fbpx
Обезпечение на граждански иск

Жалба за самоуправство

Често в отношенията между отделните собственици и съсобственици на недвижими имоти възникват спорове. Затова се налага да се изготви и входира т.нар. жалба за самоуправство.

Законодателят е предвидил строги санкции при самоуправство.Жалба за самоуправство

В самостоятелен състав в Наказателния кодекс съществува специален текст за това престъпление.

Това е отразено в разпоредбата на чл.323 на НК.

Въпреки че конкретната дума не се използва, законът касае конкретно деянието самоуправството.

За извършено деяние самоуправство се предвижда и лишаване от свобода до пет години и глоба до 1000 (хиляда) лева. Жалба за самоуправство

Защо се налага да се изготви жалба за самоуправство ? 

Целта на закона е ясна. Въпросът е да се знае, че всеки ще бъде преследван по НК, и то по общия ред, ако осъществи това деяние.

В хипотезата на самоуправство може да се стигне по много начини. В някой от тях се стига при правни спорове за имоти

До самоупраство се стига при преустройство или наемане на апартамент, гараж, магазин или друг вид собственост

Какво представлява деянието самоуправство ?

Съгласно съдебната практика деяние по чл.323, ал.1 от НК изисква да е налице предварително оспорено имуществено право.

Това следва да бъде извършено от лице което НЕ притежава права върху процесният обект.

За допълване на квалификацията самоуправство е необходимо да е налице и умисъл на извършителя.

НК изисква преди започване на самоуправните действия да е съществувал правен спор между страните.Жалба за самоуправство

Като легитимирани страни по това деяние са само извършител или пострадал от престъпление по 323 НК.

Като деяние, самоуправство се определя при възникнал правен спор – за вещно, облигационно или друго имуществено право

Спорът е налице тогава, когато насрещната страна изрази несъгласие за наличието на твърдяно право или начин на осъществяване.

Как се изготвя жалба за самоуправство ?

Съдебната процедурата започва и се движва изцяло по правилата на Наказателния кодекс и по Наказателно-процесуалния кодекс

Процедурата по защита срещу самоуправство започва с изготвянето на мотивирана жалба или сигнал до прокуратурата,

След като вече е бил входиран и т.нар. заявителски материал пред полицията.

Съгласно закона „полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред“.

Това става с протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика.

Как се образува дело за самоуправство?

Жалба за самоуправство се подава до Прокуратурата. След като бъдат събрани и разгледани всички доказателства и материали по преписката се образува т.нар. досъдебно производство, което в последствие прераства в съдебна фаза пред Наказателен състав.

Какво се случва след подадена жалба за самоуправство ?

При извършване на престъпление, прокуратурата, образува наказателно производство, което протича в две фази - досъдебна и съдебна.

Кога се стига до досъдебно производство след жалба за самоуправство ?

Досъдебното производство, може да протече в две форми - предварително производство, при което разследването се води от следовател, и полицейско производство, при което разследващ орган е дознател – служител на МВР. Ръководството и контрола по отношение на всяко досъдебно производство, се извършва от съответната прокуратура. Досъдебната фаза, приключва с изготвяне на обвинителен акт от органите на прокуратурата.

Как да образувам съдебно дело за самоуправство ?

Съдебното производство, се образува от съда, след като прокурорът предяви обвинителен акт. Прокурорът и обвиняемият, могат поотделно да представят доказателства, преди първото съдебно заседание. Съдът, събира и проверява всички представени доказателства. Следват съдебните прения и се дава последна дума на подсъдимия. Съдът, решава дали подсъдимият е виновен и постановява присъдата. Тя, подлежи на обжалване или протест от страна на прокурора пред второинстанционния съд - в 15-дневен срок.

 

Rate this post