fbpx

Изготвяне Договор за поръчка

Кантората подготвя видове договори, нужни на страните в търговският оборот. Голяма част от тези договори са разновидност на т.нар. „Договоор за поръчка“.

Особено приложима е помощта при изготвянето на Договори за поръчка с чуждестранни партньори и експортни дружества.Договорът за поръчка е един от основните договори на гражданското право.

От съществено значение е да се очертаят основните елементи – плащането на цената, прехвърлянето на стоката, респ. отговорността и риска към Купувача (поръчващият) и съответните гаранционни условия и поддръжка, ако такава е налична и уговорена между страние

Същност на Договора за поръчка 

С договор за поръчка, едната страна наречена – Довереник се задължава да извърши за сметка на другата – наречена за краткост Доверител възложените му от последния правни или фактически действия. Съгласно текстът на разпоредбата на чл. 280 от ЗЗД.

Тези действия Довереникът, на който е било възложено да ги извърши е необходимо да бъдат направени лично и с грижата на Изготвяне Договор за поръчка, подготовка на договори, адвокат договорно право, международна поръчка, изпълнение на договор за поръчка, адвокатска помощдобър стопанин, както задължението му е да опази имуществото. Което е получил във връзка с доверителната сделка (поръчката).

От своя страна Довереникът трябва да уведоми своя Доверител. Когато поръчката е пристигнала или следва да бъде доставена, а ако е ноебходимо да му бъде указано място на изпълнението (доставката). Както и да даде сметка и предаде всичко, което е получил при изпълнението й.

Доверителят, от друга страна, при поискване трябва да предостави средствата, включително и финансови средства. Както и необходими материали, необходими за цялостно изпълнение на възложената поръчка в доверителната сделка.

Поначало договорът за поръчка е безвъзмезден договор. В този случай той е едностранен, който може да прерастне в несъвършено двустранен договор.

Когато е възмезден, договорът е двустранен още със сключването си. Обикновено е неформален договор. Освен когато на довереника се възлага от свое име да предаде вещни права върху недвижим имот.

Особености на Договорът за поръчка

По своята същност Договорът за поръчка е граждански договор и се урежда от правилата на гражданското право, съдържащи се в общата част на Закона за задълженията и договорите / съкратено ЗЗД/. Както и от специалните норми в раздел десети на Особената част на посочения закон – чл. 280 до чл. 292 включително.

Детайлна и конкретна легална дефиниция Договорът за поръчката се обуславя от обстоятелството, че тя е един от основните видове договори.

Като основен вид договор поръчката има свои разновидности – комисионния и спедиционния договор. И правилата относно договора за поръчка се прилагат към отношенията между доверителя и комисионера /съответно между доверителя и спедитора/. Доколкото не се съдържат други правила в уредбата на тези договори /арг. от чл. 293, ал. 2 и чл. 308 ЗЗД/.

Легално определение на договора за поръчка се дава в чл.280 ЗЗД. Този договор се определя като двустранно Споразумение. По силата на което довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния правни действия.

При по-задълбочен правен анализ на това този вид договор се извличат някои характерните особености на представеният Договора за поръчка.

  1. Този договор съдържа две волеизявления, направени от страните: доверител и довереник.
  2. Между тях съществува отношение на доверие, поради което този, който се доверява, са нарича доверител. А лицето, комуто се доверява довереник.
  3. Лицата, сключваюи този вид договори следва да са дееспособни, за да могат да изпълнят възложените  от Доверителя правни или фактически действия.
  4. Отношенията между страните се градят на основата на личното доверие. Действията на довереника следва да бъдат извършени лично от него, а не от друго лице.

От изброеното до тук става ясно, че валидно сключеният Договорът за поръчка се прекратява, ако едната страната почине. Тъй като няма кой да се доверява или няма кому да се доверява /чл. 287 ЗЗД/.

Друга основателна причина за прекратяване на този вид договори е съзнателно действие на довереника против законните интереси на доверителя. Което  се отразява на валидността на договора за поръчка и може да осъществи състава на престъпление от общ характер. Предвидено в Наказателния кодекс.

Следваща особеност на описаният Договор за поръчка – това е едностранен и безвъзмезден договор.

Извършените от довереника правни действия не се заплащат от доверителя и за него поначало не възникват задължения спрямо довереника.

Това правило на чл. 286 ЗЗД има диспозитивен характер -1 .е. страните могат да се отклонят от него и да уговорят тъкмо обратното .  Доверителят да плати възнаграждение на довереника за извършените действия.

В тази хипотеза договорът се превръща във възмезден /защото и двете страни осъществяват действия. Които се основават на еквивалентността/ и двустранен. Защото задълженията вече се разпределят между доверителя и довереника, а не тежат само на едната страна /довереника/.

Характерен пример за Договор за поръчка, който едно физическо или фирма (юридическо лице) сключва е Договорът за правна помощ с адвокат за придобиване на недвижим имот. Друг договор за поръчка би представлявал Договор за правна помощ за водене на съдебен процес. Което представлява възмезден и двустранен Договор. Защото доверителят се задължава да плати определено възнаграждение на довереника.

Договорът за поръчка е консесуален и неформален. За неговото сключване е достатъчно постигането на съгласие между доверителя и довереника. Не е необходимо това съгласие да се облича в писмена форма. С оглед доказването на обстоятелствата и условията, при които е сключена поръчката, писмената форма има твърде голямо значение.

В тази насока законът ГПК предоставя особено внимание при сключването на вербални догоовори за поръчка. Особено като се има предвид, че сделки, имащи за предмет цена над 5000 (пет хиляди)лв., не могат да се доказват чрез свидетели.

Договорът за поръчка се сключва, за да възложи на Довереника извършването на определени правни или фактически действия за сметка на Доверителя.

Това могат да бъдат действия за сключване на сделка, фактически действия за изпълнение на определени задължения. Доставка на стока, възникнали от вече сключени сделки както и други договори отношения в изпъление на договори между страните.

Тези действия трябва да бъдат съобразени със закона, а не противни на него. Това означава, че не може да бъде предмет на поръчката възлагане на довереника да извърши убийство или друго престъпление. Както и каквото и да е действие. Насочено към причиняване на вреди на друго лице. Такъв Договор за поръчка, ако би бил сключен, е недействителен. Т.е. той не може да породи права и задължения, желани от страните.Изготвяне Договор за поръчка, подготовка на договори, адвокат договорно право, международна поръчка, изпълнение на договор за поръчка, адвокатска помощ

Всички извършени правомерни действия, които могат да бъдат предмет на договора, са сключване на сделка. Или изпълнение на задължение по сключена сделка /например сключване на договор за наем, продажба, замяна, изработка или изпълнение на задължението на Довереника. Както и задължение да вещта, получена от доверителната сделка между тях.

Не може да бъде обаче предмет на договора извършване на материални действия – изработване или поправяне на вещ, строеж на сграда, извършване на довършителни работи на новопостроено жилище и други.

Разликите с другите договори…..

За да се добие още по-голяма яснота и по-пълна представа за същината на договора за поръчка, следва да се направи отграничение от сходни сделки. На първо място следва да се разграничи поръчката от упълномощаването.

Упълномощаването е едностранно волеизявление /едностранна сделка/, с което упълномощителят овластява едно лице/упълномощен. Ппълномощник/ да извърши от негово име правни действия.

Упълномощаването обаче не поражда задължение за пълномощника да извърши тези действия. А само създава възможност /власт/, ако то прецени, да извърши тези действия.

При упълномощаването пълномощникът действа винаги от името на упълномощителя. За разлика от упълномощаването поръчката е договор, което означава. Че довереникът се е съгласил и е поел задължението да извърши правните действия, които са определени в договора. При това той може да извърши тези действия от свое име.

Така при възлагане на довереника да закупи книга, велосипед, детска играчка и др., той извършва покупката от свое име, но за сметка и със средства на доверителя.

В този случай поръчката се извършва, без да е налице упълномощаване на довереника. Възможно е обаче договорът за поръчка да се съчетае с упълномощителна сделка.

В тази хипотеза доверителят възлага на довереника да извърши правни действия за негова сметка и от негово име. Това задължава довереника изрично да оповести на третото лице, че правното действие се извършва от името и за сметка на доверителя, който е едновременно и упълномощител.

Така например адвокатът, който е упълномощен да сключи договор за продажба на вещ, собственост на доверителя, следва изрично да посочи това в съответния договор за продажба.

Задължението на адвоката да сключи продажбения договор произтича от сключения договор за поръчка между него и собственика на вещ, доверителя, който иска продажбата да се извърши от довереника му.

Договорът за поръчка следва да се ограничи и от трудовия договор.

При този договор на работника също се възлага определена дейност, но тя е свързана с полагане на труд и изпълнение на определена трудова функция при спазване на трудова дисциплина. Поръчката има за предмет правни действия, които се изпълняват, без да възниква трудово правоотношение и при определена самостоятелност на довереника.

Много често поръчката се смесва с договора за изработка.

Основание за това дава както известно сходство между двата договора, така и някои не съвсем прецизно редактирани текстове на ЗЗД относно изработката и поръчката. Различията между двата договора обаче са същностни, защото предмет на изработката е определен трудов резултат. Осъществяван с материални или интелектуални действия на изпълнителя и за негов риск. Поръчката се изпълнява за сметка на доверителя и рискът тежи върху него.

Освен това изработката е винаги двустранен възмезден договор, докато поръчката може да се превърне в такъв само по съгласие на страните.Поръчката се отличава и от комисионния и спедиционния договор, които имат за предмет сключването на една или няколко сделки /комисионният/ или сключване на договор за превоз и свързаните с него договори за услуги като натоварване, разтоварване и др. /спедиционният/

Начини на сключване на Договор за поръчка

Договорът за поръчка се сключва с постигането на съгласие, което следва да бъде облечено в писмена форма само при определени случаи. Така, когато поръчката се възлага с оглед придобиване на право на собственост или на други вещни права върху недвижими имоти от името и за сметка на доверителя, договорът трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на договарящите – доверителя и довереника, съгласно изискването на чл. 292, ал. 3 ЗЗД. Договорът за поръчка поражда задължения за довереника.

Като основното задължение на Довереника по Договора за поръчка следва да споменем и факта, че същият е длъжен да изпълни лично и със собствен труд, възложените с поръчката правни или фактически действия.

Изпълнението трябва да се извърши лично от довереника, като при изпълнението на това свое задължение, Довереникът е нужно да положи грижата на добрия стопанин. Довереникът не може да възлага изпълнението на поръчката на друго лице. Това той може да стори само и единствено със съгласието на доверителя.

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Договор за поръчка

Referevces

References

Договор за поръчка