fbpx
Ограничаване на управител

Запечатване търговски обект

В последните години с промените в законите – администратвно процесуален кодекс и ДОПК, както и с измененията на условията в ЗДДС, административните органи и служби все по-активно налагат принудително обезпечителни мерки за запечатване търговски обект

Голяма част от тези мерки са запор на банкови сметки или запечатване на търговски обект

Принудителни административни меркиЗапечатване на търговски обект

Правната преценката за въздействие и съответствие на наложените принудителни административни мерки с целта на закона следва да се извършва в съответствие с характера на нарушението.

Съгласно изискванията в Наредба  и ЗДДС при неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой.

Всяко лице, извършващо продажби на стоки или услуги във или от търговски обект, е задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби

Това става чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.

Това изключение не се отнася за лица, извършващи продажби на течни горива.

При запечатването на търговски обект се лишава данъчно задълженото лице от право да се упражнява дейност в обекта.

В този случай, административно наказващият орган е длъжен да издаде мотивирана заповед.Родителски права при развод

Законодателят предписва в такива случай, че е необходимо това наложено наказание да бъде приведено в действие.

Поради това, фактически се оказва, че например една ПАМ по ЗДДС се изпълнява веднага.

Нашият съвет винаги е бил да се входира писмена жалба срещу Заповедта за налагане на принудителни мерки

В противен случай, ако не се случи това наложените принудителни административни мерки влизат в изпълнение веднага, което представлява сериозен риск за собственика да бъде затворен неговият обект.