fbpx
Права при потребителски кредит

Данък при прехвърляне недвижим имот

В практиката по сделки с недвижими имоти, често възниква въпроса:  Какви данъци и такси се заплащат при прехвърляне недвижим имот ?

При прехвърляне недвижим имот пред Нотариус, след уговорка се заплащат следните данъци и такси:Данък при прехвърляне недвижим имот

  • местен данък при прехвърляне недвижим имот към съответната община по местонахождение на имота;
  • такса за вписване при прехвърляне недвижим имот към Агенцията по вписвания;
  • нотариална такса при прехвърляне недвижим имот към нотариусът, изповядал сделката

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), общинските служби определят самостоятелно размера на местния данък

Тези служби Местни данъци и такси“ определят стойността на данъка при прехвърляне недвижим имот.Данък при прехвърляне недвижим имот

Таксата за вписване на сделката в Агенцията по вписвания е в размер на 0,1% върху продажната цена. Идентична е за територията на цялата страна.

Съгласно общоприетата практика всички разходи при прехвърлянето на недвижим имот се поемат от купувача.

Въпросът който продавачите си задават е следният :

КАК ДА ПРЕХВЪРЛИМ ИМОТА СИ?

Няколко са познатите способи за прехвърляне на собствеността.

Най-често за прехвърляне недвижи имот се използва т.нар. покупко продажба.

Покупко-продажбата на недвижим имот е най-често използваната сделка за прехвърляне на собственост.

При нея, едната страна – собственик на имота прехвърля на другата страна собствеността върху недвижимия си имот срещу заплащане на определена продажна цена.

Съществуват и други вариант за превхърляне на собствеността – Дарение на недвижи имоти или Сключване на нотариален Договор за издръжка и гледане.

При вторият случай човек, който към момента или в бъдеще е или ще бъде в невъзможност да се грижи сам за себе си както поради физическа невъзможност, така и поради недостатъчно доходи, като собственик на недвижим имот, го прехвърля на друго лице

В някой случай съществуват уговорки, съобразно изискването на чл. 186 ЗЗД, страните по сделката с недвижими имот си разделят по половината от такса вписване и нотариалната такса.

Кантората ще обърне внимание на всеки поставен казус с оглед персоналното разглеждане на всеки един поставен въпрос на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл office@lawyer-bulgaria.bg