, документите, чрез които може да има принудително изпълнение.

Като съдебни изпълнителни основания за издаване на изпълнителен лист са посочениИздаване на изпълнителен лист

а/ влезлите в сила решения и определения на съдилищата,

б/ осъдителните решения на въззивните съдилища,

в/ заповедите за изпълнение.

Освен тях към принудително изпълнение може да се тръгне и след съдебно-спогодителните протоколи, решенията и заповедите за изпълнение

Тези Заповеди подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение

Изпълнителен лист се издава и по решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби

Изпълнителни основания са и решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, които подлежат на изпълнение на българска територия, без да има нарочно производство.

Ако човек разполага с такъв лист, може да пристъпи към издаването и на изпълнителен лист.

Последният на практика е съдебно решение, съдебен акт, който от своя страна удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжник.Издаване на изпълнителен лист

Това може да бъде просто плащане на сума, издръжка, неизплатен кредит.

Може да е за премахване на незаконен строеж или пък за предаване на владян незаконно имот.

След издаването всеки изпълнителен лист може да се занесе при съдебен изпълнител – частен или държавен.

При подадена молба се образува изпълнително производство. 

Целта е да се реализира правото на носителя, като му върнат парите или бъде въведен в имота си. 

Това става по писмена молба въз основа на някой от горепосочените актове.

Препис от молбата не се връчва на длъжника.Издаване на изпълнителен лист

За присъдени суми в полза на държавата съдът издава служебно изпълнителен лист.

Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна, и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника.

Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд. ГПК разпорежда, че когато трябва да се предадат няколко отделни имота

Може да са и нотариални актове, спогодби и други договори с нотариална заверка на подписите, ценни книги като запис на заповед или менителница.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас за правна защита за издаване на изпълнителен лист от надлежният съдебен орган моля обърнете се към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !