fbpx
Декларация за извеждане в чужбина

Декларация за извеждане в чужбина

Клиенти ни питат след приема на страната ни в Шенгенското пространство, дали е нужно да представят Декларация за извеждане в чужбина.

Въпреки приема на България в Шенгенското пространство, на сухопътните ни граници, все още се изисква да бъде представена Декларация за извеждане в чужбина.

Често пъти при нужда от злоупотреба на упражняващия родителските права родител се стига до издаване на декларация за пътуване в чужбина.

Малолетни и непълнолетни деца се нуждаят от нотариално заверена писмена декларация, само когато минават сухопътна граница.

Тя представлява заверено съгласие за пътуване в чужбина от родител за напускане на страната.

Оттегляне на декларация за чужбина

В практиката, често се стига до издаване на декларация за пътуване на дете в чужбина.

В случай, че страна на родител не е било дадено съгласие за издаване на задграничен паспорт, то съгласието по съдебен ред следва да бъде заместено със съдебно решение по чл. 127а СК.

Същественото в тези дела е, че съдът следи за интереса на детето и осигурява издаването на международен паспорт, което гарантира правото му на свободно пътуване.Декларация за извеждане в чужбина

Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗБЛД, издаването на паспорт е необходима предпоставка за упражняване на правото на детето да пътува извън страната.

Издаването на задграничен паспорт без съмнение следва да е в интерес на детето и да е съобразено с неговите нужди, поради което искането следва да бъде уважено.

Подписаната декларация – съгласие за пътуване на детето, следва да се представи от родителя, който ще преминава границата с детето.

Съдът дава разрешение за конкретни пътувания

Това най-често се отнася за определен период от време и до определени държави, когато това е в интерес на детето,

Съдът може да разреши неограничен брой пътувания през определен период от време

Съдът дава така нар. „заместващо съгласие за пътуване“  в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем.

В този смисъл е и задължителната практика, изразена в Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 03.07.2017 г. на ОСГК на ВКС.

В случай на издадена забрана за напускане на страната, следва да се образува производство по чл. 127а СК, за т.нар. „Заместващо съгласие“.

Процедурата за издаване на декларация за пътуване в чужбина включва няколко основни стъпки.

Родителите следва да се обърнат към нотариус, където ще се завери писменото съгласие за пътуване.

В случай на отказ от единия родител, следва да се подаде молба до районния съд

Съдът ще разгледа обстоятелствата и ще вземе решение в интерес на детето.

Съдебното решение може да съдържа условия и ограничения за пътуванията, като например определени дати, държави или периоди.

Родителите трябва да бъдат подготвени да представят доказателства за необходимостта и безопасността на пътуването

Те са длъжни дапредставят и план за връщане на детето в България.

След получаване на съдебното решение, родителят трябва да се обърне към службата за издаване на паспорти, където ще бъде издаден задграничен паспорт за детето.

Целият процес може да отнеме време, затова е важно родителите да започнат подготовката навреме и да бъдат информирани за всички необходими документи и процедури.

Важно е също така родителите да комуникират и да работят съвместно в интерес на детето

Целта е да се избегнат ненужни конфликти и забавяния в процеса на издаване на необходимите документи за пътуване.

Rate this post