Документи сделка с недвижим имот, изповядване на сделка пред Нотариус, прехвърляне недвижим имот пред Нотариус, подготовка на Нотариален акт, проверка на собственост пред Нотариус, адвокат преглед на документи недвижим имот

Данък при продажба недвижим имот

 

Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил ваша собственост в продължение на повече от 3 години, тоест, ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години.Данък при продажба недвижим имот

За да не бъден облагана сделка и продажба на недвижим имот е достатъчно същият по предназначение да може да се използва като жилище.

За ползване на горепосоченото данъчно облекчение не е необходимо имотът фактически да се ползва като жилище, т.е. не е необходимо имотът да се ползва въобще от собственика му било лично, било чрез трети лица. Достатъчно е юридическият му статут, при регистрирането му в съответната общинска техническа служба да го определя като жилищен имот.

Следва да уточним, че когато е продаден недвижим имот (жилище) през съответната данъчна година, а същият този имот е получен от продавача по наследство или по завет, то облагане на получените доходи от продажбата са освободени на друго основание – на основание т. 26 от ал. 1 на чл. 13 ЗДДФЛ.

В този смисъл продажбата на наследения, респ. завещан недвижим имот, не следва да се приеме като продажба на един жилищен недвижим имот по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а” ЗДДФЛ, като в този случай собственикът може да реализира още една продажба на недвижим жилищен имот, доходите от която няма да подлежат на данъчно облагане.

Особено внимание обръщаме на разпоредбата на чл. 13 ал.2 ЗДДФЛ

Не следва да се смята като финансов доход,  полученото недвижимо имущество по наследство, завет и дарение, но законът посочва, че доходите от продажбата на наследено или завещано имущество са освободени от облагане с данък само за полученото по наследство и по завет, но не и от продажбата на дареното такова.

Законът посочва, че не се облагат и доходите, придобити през календарната година от продажба на не повече от два недвижими имота, ако между датата на покупката и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.

Доходите от продажба на земеделски ниви и горски недвижими имоти – гори и др. са освободени от данъчно облагане, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата им са изминали повече от 5 (пет) календарни  години.

Във всички останали случаи доходите Ви от продажбата на недвижим имот се облагат с данък. Основата за облагане се изчислява, след като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи. Това означава, че на съответното данъчно облагане подлежи приходът, формиран в случаите, в които имотът е продаден по-скъпо, отколкото е купен.

Продажната цена включва всичко придобито във връзка с продажбата, включително възнаграждение, различно от пари съгласно разпоредбата на чл.33, ал.5 ЗДДФЛ.

Веднага бързаме да посочим, че съответната цена на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 ЗДДФЛ и в общия случай това е документално доказаната цена на придобитото недвижимо имущество и имотиДанък при продажба недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат данъчни дела, Прехвърляне недвижим имот, данъчна оценка, продажба на апартамент данъчна оценка

В този случай продавачът, след реализирането на сделката пред Нотариус е длъжен да подаде годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ и да внесе данъка не по-късно от 30 април на следваща година, преди която е била извършена съответната покупко-продажба на недвижимият имот.

В същия срок продавачът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ, когато продажната цена е равна или по-малка от цената на придобиване на недвижимия имот.

В случай че продадените права са съпружеска имуществена общност, напълно възможно е за единия от съпрузите продажбата да е на трети и следващ имот, а за другия да е продажба на първи или втори такъв, с оглед на възможността всеки един от тях да е извършил разпоредителна сделка със свое лично имущество.

Това следва да се съобрази при подаване на данъчни декларации от двамата съпрузи, тъй като с оглед на изпълнението на чл. 50, ал. 1, т. 1 и чл. 53, ал. 1 ЗДДФЛ всеки от съпрузите е задължен да подаде годишна данъчна декларация за съответната част от облагаемия доход.

За допълнителна информация или справки, моля обърнете се към адвокат по недвижими имоти и данъчни дела, за изясняване на възможността за заплащане на дължими данъци и др.

Кантората ще обърне внимание на всеки поставен казус с оглед персоналното разглеждане на всеки един поставен въпрос на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл office@lawyer-bulgaria.bg