fbpx
Дело за домашно насилие ?

Дело за защита от домашно насилие ?

Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2  ЗЗДН. Хората често питат, нужно ли е да се води дело за домашно насилие ?

Важно е да изясним конкретно терминологията на тази материя. От там ще определеним основните параметри и средства за защита в едно дело за домашно насилие

КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ ?Дело за домашно насилие ?

Домашното насилие е акт, деяние, активно поведение, действие, опит или завършено действие, насочено срещу друго лице.

С това лице извършителят на насилието се намира в родствена или семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Към него е приравнен и опитът за принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, в родствена или в семейна връзка.

Домашното насилие е деяние, което не е задължително да е деликт, престъпление или административно нарушение.

МЕРКИ ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът са:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда.

Мерките, предприети след приключило дело за домашно насилие се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова

Възможно е да възникне и задължение за обезщетение, ако са причинени вреди или с глоба,  а  ако е нарушена административна забрана или норма, възниква административно – наказателната отговорност.

В кръга на тези лица спадат и живеещите във фактическо съпружеско съжителство. Дело за домашно насилие ?

Лицата са изрично и изчерпателно изброени в закона и са част от семейно – родствения кръг.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Подсъдност при домашно насилие 

Съдебните Делата по Закона за защита от домашно насилие са подсъдни на Районен съд.  Производството е двуинстанционно и може да се развие при обжалване пред Окръжен съд.

Кръг на лицата в дело за домашно насилие ?Дело за домашно насилие ?

Домашното насилие се извършва от ограничен кръг лица, които изрично и изчерпателно са изброени в закона, а това  именно са следните лица:

 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице в настоящо или минало фактическо съжителство;
 • възходящ;
 • низходящ;
 • родство по съребрена линия до четвърта степен;
 • родство по сватовство до трета степен включително;
 • настойник, попечител, приемен родител;
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Защита от домашно насилие ?

При домашното насилие обаче пострадалото от насилието лице има право да се обърне за защита към съда – чл. 4, ал. 1 и/или към органите на МВР.

Домашното насилие като юридически факт поражда право на пострадалия. Мерките са изрично и изчерпателно изброени в Закона за домашното насилие са следните :

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият ден !

Какво е домашно насилие ?

Домашно насилие представляват такива действия, когато един член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз върху другия партньор или член на семейството.

От кого се извършва домашното насилие ?

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Какви разновидности на домашното насилие съществуват ?

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие. Много често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и да признаят за извършените действия.

Какви мерки за превенция от домашно насилие съществуват ?

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Срок за защита от домашно насилие ?

Изготвянето на молбата чрез адвокат до Районен съд, следва да се подаде до един месец от акта на домашно насилие. След този срок ще бъде отхвърлена, ако ответната страна направи възражение.

Кой би свидетелствал за това ?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова. Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие. Намирането на свидетели, които да потвърдят осъществения психически или физически тормоз също би помогнало в защитата на пострадалия. Съседът, колежката, а дори и децата – когато едно трето лице потвърди твърденията на жертвата, увеличават шансовете за получаване на по-голяма защита.