fbpx
Адвокат при дело за развод

Встъпването на подпомагаща страна

Встъпването на подпомагаща страна е средство за защита на третото лице срещу неблагоприятните последици

Те биха могли да настъпят спрямо него, вследствие на неправилно решение по висящия спор.

Помагачът е лице, което участва в чужд исков процес, за да помага на страна в процеса при издействане на благоприятно решение за нея.

По този начин третото лице се защитава срещу неблагоприятните последици, които биха настъпили за него в случай, че решението е срещу подпомаганата страна.

Две са основанията за конституиране на подпомагаща страна – встъпване по неин почин и привличане от подпомаганата страна, независимо от волята на третото лице.

Предпоставка за встъпване на подпомагаща страна

Конституирането на трето лице помагач има за цел да обвърже третото лице–помагач в отношенията му със страната, на която помага, със задължителната сила на мотивите.

Привличането и встъпването на трето лице помагач в процеса е регламентирано в чл. 218-223 ГПК.Встъпването на подпомагаща страна

Предпоставка за привличане (встъпване) на трето лице помагач е наличието на правен интерес за него от постановяване на благоприятно решение по спора.

Такъв интерес е налице или когато решението обвързва третото лице на основание чл. 226, ал. 2 ГПК като приобретател на спорното право в хода на процеса

Задача на встъпващата страна е при неблагоприятен изход на спора за подпомаганата страна да има обратен иск срещу третото лице.

При недопускане на трето лице помагач в процеса, производството между главните страни продължава

В случай на Решение по делото, същото няма установително действие в между недопуснатото лице и страната в процеса.

Правна характеристика на встъпване на подпомагаща странаВстъпването на подпомагаща страна

Трето лице има интерес да встъпи в чужд процес, когато по силата на решението се разпростира спрямо третото лице.

Наличието на правен интерес се свързва винаги със съществуването на субективно материално право.

Това се установява по  конкретния случай, който интерес възниква при неблагоприятен за ответника изход на процеса по главния иск.

Налице е интерес от встъпване и когато неблагоприятно решение спрямо подпомаганата страна може да послужи за повод тя да предяви иск срещу третото лице.

Интерес е налице когато има опасност да се затрудни или усложни защитата на правата на третото лице при неблагоприятно решение спрямо подпомаганата страна.

По искането за встъпване /привличане/ съдът се произнася с Определение. Отказът подлежи на обжалване с частна жалба.

Какво представлява привличане на подпомагаща страна ?

Привличане на подпомагаща страна представлява което участва в чужд исков процес, за да помага на една от страните с цел издействане на благоприятно решение за нея. По този начин третото лице се защитава срещу неблагоприятните последици, които биха настъпили за него

Кои са предпоставките за привличане на подпомагаща страна ?

- Когато решението обвързва третото лице на основание чл.121, ал.3 ГПК като приобретател /правоприемник/ на спорното право в хода на процеса. В такъв случай приобретателят е обвързан от решението, дори и да не вземе участие в процеса. За да може обаче да осуети едно неблагоприятно за него обвързващо го решение, той има интерес да встъпи или да бъде привлечен като помагач на страната на прехвърлителя /чл.121, ал.2 ГПК/. - Обвързан от съдебното решение е и необходимият другар, който не е бил страна по делото. - Когато при неблагоприятен изход на спора за подпомаганата страна последната би имала иск срещу третото лице.

Как се случва привличане на встъпване на подпомагаща страна ?

Привличането трябва да се поиска с писмена молба, с препис за третото лице. Писмената форма е условие за действителност на искането.

Какво се случва ако съдът откаже да уважи искането за привличане ?

По искането за встъпване /привличане/ съдът се произнася с определение. Отказът подлежи на обжалване с частна жалба по чл. 274 ГПК

Нужно ли е лицето да има адрес в страната ?

Според чл.176, ал.2 ГПК предпоставка за конституиране на третото лице е посочването на адрес в Република България, от който лицето може да бъде призовано.

Какви права има встъпващата страна ?

След като бъде конституирано, третото лице има право да извършва всички процесуални действия, както и страната, на която помага /без действия, които представляват разпореждане с предмета на делото- признание на иска, сключване на съдебна спогодба и т.н./. Има право и да обжалва решението, дори и да не е подадена жалба от подпомаганата страна.

5/5 - (39 votes)