fbpx
Признаване чуждестранни съдебни решения

Договор за наем на земеделска земя ?

Алтернатива на договора за аренда е договорът за наем. Често пъти собственици на имоти не правят разлика между Договор за Аренда и Договор за наем на земеделска земя.

В практиката са налице няколко особености при двата договора, които ги отличават един от друг. Договорът за аренда на земи е тежък и дългосрочен договор.Договор за наем на земеделска земя ?

Задължително същият се вписва в Агенцията по Вписванията след нотариална заверка на подписите по сключването му.

Заради по-добрата защита за арендатора, арендаторът е предпочел да сключи договор за аренда, а не договор за наем.

При Договора за наем на земеделска земя,едностранно предизвестие ще може да послужи за прекратяване на правоотношенията.

Същност на договора за наем на земеделска земя 

Договорът за наем на земеделска земя се сключва при по-опростена процедура, в сравнение от договора за аренда.

В случай, че двете страни собственик и арендатор искат да се обвържат за дълъг период, много по-удобен е Договорът за аренда

Това е така, тъй като Договорът за аренда, дава много по-голяма сигурност и стабилност на Aрендатора

Тази сигурност в дългият срок е необходима, за да прави инвестиции в земята, да закупи техника и планира реколтата след получената субсидия.

За всеки собственик е добре да се сключи договор за аренда, защото при неплащане на рентата от Арендатора, при наличието на нотариална заверка на договора, много лесна ще си извади ипълнителен лист.Договор за наем на земеделска земя ?

С издаденият изпълнителен лист, собственикът ще може бързо и лесно да събере неплатените арендни вноски.

Сключване на Договор за наем на земеделска земя

С цел да се пресекат опитите за преразпределение на ползването чрез договори за наем, сключени от несобственици, в ал. 1 на чл. 4а се изброяват лицата, които могат да отдават земеделската земя под наем. Те са:

1. собственик или упълномощено от него лице;

2. лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице;

3. съсобственик или съсобственици на земеделска земя или упълномощено от тях лице.

При желание за кратки договорни отношения много по-подходящ е Договорът за наем на земеделска земя. Този вид договор за земеделска земя е предпочитан при желание на  собственикът да продаде скоро своята земеделска земя.

Самият договорът за наем е изгоден вариант, тъй като се спестяват нотариални такси в Агенцията по вписванията.

За допълнителна информация и правни съвети, можете да се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед на конкретната специфика при Договор за наем на земеделска земя

Rate this post