fbpx
Оспорване запазена част при продажба

Възражение на искова молба

Често пъти се налага да се даде отговор или възражение на получена искова молба.

Ако получите предявен срещу Вас иск от съда се налага ви се да изготвите отговор или възражение на искова молба. Съдебният иск е отправено до съда искане за образуване  на производство, преди съдът да вземе решение

Всеки пълнолетен гражданин има право на иск. В съдебния процес искът се счита за предявен с постъпване искова молба в съда. В повечето случаи исковата молба, при постъпването си в съда се разпределя за преглед дали е редовна.

За да е редовна една молба, нейното съдържание трябва да отговаря на изискванията като посочване на страните и съда, излагане на фактите, искането на страната и т.н.

Страните се наричат ищец и ответник. Ищецът отправя искането за разрешаване на правния спор, а ответникът трябва да отговори и да се защити.

Изготвяне на отговор на искова молбаВъзражение на искова молба

След получаването на иска, можете да подадете отговор на исковата молба, съобразно фактите по спорния въпрос.

За целта е нужно да спазите старателно срока, указан Ви от съда и изложите внимателно Вашите аргументи.

Основната цел е да се предоставят ясно и точно на съда, аргументи и доказателства подкрепящи, изготвеният отговор на исковата молба.

Отговорът на исковата молба е защитно средство на ответника, от което произхождат важни процесуални последици.

А/ Възражение или отговор подаден в срок на исковата молба възпрепятства постановяването на неприсъствено съдебно решение

В този случай съдът ще трябва да разгледа делото по същество.

Б/ Възразявайки срещу иска, чрез отговор по чл. 131 ГПК ответникът възразява срещу представените факти и сочи доказателствени искания.

Какво се случва при липса на отговор или възражение

Пропускането на срока за отговор ограничава възможността на защита на ответника в хода на делото.

Същият губи право да прави възражения срещу иска, въпреки че е могъл да направи до изтичане на срока за отговор

С пропускането на срока ответникът не може да оспорва истинност на представените с исковата молба документи

С изтърването на срока, ответникът не може насрещни искове в процеса, в това число насрещен и инцидентен установителен иск срещу ищеца

Санкцията за ответника е толкова сериозна, че същият дори не може да привлече трето лице-помагач.Възражение на искова молба

А законът ограничава освен възражението в срока по чл. 131ГПК да се сочат и представят доказателства

Затова спазването за срока за отговор на исковата молба и възражение е изключително важен в съдебния процес. Всички описани по-горе процесуални права се прекратяват с изтичане на срока за отговор.

В случай, че  ответникът е допуснал някоя формална нередовност в отговора си на исковата молба, напр. липса на подпис, на препис за ищеца, пълномощно, ако отговорът е подаден от пълномощник, съдът дава указания за поправяне на този недостатък в 7 дневен срок  от получаване на съобщение.

За допълнителна информация, моля да се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво представлява възражението на исковата молба ?

Възражението на искова молба представлява формален писмен отговор в определения от съда срок с приложени писмени доказателства и направени доказателствени искания.

Как се прави възражение на предявен иск ?

Изготвя се писмен отговор -възражение с конкретни доказателства и аргументи по делото пред съда в срока, указан на съобщението за връчване по чл. 131 ГПК.

Кой следва да изготви възражението срещу иска ?

Самото възражение или отговор на исковата молба следва да се изготви от подготвен адвокат, който аргументирано да възрази срещу изложеното в исковата молба по делото пред съда.

Какъв е срокът за изготвяне на възражение ?

Срокът за отговор на исковата молба, посочен в чл. 131 ГПК е едномесечен. Ако се изготви отговор своевременно, ответникът ще ползва всички възможности на защита в гражданския процес. Ако не отговори в срок се лишава от правото си да се защита в съдебния процес.

Какви са последиците от неподаване на възражение ?

Не подаването на отговор на исковата молба ограничава възможността на защита на ответника в хода на делото. Той губи правото да прави възражения срещу иска, които е могъл да направи до изтичане на срока за отговор, не може да оспорва истинността на представените с исковата молба документи, не може в същия процес да предявява искове/ насрещен и инцидентен установителен/ срещу ищеца, както и да привлече трето лице-помагач, не може да сочи и представя доказателства, които е могъл да представи с отговора

5/5 - (43 votes)