Заличаване на едноличен търговец

Заличаване на едноличен търговец

Често пъти поради множество причини – преструктуриране или друг повод се налага заличаване на едно дружество. В практиката по адвокат по фирмени дела, можем да споменем, че са различни са причините, поради които едно лице, може да поиска да бъде заличено като едноличен търговец в Агенцията по Вписванията, Търговски регистър.

В този смисъл причините за това може да са прекратяване на дейността като ЕТ, напускане на страната или просто възпрепятстване от съдебно решение за поставяне под ограничено или пълно запрещение. Заличаване на едноличен търговец

Право да подадат писмено заявление за прекратяване имат както наследниците, след снабдяване със съответният документ, легитимиращ ги като такива, така и настойникът/попечителят след като представи препис от съдебното решение за поставянето на собственика под запрещение.

Важен документ, който трябва да бъде представен при заличаването на Едноличен търговец е Уведомление до НАП,чрез което информирате службата за започването на съответната процедура, съгласно Кодекса за социално осигуряване. Заличаване на едноличен търговец

Основно задължение на едноличният търговец при заличаване в Търговският регистър е да подаде в 14-дневен срок от заличаването от търговския регистър писмено Заявление за дерегистрация по ЗДДС пред териториалната дирекция на НАП.

В случай,че Заявлението за заличаване на едноличен търговец се подава от наследник, следва да се представят освен писменото пълномощно на лицето, което подава самото заявление, Удостоверение за наследници, Уведомление до НАП (НОЙ), както и смъртен акт на починалият собственик на едноличният търговец, който ще бъде заличен в Търговският регистър.

Ако Заявлението за заличаване на едноличият търговец от Търговският регистър към Агенцията по Вписванията се подава от настойник или попечител е необходимо да се представи и препис от съдебното решение за поставяне под запрещение, писмено Удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник, съответно за назначаване на попечител, удостоверение за раждане, когато е собственикът на едноличният търговец е роднина или възходящ, както и удостоверение за сключен граждански брак, в случай, че същият е починал съпруг.

Когато документите за заличаване са готови, следва подаване на Заявлението в Търговският регистър, за което се извършва надлежна проверка за редовността на предоставените документи за заличаване на едноличен търговец в Търговския регистър и се произнася в тридневен срок.

Ако всичко със заявлението ми е наред, ще се извърши желаното от мен заличаване като ЕТ от търговския регистър.

За допълнителна информация относно заличаване на едноличен търговец в Търговския регистър, моля обърнете се за консултация на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.