fbpx
Възражение срещу Заповед за изпълнение

Възражение срещу Заповед за изпълнение

Длъжникът има право да възрази срещу издадена заповед за изпълнение или нейната част в рамките на един месец след получаването й.

Когато съдът издаде заповед за изпълнение съгласно член 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), тя се предоставя от съда.

Ако е издадена заповед за незабавно изпълнение по член 417 ГПК, тя се предава от частния съдебен изпълнител заедно с издадения изпълнителен лист.

Какво гласи закона ? Възражение срещу Заповед за изпълнение

Според закона, няма изискване за обосноваване на Възражение срещу Заповед за изпълнение от страна на длъжника.

Също така, не се изисква предоставяне на доказателства. Въпреки това, в добрата практика, ако аргументите на длъжника са убедителни, те могат да бъдат изложени в самото възражение.

Какви са правните последници от възражение по чл.414 ГПК?

Възражението, подадено в установения срок, пречи на издадената заповед за изпълнение да влезе в сила. Следователно съдът не може да издаде изпълнителен лист на кредитора, а той не може да започне изпълнително дело пред частния съдебен изпълнител.

Съдът, вземайки предвид възражението, насочва кредитора да представи иск в рамките на един месец с цел установяване на своето право спрямо длъжника.

Ако кредиторът не представи искова молба в посочения срок или не успее да я представи след изтичането му, съдът анулира издадената заповед за изпълнение.

Какви са Вашите възможности ?

Получаването на заповед за изпълнение означава, че дадено лице има претенции към Вас най-често за заплащането на дадени суми.

Самата заповед за изпълнение е акт на съда, с който последният се произнася по подаденото до него заявление.Възражение срещу Заповед за изпълнение

Заповедта съдържа информация за задължението, чието заплащане се търси, както и начин за плащането му.

Важно е да се знае, че този акт на съда не е окончателен и разкрива редица възможности за действие.

Ето с какви възможности разполагате:

  1. Заповедта за изпълнение представлява също и покана за изпълнение на описаното в нея задължение.  Това означава, че в случай че смятате задължението за дължимо и основателно, може да го изплатите в едномесечен срок от получаването на заповедта по описания в нея начин.

Важно е да се вземе предвид, че много често съдът присъжда законна лихва от датата на образуване на делото до изплащането на задължението, чийто размер не е определен изрично в заповедта и който лесно може да бъде изчислен.

2.  Напълно възможно е да смятате, че не дължите описаните в заповедта суми. Без значение е дали оспорвате само техния размер или основанието им. В тези случаи е необходимо да направите възражение в едномесечен срок от получаването на заповедта. Образец от възражението е приложен към получената от Вас заповед, като в него е необходимо да попълните единствено Вашите данни без да се обосновавате.

Ако кредиторът представи искова молба съгласно член 422 ГПК за установяване на своето вземане

В този случай спорът се прехвърля в исково производство.

Именно там длъжникът има възможност да изрази своите възражения и да представи всички необходими доказателства в своя защита.

5/5 - (1 vote)