fbpx
Прекратяване разваляне договор

Дело за нарушение владение

В практиката се срещат ситуации в които се наблюдава нарушаване владението  на недвижим имот. Затова е важно да се очертае ясно въпроса относно възможностите за дело за нарушено владение. 

Съгласно правната регламентация, владението може да бъде защитавано от всяко нарушение.

Следва да се прави разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението принадлежи на всеки владелец. Дело за нарушение владение 

Защитата на нарушено владение е уредена в закона – ГПК като особено исково производство. Тази защита попада в главата на т.нар. „Особени искови производства“.

Подсъдност при дело за нарушено владение Дело за нарушение владение

С отделянето й като самостоятелен раздел в закона се очертава специално внимание на защита на правото на владение на недвижим имот.

Всяко дело за нарушено владение  е подсъдно на Районен съд.

Тази подсъдност е налице дори и в случаите на висока стойността на предявеният иск.

Ако с исковете са защитава нарушено владение на недвижим имот, този иск е подсъден пред онзи районен съд, в чийто район се намира недвижимият имот.

Следваща характерна особеност на всяко дело за нарушено владение е бързина.

Районният съд проверява само факта на владението и цели да установи нарушението. Дело за нарушено владение 

Видове искове по дело за нарушено владение 

Законът разглежда различни хипотези относно владението. Основният иск по всяко дело за нарушено владение е искът по чл. 75 ЗС.

С иск по чл. 75 ЗС се защитава владението на недвижим имот.

Същественото, в случая,е че искът по чл. 75 ЗС  не защитава всяко владение, а само продължителното владение, доказано и манифестирано пред всички лица, имащи претенции към собствеността.

Законът сочи, че искът по чл. 75 ЗС се прилага относно владение, продължило повече от 6 месеца. Т. е. от обхвата на действие на този иск е изключено владение по-кратко от този срок.дело за нарушено владение

Това означава,че в съдебен процес следва да се се представят достоверните данни за продължителността на владението за по-голям срок от 6 месеца.

Вторият важен иск в този смисъл е – осъдителен иск по чл. 76 ЗС.

По същество обхватът на вторият иск е значително по-широк.  С него се защитава се владението както на движими, така и на недвижими вещи.

Искът е по-широк и по съдържание. С него се защитава не само отнето владение, но и отнето държане.

В този смисъл държателят може да ползва за възстановяване на фактическата си власт както облигационните искове, така и в дело за нарушено владение при предявен иск по чл. 76 ЗС.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика или образуваният съдебен процес по владелчески искове.

Какво представлява защитата на владението ?

Владелческата защита е уредена в материалното право – ГПК като особено исково производство. Самият факт, че защитата попада в главата за особените производства означава, че законодателят отделя специално внимание на посесорната защита.

Кой съд е подсъден при спор за владение ?

Всички искове за защита винаги са подсъдни на Районен съд, независимо от стойността на иска. Ако с исковете са защитава нарушено владение на недвижим имот, този иск е подсъден пред онзи районен съд, в чийто район се намира недвижимият имот.

Какво се случва по дела за защита на владение ?

съдът проверява само факта на владението и факта на нарушението. Ако лицето-владелец междувременно е предявило иск за собственост, то не може да предяви и владелчески иск за защита, докато е висящ процесът за собствеността.

Кой иск се предявява за владение на недвижим имот ?

С исковете по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС се допуска защита на правото на владението на недвижим имот. Тези искове следва да бъдат предявени пред Районен съд по местонахождението на имота.

Какво представляват исковете за владение ?

След като се предяви иск по чл. 75 ЗС, Районен съд приема, че с иска се защитава не само владението на правото на собственост, но и владение на вещно право върху недвижим имот, като изрично се споменава владението на сервитут.

Какво защитават исковете за владение ?

С иска по чл. 75 се защитава владението срещу всяко нарушение. Искът по чл. 76 ЗС се цели възстановяването на отнето владение. Обхватът на иска по чл. 76 ЗС е по-широк от този предходния иск. Защитава се владението както на движими, така и на недвижими вещи.

Rate this post