Давност при покана за доброволно изпълнение

Връчване призовка за дело

Изпращането на ПРИЗОВКИ за образувано гражданско или наказателно дело е основният начин за информиране на една страна, че срещу нея се води образувано гражданско или наказателно дело.

Често самите ответници или обвиняеми, късно разбират за това и се налага да ангажират професионален съвет, при разглеждането на делата пред Районен или Окръжен съд.

Връчване на съобщения и призовки в гражданския процес

Връчване на съобщения и призовки в гражданския процес

Призоваването е съществен елемент в съдебният процес и поставя началото на уведомяването на втората страна в процеса , давайки й възможност да се защити и използва всички методи и законови вариант за да получи справедливо съдебно решение или присъда. 

Самото уведомяване на ответна страна или обвиняем е пряко насочено към защита на правата на лицата, по образувани вече съдебни  производства пред Районен съд или пред Окръжен съд.

Ако сте страна по гражданско дело- ищец или ответник не сте задължени да присъствате на съдебното заседание, за което сте получили призовка.

То ще се проведе и без Вас, ако сте получили призовката поне  една седмица преди заседанието, но от не яваването Ви могат да настъпят неблагоприятни за Вас последици.

Какви са те, ще разберете, ако прочетете информацията на гърба на призовката. Ако на първото открито съдебно заседание съдът е отложил делото за друга дата, няма да получите нова призовка.

С получаване на първата призовка за призованият възниква задължение сам да следи за кога са насрочени следващите заседания. Нова призовка се изпраща  само, когато съдът в закрито съдебно заседание промени датата на разглеждане на делото в открито заседание, т.е пренасрочи делото за друга дата.

В хода на производството се засягат значителни законни права и интереси на страните. Страните имат право да бъдат информирани за съдебните заседания или действията на съда.

Призовките трябва да се връчат на посочените в тях лица не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание. Предварителното връчване на призовка се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време да се подготви за заседанието.

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКА

Съществен момент при връчването на съобщение за образувано гражданско или наказателно дело, пред Районен или Окръжен съд е валидно връчване на документите и съдебните книжа, а когато това е невъзможно – чрез залепване на уведомление лицето по чл. 47 ГПК –  да се яви да си получи книжата в двуседмичен срок.

С  промените от  2017 г. значително бе променена процедура по предоставяне на съдебни книжа на ответник, приложима за валидно залепяне на уведомление при призоваване на ответника.

Законът посочва, че е необходимо поне един месец лицето да бъде издирвано на посочения по образуваното делото постоянен адрес, като бъдат удостоверени поне три посещения на място с интервал от една седмица, като най-малко едно от тях е в неприсъствен ден.

Установеното правило не се прилага, ако връчителят е получил информация от управителя на етажната собственост, от кмета или по друг начин, че лицето не живее на адреса и удостовери това с посочване на източника.

След като бъде изпълнена цялата последователност на описаната процедура и ответникът не е бил открит за връчване на съдебните книжа и писмени документи по делото, в съответствие със изисквания се залепя съобщение на врата, на пощенска кутия или на друго видно място в района на адреса.

Тази процедура се прилага, в случай, че  никое трето лице не се съгласи да го получи призовката от името на ответника със задължение да му я предаде.

ПРИЗОВАВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЛЕПЯНЕ 

За да породи правни последствия и за да е налице валидно уведомяване на ответника е нжуно да настъпят съответните правни последици по от връчването

В случяай, че в указаният от закона чл. 47 ГПК двуседмичния срок ответникът не се яви да получи книжата съответният орган-връчител служебно проверява дали посоченият адрес съвпада с постоянния или настоящия адрес на лицето и ако това не е така се разпорежда връчване по постоянния или настоящия адрес.

Съдът проверява служебно и адресът по месторабота на призованото лице като разпорежда съответното връчване и по адреса по месторабота на същото.

В случай, че адресът по месторабота съвпада с постояния адрес на лицето (респективно адреса на управление за фирмите) или пък отново не бъде намерено след новите призовавания, съобщението се смята за връчено и се прилага към делото. В тези случай съдът разпорежда назначаване на особен представител на ответника за сметка на ищеца по смисъла на чл. 47 ал.6 ГПК.

ВАЖНО : в случай, че не получите призовката по делото, то съдът може да разгледа делото без Ваше участие. Съответният отказ да се приеме връчването на призовката, документите по делото или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена- т.е. тя се счита за валидно връчена съгласно описаната процедура в закона.

Целта и смисъла на тази процедура е да се улесни даването на ход на съдебни заседания, и затова не са редки случаите, в които физически лица и фирми получават съдебно решение, без дори да са запознати с хода на съдебната процедура нито да са участвали в образуваното съдебно производство, просто защото не са оставили връзка на посоченият от тях постоянен адрес за физическите лица или седалище и адрес на управление на фирмите.

Връчване на съобщения и призовки в гражданския процес

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час. Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката.

Кой може да получи призовка?

Всяко лице – физическо или юридическо – може да получи призовка за образувано съдебно производство като ищец, ответник, жалбоподател, свидетел или заинтересована трета страна или обвиняем (по наказателни дела).

Законът допуска призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката.

Призовката може да се остави на лице, което има редовен контакт и познава призования. Призовката може да се връчи също и на юридически представител, на съсед или член на семейството на призования. Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде.

АКО ПОЛУЧА ПРИЗОВКА ОТ СЪД

АКО ПОЛУЧА ПРИЗОВКА ОТ СЪД

Връчване чрез работодател –  Законът допуска връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела, призованото лице може да получи призовката чрез работодателя си.

Самото връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела се случва лично на лицето, което е призовано, от призовкар или съдебен служител.

В определени инстанции призовките могат да се връчат по поща с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или следствието. В спешни случаи призовките могат да се връчат по факс, чрез телеграма или по телефона.

В случай, че ответникът е с неизвестен постоянен адрес, то  връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела се извършва и чрез “Държавен вестник”.

Връчване на допълнителни документи и съдебни книжа по делото

Успоредно с призовката при връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела е възможно да получите и други обявления или съдебни документи.

Обявленията се отнасят до информиране на лицето, че е издаден определен съдебен акт.

Съдът обявява решенията си с мотивите към тях не по-късно от 30 дни от датата на последното съдебно заседание. Други документи, които могат да бъдат връчвани, са: Писмени становища, експертиза и заключения на вещите лица, копия от исковата молба, жалби или искания за отвод на някой от съдебния състав, ако са налични причини за това.

Особени правила за  връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела

  • Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес, ако няма адвокат по делото в Република България.  Ако лицето не посочи такъв адрес, всички книжа се прилагат към делото и се считат за връчени.
  • Съдът е длъжен да предупреди страните и свидетелите за всички последици, когато връчва първите призовки, обявления и други книжа не е осъществено.
  • Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, това се удостоверява с подписа на поне един свидетел. В този случай лицето се счита за призовано.
  • Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.
  • Ако е призован свидетел или вещо лице, но той не се яви в съда (без да има сериозни причини за това), съдът може да му наложи сериозна парична глоба;
  • Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение  (парична гаранция, задържане под стража, др.). На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена парична глоба, като съдът ще постанови принудителното довеждане за следващото съдебно заседание.

ВАЖНИ МОМЕНТИ : в случай, че сте поканен за участие като страна по гражданско дело, ще бъдете призован само за първо съдебно заседание, както и за всяко следващо заседание, когато някоя от страните не е била редовно призована или разглеждането на делото е отсрочено в закрито заседание.

Задълженително е упълномощеният от Вас адвокат по граждански дела, да следи графика на съда за датите на следващите заседания по делото, за да не пропусне съдебното заседание.

Ако сте обвиняем, заедно с призовката Ви се връчва и копие от обвинителния акт. Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, това се удостоверява с подписа на поне един свидетел. В този случай лицето се счита за призовано.

Вашият адвокат, колкото и добър да е той, не може да откаже да получи призовка на свой клиент. Ако е призован свидетел или вещо лице, но той не се яви в съда (без да има сериозни причини за това), съдът може да му наложи глоба в размер до 100 лв.

Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение  (парична гаранция, задържане под стража, др.).

ВАЖНО:  Целенасоченото укриване от призовкаря или отказа да се приемат съдебните призовки и други книжа на практика води до увреждане на Вашите права.

От една страна, съществува законова възможност производството да се проведе във Ваше отсъствие, като в този случай при постановяване на своето решение съдът не би могъл да вземе предвид становището Ви в спора. 

От друга страна, когато присъствието Ви в съдебната зала е наложително, спрямо Вас могат да бъдат наложени принудителни мерки. На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена солидна финансова глоба, като в този случаи съдът ще постанови принудителното му довеждане на следващото съдебно заседание.

За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности от изтекъл срок на призовката, както и ако Ви е нужно разяснение за хода на съдебното производство се обърнете към нас на тel.: +359 2 858 10 25, Tel. : + 359 897 90 43 91, E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg