fbpx
Съдебно дело за родителски права

Заместващо съгласие за пътуване в чужбина

В последните няколко години все по-актуално стана издаването на заместващо съгласие за пътуване в чужбина.

Очевидно с оглед разногласията между съпрузи и партньори се налага да се прибегне до Районен съд.

Целта е издаване на съответните Решения, с които се извършва заместващо съгласие за пътуване в чужбина.

Органите за гранична полицейска проверка на ГКПП следят за предотвратяване незаконни действия спрямо ненавършили пълнолетие лица.

Те произтичат от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/399 на ЕП и на Съвета от 9 март 2016 относно Кодекс на Съюза за движение на лица през границите.

В случай на разногласие между родители или бивши съпрузи е нужно да се постанови Решение за пътуване в чужбина.

Пътуване съгласно Кодекс на ОбщносттаЗаместващо съгласие за пътуване в чужбина

Този нормативен акт изисква граничните контролни органи да се тнасят с особено внимание към пътуване  ненавършилите пълнолетие лица, като предвижда:

В случай на непълнолетни лица с придружител граничната охрана проверява дали лицата, придружаващи непълнолетното лице, имат родителски права“

„особено се следи за непълнолетни, които се придружават само от едно възрастно лице и съществуват сериозни основания да се предполага, че те могат да са незаконно отстранени от попечителството на лицето/ата, които законно упражняват родителски права над тях.“

Разпоредбата на чл.76 т.9 Закона за българските лични документи гласи:

Може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители.

При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.

Документи, необходими за пътуване на детето в чужбина 

Освен валидни паспорт(за малолетните) и паспорт или лична карта(за непълнолетните) пътуващи лица, трябва да се подготви „нотариално заверено писмено съгласие“.

Този документ се издава от Нотариус, с подпис на непътуващия родител.

В случай, че детето пътува с трето лице – нотариална декларация е нужна от двамата родители, ако не придружават детето.

Издаване на Декларация за пътуване на детето 

Писменото съгласие за пътуване в чужбина на детето може да бъде заверено от всеки български нотариус и от следните лица, когато няма нотариус в района:

  • съдията по вписванията при районния съд;
  • кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник.
  • българските консулски служби при съответните посолства.
  • Няма проблем Писменото съгласие за пътуване в чужбина на дете може да се завери в чужбина и от чуждестранен нотариус.

На тази декларация него задължително следва да се постави заверка “Апостил”, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция.

Изисквания на Гранична полиция на ГКППЗаместващо съгласие за пътуване в чужбина

На граничния пункт трябва се представят оригинала на декларацията-съгласие и обикновено незаверено копие от нея.

Гранична полиция извършва проверка за съответствие между оригинала и копието, а последното остава при тях.

Липсата на декларация, заверена по описания начин е основание да се откаже излизането от България на ненавършилия пълнолетие български гражданин.

Важно:  Актът за раждане не е валиден документ за пътуване на дете.

Ако единия родител е починал или родителските права са  изцяло присъдени на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено/ от смъртен акт или съдебно решение.

Пътуване на деца с чуждо гражданство

Съгласно чл. 3 от ЗБГ/Закон за българското гражданство/, българските граждани, които имат и друго гражданство се смятат само за български граждани при прилагането на нашето законодателство.

При преминаване на границата през ГКПП, българското гражданство се установява чрез българските документи на лицето – паспорт и лична карта, или временен паспорт, издаден от българско дипломатическо представителство на български гражданин, който не разполага с паспорт или лична карта.

Ako българският гражданин притеЗаместващо съгласие за пътуване в чужбинажава и друго гражданство и паспорт или лична карта, издадени от тази държава, при преминаването си през ГКПП, следва да ги представи

В случаите на двойно гражданство, едно от които е българско и когато детето разполага само с  чужд документ за пътуване е приложима и разпоредбата на чл. 43, ал. 3 Закона за чужденците в Република България.

Съгласно разпоредбата на чл.43 ал.3 ЗЧРБ, се забранява напускане на Република България на чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, на който единият родител/двамата родители е/са български граждани и не е дал писмено съгласие за пътуването му зад граница.

За допълнителна информация, се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Кой извършва проверка за Декларация за пътуване по границите ?

Органите за гранична полицейска проверка на ГКПП изпълняват значителен обем от дейности, свързани предотвратяване незаконни действия спрямо ненавършили пълнолетие лица. Те произтичат от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/399 на ЕП и на Съвета от 9 март 2016 относно Кодекс на Съюза за движение на лица през границите - Кодекса на Общността за режима на движение на лица през границите (Шенгенски граничен кодекс), който изисква граничните контролни органи да се отнасят с особено внимание към пътуванията на ненавършилите пълнолетие лица. Шенгенския кодекс

Какъв документ се иска за преминаване на границата за малолетен/непълнолетен ?

Освен валидни паспорт(за малолетните) и паспорт или лична карта(за непълнолетните) пътуващи лица, трябва да се подготви и въпросното „нотариално заверено писмено съгласие“ от непътуващия с него родител, респ. от двамата родители, ако и двамата не придружават детето при пътуването. Най-често то е под формата на изрична декларация-съгласие, а по-рядко се включва и като част от пълномощно, с което упълнощеният е овластен да извършва и други действия.

Кой може да завери Декларация за пътуване в чужбина ?

Писменото съгласие за пътуване в чужбина на детето може да бъде заверено от всеки български нотариус и от следните лица, когато няма нотариус в района: съдията по вписванията при районния съд; кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник. българските консулски служби при съответните посолства. Писменото съгласие за пътуване в чужбина на дете може да се завери в чужбина и от чуждестранен нотариус. На него задължително следва да се постави заверка “Апостил”, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция

При пътуване в Държава, извън ХАГСКА Конвенция

Заверка на Декларацията за държава извън Хагска конвенция - Ако държавата не е страна по Хагската конвенция, заверената от чуждестранен нотариус декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето подлежи на легализация, съгласно реда, определен в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Какво проверява ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ?

На граничния пункт трябва се представят оригинала на декларацията-съгласие и обикновено незаверено копие от нея. Служителите на гранична полиция правят проверка за съответствие между оригинала и копието, като последното остава при тях. Липсата на декларация, заверена по описания начин е основание да се откаже излизането от България на ненавършилия пълнолетие български гражданин.

За какво да внимаваме на Границата с дете ?

Важно е да се отбележи, че акта за раждане не е валиден документ за пътуване на дете. Ако единия родител е починал или родителските права са изцяло присъдени на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено/ от смъртен акт или съдебно решение.

Какво се иска за преминаване на Граница за дете с двойно гражданство ?

Съгласно чл. 3 от ЗБГ/Закон за българското гражданство/, българските граждани, които имат и друго гражданство се смятат само за български граждани при прилагането на нашето законодателство. При преминаване на границата през ГКПП, българското гражданство се установява чрез българските документи на лицето – паспорт и лична карта, или временен паспорт, издаден от българско дипломатическо представителство на български гражданин, който не разполага с паспорт или лична карта. В случаите, когато българският гражданин притежава и друго гражданство и съответно документи (паспорт или лична карта), издадени от тази държава, при преминаването си през ГКПП той следва да ги представи на граничния полицай, извършващ контролната процедура.

Какво гласи законът за деца с двойно гражданство ?

В случаите на двойно гражданство, едно от които е българско и когато детето разполага само с чужд документ за пътуване е приложима и разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), според която се забранява напускане на Република България на чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, на който единият родител/двамата родители е/са български граждани и не е дал/не са дали писмено съгласие за пътуването му зад граница.

 

5/5 - (46 votes)