fbpx
Отговорност за лекарска грешка 

Жалба срещу медицинско лице

Често пъти се случва да се стигне до грешка при операция или пставяне на диагноза. В този случай говорим за възникване на отговорност и жалба срещу медицинско лице.

Всички граждани, в качеството им на „пациенти” имат право да се жалват при нарушаване на правата им в лечебни заведения за възникнала отговорност за лекарска грешка.Жалба срещу медицинско лице

Как се подава жалба до медицинско лице ?

Подаването на жалба срещу медицинско лице е правна възможност на пострадал по произволна манипулация или медицинска процедура.

Правото на жалба срещу лекар е регламентирана в Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Национален рамков договор.

Всеки пострадал пациент има право на жалба и сигнал до съответната съдебна инстанция и служби по здравеопазване.

Това свое право той може да упражни при нарушаване на правата му или спорове от медицинското обслужване.

При констатиране на нарушение и лекарска грешка се  съставя акт за установяване на административното нарушение

След като бъде връчен акта се издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.Жалба срещу медицинско лице

Какво представлява лекарска грешка ?

Професионална лекарска грешка“ е неточна диагноза, грешки в части от диагнозата или лечение на пациент, както и грешка в медицински грижи или неизпълнение на медицинска манипулация.

Лекарската грешка в лечението лежи в основата на лекарската отговорност и подаване на жалба срещу медицинско лице.

Всяка една небрежност, и отклонение от стандарта може да доведе до увреждане, а пък това до нарушаване телесната цялостност.

В такива случаи възниква гражданска отговорност – деликтна отговорност за неспазване и нарушаване на правилата към пациент, както и неполагане на дължима грижа.

Основното правило е забрана да се вреди други му.

Всеки лекар или медицинско лице е задължено да обезщети причинени на пациент имуществени вреди и неимуществени вреди.

По смисъла на чл.52 ЗЗД, когато грешка при преглед, манипулация или лечение е допусната в лечебно заведение, то отговаря солидарно с лекаря на общо основание.

Елементи на лекарската грешка ?

Важен елемент от установяване на грешка при лечението на едно лице е наличието на увреждане и настъпили от това лечение вреди.

Към основните предпоставки за възникване на гражданска отговорност на медицинско лице са : 

1. Неизпълнение или неправилно лечение на пациент

Характерен пример за това са нелекуване въпреки установена диагноза, недостатъчно лечение, „оперативна грешка“, ненавременна операция, умишлено инфектиране; ненаблюдаване на болния и недоставяне на информация за пациента

2.Противоправността и липса на информирано съгласие от пациентЖалба срещу медицинско лице

Като противоправно се характеризира всяко лечение или диагноза, когато липсва съгласието на пациента.

Лекарската отговорност възниква, когато лекуваният пациент е претърпял вреди.

Лекарят трябва да изисква разширено писмено предварително съгласие – за лечение на пациента и всяка манипулация по него.

3. Възникнала вината– умисъл и небрежност.

Това представлява субективното отношение на медицинското лице, знаейки за увреждането .

Умисълът подлежи на доказване от пациента, докато небрежността се предполага.

Лекарят е длъжен да доказва, че няма вина за настъпването на увреждането на пациента.

4. Вредите– увреждането на здравето и телесната цялост, настъпила смърт или причиняване на телесна повреда  – имуществени разходи за лечение, неимуществени за претърпяни болка и страдания и др.

5. Причинно – следствена връзка между лечението, извършено от лечебно заведение или медицинско лице в кръга на неговите правомощия и възложено лечение с настъпилите вреди.

Rate this post