Декларация за дружества без дейност

Декларация за дружества без дейност

Съгласно последните промени в Закона за Търговският регистър от началото на 2020, всички дружества, които не са осъществявали дейност през финансовата 2019, трябва да подадат декларация за неактивност в Агенция по вписванията (ЗТРРЮЛНЦ) в срок до 31.03.2020г.

Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството задължение за публикуване на годишен отчет в регистъра ( ал. 1 до 8) и подаване на декларация за дружества без дейност не се прилагат за :

  • бюджетни предприятия
  • еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; 
  • предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период;

Те подават декларация за фирма без дейност, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година;декларация за дружества без дейност Декларация за дружества без дейност

Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с не стопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.декларация за дружества без дейност 

Декларацията е на разположение в кантората и в случай на нужда от съдействие можем да я подготвим вместо Вас и да я подадем в Търговският регистър към Агенцията по Вписванията.декларация за дружества без дейност 

За допълнителна информация и въпроси, оставаме изцяло на Ваше разположение на следните телефони :  + 359 897 90 43 91 и Email :  office@lawyer-bulgaria.bg