fbpx
Колко е запазената част от наследство ?

Запазена част от наследството ?

Често пъти клиенти се обръщат към нас с въпрос за запазена част от наследството ?

В настоящата статия ще разгледаме подробно един специален иск за защита на наследствените права.

Става дума за иск за възстановяване на запазена част от наследството, когато тя е нарушена по чл.30 ал.2 ЗН.

Съгласно Закона за наследството група наследници на починалото лице има право да наследи определен дял от неговото имущество

Тази част се нарича „Запазена част на наследството“, когато те са призовани към наследяване.

Тази група наследници са низходящите, родителите и преживелият съпруг на наследодателя.

Наследодателят може да прави завещателни разпореждания и дарения, но не може чрез тях да нарушава запазената част на тези наследници.Запазена част от наследството ?

Кога е нарушена запазената част на наследник ?

Законът сочи, че в случай на нарушение, те могат да предизвикат намаляване на завещателните разпореждания и дарения до размера на тяхната запазена част.

За да упражнят това право, наследниците трябва да са призовани към наследяване и да са приели наследството.

Размерът на запазената част за всеки наследник е детайлно регулиран от законодателя и зависи от броя на наследниците и от тяхната категория

Тук следва да бъде констатирано, дали се касе за наследници от първи ред (низходящи) или от втори ред (родители).

В този случай законодателят предвижда и различни правила, ако наследниците наследяват заедно с преживелия съпруг на наследодателя.

Важно е да се отбележи, че наследодателят може да наруши запазената част на наследниците само с безвъзмездни актове – завещателни разпореждания и дарения.

Каква е процедурата по възстановяване на запазена част ?Запазена част от наследството ?

Процедурата за възстановяване на запазената част е обичайно в натура, като парично уравняване се предвижда само в някои случаи.

Искът се подава от наследника, чиято запазена част е нарушена, срещу облагодетелстваните лица (надарени, заветници) или техните наследници.

Срокът за упражняване на този иск е общият петгодишен давностен срок, който започва да тече в зависимост от начина на нарушение – чрез дарение или завещание/завет.

Наследодателят може да наруши запазената част на наследника чрез универсално завещателно разпореждане или чрез частно завещателно разпореждане.

При уважаване на иска, съдът може да намали завещанието или дарението до размера на запазената част на искания наследник.

Процедурата за възстановяване на запазена част, нарушена чрез частно завещателно разпореждане, е по-сложна, тъй като се изчислява цялостната стойност на имуществените права на наследодателя.

При уважаване на иска, завещанието се намалява, след което се вземат предвид даренията и заветите, направени в полза на наследника.

Особен случай на запазена част

В този случай запазената част е нарушена чрез дарение/завет за недвижим имот, част от който не може да бъде отделена.

В този случай възстановяването не може да стане в натура, а се извършва чрез парично уравняване на дяловете.

В случай, че стойността на имота надвишава стойността на разполагаемата част с определен процент, имотът остава в патримониума на заветника или надарения

В тази ситуация той дължи парично възстановяване на запазената част.

В противен случай имотът остава в наследството, а надареният/заветникът получава паричната равностойност на разполагаемата част.

Какво представлява искът за възстановяване на запазена част от наследството?

Искът за възстановяване на запазена част е специален правен иск, предназначен за защита на наследствените права. Той се предявява, когато запазената част на наследник е нарушена, особено чрез завещателни разпореждания или дарения от страна на наследодателя.

Кои са основните наследници, които имат право на запазена част?

Основните наследници, имащи право на запазена част, са низходящите наследници (дечица), родителите и преживелият съпруг на наследодателя, както определено от Закона за наследството.

Какво право имат наследниците, чиито запазени части са нарушени?

Наследниците имат право да предизвикат намаляване на завещателни разпореждания и дарения, които нарушават тяхната запазена част. Това право се упражнява чрез иск за възстановяване.

Какви са изискванията за упражняване на правото за възстановяване на запазена част?

За да упражнят правото си, наследниците трябва да бъдат призовани към наследяване и да приемат наследството. Размерът на запазената част е подробно регулиран и зависи от броя и категорията на наследниците.

Какви актове наследодателят може да използва за нарушаване на запазената част?

Наследодателят може да наруши запазената част чрез безвъзмездни актове, като завещателни разпореждания и дарения. Важно е да се отбележи, че брачният договор може да бъде приложен само в първата фаза на съдебната делба.

Как се извършва процедурата за възстановяване на запазена част?

Процедурата обикновено е в натура, като парично уравняване се предвижда само в известни случаи. Искът се подава от наследника срещу облагодетелстваните лица и се решава в определен срок, зависещ от начина на нарушение.

Кой може да наруши запазената част чрез завещателно разпореждане?

Наследодателят може да наруши запазената част чрез универсално завещателно разпореждане или чрез частно завещателно разпореждане, което включва дарение или завет.

Какви са особеностите на процедурата при нарушаване на запазената част чрез частно завещателно разпореждане?

Процедурата е по-сложна, тъй като изисква изчисляване на общата стойност на имуществените права на наследодателя. Разглеждат се завещанията, даренията и заветите, предназначени за наследника.

Има ли специални случаи, при които възстановяването не може да бъде в натура?

Да, има специални случаи, когато запазената част е нарушена чрез дарение/завет за недвижим имот, част от който не може да бъде отделена. В тези ситуации възстановяването се извършва чрез парично уравняване.

Как се определя дали наследникът трябва да възстанови запазената част в пари или в имот?

Определянето се въз основа на стойностната разлика между имота и разполагаемата част. Ако стойността на имота е над ¼ повече от разполагаемата част, наследникът дължи парично възстановяване.

Как се определя срокът за подаване на иск за възстановяване на запазена част?

Срокът е общият петгодишен давностен срок, който започва да тече от момента на нарушението, в зависимост от начина му - чрез дарение или завещание/завет.

Какви са възможните резултати при подаване на иск за възстановяване на запазена част?

Резултатите включват намаляване на завещателните разпореждания и дарения, ако те нарушават запазената част, както и парично възстановяване в определени случаи, особено при нарушения чрез дарение/завет за недвижим имот.

5/5 - (3 votes)