fbpx
Издръжка за минал период

Изготвяне на Общи Условия

В съвременният оборот Общите условия за ползване представляват правила за уреждане отношенията между един търговец и всички негови потребители. Затова хората ни питат Как се пишат Общи условия ?

Правна уредба на Общите условия е описана в Закона за защита на потребителите. Описанието на общите условия следва да бъдат подведени под визираните хипотези на чл.143 – чл.148 от ЗЗК.

Друга част от тези норми са уредени в чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.  Много търговци имат нужда при изготвяне на Общи Условия

При сключването на договорите е ясно, че няма как търговеца да опише подробно всички отношения и случай, поради което  множеството различни хипотези се свеждат до абстрактни казуси, описани в тези Общи условия.

Какво следва да съдържат т.нар. Общи Условия ?Изготвяне на Общи Условия

По дефиниция Общите условия следва да съдържат конкретно определени клаузи и особености.

Част от тях се отнасят до клаузи за личните данни на страните тяхното съхранение.

Други клаузи касаят механизма и начините за извършване на търговски сделки.

Има клаузи които се отнасят до рекламентиращи правата на потребителите в рамките на териториална единица – държава или Общност какъвто е Европейският съюз.

Съществуват изисквания, според който съгласно изискванията на Директива 93/13/ЕС /1993 г. следва да се посочат точно критериите, на базата на които се установява съдържанието на Общите условия на Договорите.

Тези клаузи не следва да съдържат порочни клаузи, нарушаващи принципа на равнопоставеност на Договорите.

Самите договори следва да се придържат към принципа  за добросъвестност. Клаузите в договорите следва да елиминират рисковете за някоя от страните, ако е налице съществена неравнопоставеност.

Как се изготвят Общи условия по договор ??Изготвяне на Общи Условия

Общите условия ще гарантират по отношение на страните изпълнението на поетите договорно права и задължения

Като с оглед на тази равнопоставеност следва да се оформи и изчистването на двусмилия, неправилно тълкуване на клаузите за подсъдност.

В тези Общи условия следва да се уреди въпросът с местна компетентност на приложимо право и закон, както и действие на гаранционните срокове в съответната държава или общност.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Какво представляват Общите условия?

Общите условия уреждат отношенията с потребителите, във връзка с предоставянето на продукти и услуги, разрешаването на спорове помежду им, права и задължения на потребителите и дружеството, собственик на сайта. Те следва да бъдат изготвени индивидуално за всеки случай, като бъдат съобразени изцяло със съдържанието му.

Къде са регламентирани Общите условия ?

Законово въпросът е уреден в Закона за защита на потребителите, Закона за електронния документ и електронния подпис, Регламента за защита на личните данни и др.

Какво представлява Политиката за защита на личните данни?

Политиката за защита на личните данни урежда начина, по който се съхраняват и използват личните данни на потребителите на сайта. Тя следва да е пригодена спрямо новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 и да бъде съобразена с вида лични данни, които биват обработвани.

Какво включват Общите си условия?

В общите условия трябва да съдържат данните на моята фирма, чрез която осъществявам дейността си. Това са наименованието, седалището, адресът на управление, номерът ми на вписване в съответния регистър – търговски, БУЛСТАТ и др., името на управителя, както и информация за директен контакт – телефон или имейл. Това „представяне“ е задължително от гледна точка на това потребителят да знае с кого сключва договора

Нужно ли е да описват стоки и услуги ?

Необходимо е да се посочи информация за стоки и услуги, тяхната цена, начин, по които се предоставят на потребителя съответните стоки или услуги.

Rate this post