Договорът за дарение

В правната докртрина е възприето, че предмет на договора за дарение могат да бъдат всякакви вещи. Независимо от това дали става дума за движими, недвижими, имоти, апартаменти или поземлени имоти парцели, парични суми или автомобили . В рамките на предмета на договора се включват още и ценни книги, дори вземания.

Задължително условие което поставя закона е, собствеността, която ще се дарява, да съществува реално. Обещанието за дарение не произвежда никакво действие. Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, с който е направен, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.Договорът за дарение,адвокат наследствени дела, оспорване дарение, запазена част, съдебно дело оспорване дарение, адвокат обжалване запазена част чл.30 ЗН

правна регламентация на дарението…..

По своята правна същност Договорът за дарение е определено съглашение между две страни.  Същият този договор за дарение се подчинява на правила, описани в Закона за задълженията и договорите. (ЗЗД).  Съгласно правната регламентация на Договора за дарение, детайлно разписан в чл.  чл.225 ЗЗД е записано, че „с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема“.

Съществен елемент на този вид договори, че се касае за т.нар.“едностранен договор“, при който една от страните придобива права, а другата -задължения.

В продължение на описанието, следва да отбележим, че дарението като едностранен договор е особено. Тъй като при него няма разместване на имуществени блага а само дарствено намерение на дарителят,който дължи прехвърляне на собствеността към надареното лице. (надарен).

От своя страна надареният не поема никакви задължения към своя дарител, освен морални такива, неспазването на които обаче е основание за отмяна на самото дарение.

За него има само права – в случая той придобива право на собственост върху вещта, с която е надарен. Едностранният договор се различава от едностранната сделка.

Дарението е едностранен договор, но двустранна сделка, тъй като и при него участват две насрещни волеизявления – на дарителя и на този, който приема дарението.

В правната теория се приема, че при едностранната сделка се съдържа само едно волеизявление. А ако дарителят е физическо лице, то той трябва задължително да е дееспособен.

Законът е категоричен, че дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни.

Форма на договора за дарение ……….

Следва да отбележим, че дарение обаче може да получи всяко физическо или юридическо лице, без значение от възраст. Тук няма ограничение с оглед дееспособност на дареното лице.

Като адвокат по наследствени дела, следва да посочим, че при оформянето на дарението, дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа – по надлежния начин за прехвърлянето им.

В случай, че се даряват недвижими имоти или вещни права върху тях, задължително условие по това дарение е, наличието на форма – т.е. тук за тези недвижими вещи е задължителна писмена , нотариална форма което е изискване за действителност.Договорът за дарение,адвокат наследствени дела, оспорване дарение, запазена част, съдебно дело оспорване дарение, адвокат обжалване запазена част чл.30 ЗН

Става дума на практика за изготвяне на нотариален акт, към който се прилагат редица документи. Като например документ, че дарителят е собственик на подарявания имот.

Може и специален закон задължително да изисква движима вещ да се дари по особен начин. Такъв е случаят с автомобилите.
При тях не може да се дари чрез просто предаване на автомобила. Тук трябва да има писмен договор с нотариална заверка на подписите на двете страни в  съответното нотариално производство.

Основания за отмяна на договора за дарение…….

Важно е да се знае, че дарението може да бъде отменено. Съгласно разпоредбата на чл. 227 ЗЗД отмяна на дарението може да стане само при определени обстоятелства. Характерни примери са нарушение на визираните по-горе морални правила в опит дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя. Неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление.

Допълнителни основания за отмяна на договора за дарение са и ситуациите в които надареният, се опита да набеди дарителя в престъпление, или отказва да му даде издръжка, от която той се нуждае. Искът за отмяната може да се предяви в едногодишен срок, който тече от момента, в който на дарителя са станали известни основанията за отмяна на дарен.

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Договорът за дарение

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд