fbpx
Действия срещу домашно насилие

Действия срещу домашно насилие

В повечето случай на конфликт жертвите ни питат относно техните действия срещу домашно насилие. 

За да изясним този въпрос е нужно да се уточни, същността на термина домашно насилие.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие

Към тази категория спада и следните действия

А/ опитът за такова насилие,

Б/ принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права

Законът сочи, че тези действия следва да бъдат извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, или са били в семейна връзка

Към тази група лица спадат и такива, който са или са били във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Въпреки обещственото схващане домашното насилие не се състои в упражняване на физическо насилие.

Домашно насилие са и следните действия на извършителите : Действия срещу домашно насилие

  1. обиди,
  2. унижения,
  3. силната ревност,
  4. ограничаване на свободата на избор на месторабота, социална среда и социални контакти,
  5. принудата към осъществяване на сексуални действия и др.

Дори и да се намира в брак или във фактическо съпружеско съжителство, жената не е длъжна да осъществява сексуални контакти с партньора си против своята воля.

Всяко осъществяване на сексуален контакт против волята на жената, както и опитът към такива действия, се счита за изнасилване по смисъла на Наказателния кодекс и подлежи на наказание по общия ред.

Това е така, тъй като в българското право не съществува съпружески дълг, който да е свързан с принудително осъществяване на сексуален контакт.

Кой може да бъде извършител на домашно насилие?

Законът за защита от домашното насилие изброява изчерпателно кои лица могат да бъдат извършители на домашно насилие.

Най-често това са следните категории лица :

– съпруг или бивш съпруг;
– лице, с което пострадалият се намира или се е намирал във фактическо съпружеско съжителство;
– лице, от което пострадалият има дете;
– възходящ (баща, майка, баба, дядо) на пострадалия;
– низходящ (син, дъщеря, внук) на пострадалия;
– лице, с което пострадалият се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
– лице, с което пострадалият се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
– настойник, попечител или приемен родител;
– възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
– лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

За насилие, извършено от всяко друго лице, извън изброените, защитата се осъществява по НК. Част от действията, които законът оценява като домашно насилие, се считат и за престъпления.

Какви са мерките за защита от домашно насилие?

Мерките за защита от домашно насилие са:

– Задължаване на извършителя да се въздържа от домашно насилие;
– Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срок, определен от съда;Действия срещу домашно насилие
– Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти на пострадалото лице при условия и за срок, определени от съда;
– Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
– Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
– Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване;
– Във всички случаи се налага глоба от 200 до 1000 лв.

За неизпълнение на съдебното решение, с което се налагат мерки за защита от домашно насилие се носи наказателна отговорност

Най-честото наказание за това е лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5 хиляди лева.

Най-често прилаганата мярка за защита е „задължаване на извършителя да се въздържа от домашно насилие“. – чл.5 ал.1.т.1 ЗЗДН.

Често се случва тази мярка да е единствената, която съдът налага.

Всичко това води до неефективна защита на лицето, пострадало от домашно насилие, доколкото единствената последица от неспазване на това задължение е насилникът да бъде глобен.

Важно е да се отбележи, че съдебните мерки за защита не са единствената форма на помощ за жертвите на домашно насилие.

Те могат да се обърнат към неправителствени организации, които предлагат кризисни центрове, психологическа подкрепа и юридически консултации.

Също така, те могат да потърсят помощ от полицията и социалните служби, които имат задължение да реагират при сигнали за домашно насилие.

Осъзнаването и образоването на обществото по тези въпроси също са от съществено значение за превенция и намаляването на домашно насилие.

Готови да окажем помощ на жертвите на насилие и съдействаме пред Районен съд по ЗЗДН.

За допълнителна информация обърнете се към кантората + 359 897 90 43 91 или  office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, семейна връзка или фактическо съпружеско съжителство.

Кои действия се считат за психическо и емоционално насилие върху дете?

Всяко домашно насилие, извършено в присъствието на дете, се счита за психическо и емоционално насилие върху него.

Домашното насилие включва ли само физическо насилие?

Да, но домашното насилие включва също таак и обиди, унижения, силна ревност, ограничаване на свободата на избор на месторабота, социална среда и контакти, принуда към сексуални действия и други форми на насилие.

Има ли право жена да отказва сексуални контакти дори в брак?

Да, жената има право да отказва сексуални контакти против своята воля. Всяко осъществяване на сексуален контакт против волята й се счита за изнасилване по смисъла на Наказателния кодекс.

Кои лица могат да бъдат извършители на домашно насилие според закона?

Законът изброява съпруг или бивш съпруг, лице във фактическо съпружеско съжителство, родител, дете, роднини по съребрена линия до четвърта степен, настойник, попечител и други лица в близки отношения с пострадалия.

Какви са мерките за защита от домашно насилие?

Мерките включват задължаване на извършителя да се въздържа от насилие, отстраняване от съвместно обитаваното жилище, забрана за приближаване до пострадалото лице, определяне местоживеенето на дете, задължение за посещение на специализирани програми и насочване към програми за възстановяване.

Какви санкции се налагат за неизпълнение на съдебно решение за защита от домашно насилие?

Неизпълнението на съдебно решение води до наказателна отговорност, включително лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5 хиляди лева.

Коя е най-често прилаганата мярка за защита от домашно насилие?

Най-често прилаганата мярка е задължаване на извършителя да се въздържа от домашно насилие.

Какви други ресурси са на разположение на жертвите на домашно насилие?

Жертвите могат да се обърнат към неправителствени организации, кризисни центрове, психологическа подкрепа, юридически консултации, полицията и социалните служби.

Какво можем да направим като общество за борба с домашното насилие?

Като общество можем да осъзнаем сериозността на проблема, да образоваме хората по тези въпроси, да бъдем бдителни и готови да окажем помощ на жертвите на насилие, както и да не затваряме очите си пред проблема.

5/5 - (5 votes)