fbpx
Адвокат за отмяна на дарение

Данък при продажба на апартамент

В последните няколко години, все по често ни задават въпрос за дължим Данък при продажба на апартамент.

На основание чл.13, ал.1, т.1, б.„а“ и „б“ от ЗДДФЛ, не са облагаеми доход, придобит през данъчната година от продажба или замяна на:

– един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

– до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им

Това се отнася за периода между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

Дефиниция по закон (ЗДДФЛ)Данък при продажба на апартамент

Видно от гореизложеното, за целите на данъчния закон законодателят прави разлика между понятията „недвижим жилищен имот” и „недвижим имот”.

По смисъла на §1, т.51 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ недвижим жилищен имот, във връзка с прилагането на чл.13, ал.1, т.1, ЗДДФЛ

Касае се за недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.

Изискването на ЗДДФЛ сочи , че между датата на придобиване и продажба, замяна да са изминали 3 (три) и повече години.

Срокът на притежаване на недвижимия жилищен имот от 3 години е пряко свързан с необлагането на дохода от продажбата.

Отново оставаме с уговорката, че се касае за имот, който служи за задоволяване на жилищни нужди.

Облагане на доходи, придобити от продажба на недвижим имотДанък при продажба на апартамент

За официална дата на придобиване на недвижимия жилищен имот следва да се приеме датата на въвеждането му в експлоатация, съобразно действащото законодателство.

От тази дата се счита, че недвижимият имот може да служи за задоволяване на жилищни нужди

Срокът тече от датата на издаване Разрешение за ползване на жилищната сграда.

В този случай, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество се определя по реда на ЗДДФЛ.

В това число ограничени вещни права върху имущество

Облагаемият доход представлява положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото намалена с 10% разходи.

Съгласно ЗДДФЛ придобитите през годината доходи от местни физически лица от продажба или замяна на недвижимо имущество са облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа

Тези доходи подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.

Срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ е от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел. + 359 897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

5/5 - (43 votes)