fbpx
Ред за отказ от наследство

Връчване на електронен фиш

С последните промени в Закона и изграждането на система, все по-актуален става въпроса за връчване на електронен фиш.

Актовете, с които се установяват административните нарушения по Закона за движението по пътищата, могат да бъдат акт, издаден от КАТ или електронен фиш.

Законът разпорежда, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система се издава електронен фиш

Тук става дума за нарушения, за които не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки,

Фишът се съставя в отсъствието на контролен орган и на нарушител.

За разлика от акта, издаден от КАТ, с който само се констатира нарушението

Въз основа на акт за установяване на нарушение се издава наказателно постановление за налагане на наказание

С издаването на електронен фиш едновременно се установява нарушението и се налага наказанието за него.

Еелектронните фишове са специфични актове

Оспорване на тяхното издаване и връчване

Връчването се извършва както на физически лица, така и на представители на ЮЛ.

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са: собственикът на МПС-то, а ако МПС-то е собственост на дружество

В този случай електронният фиш се връчва на представляващия дружеството, собственик на МПС-то.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му

Законът предвижда и отстъпва в тази ситуация, като нарушителят следва да заплати едва 70% от наложената глоба.

При проверка на пътя на  водач, уведомен и получил електронен фиш,  без да е заплатил глобата в срок, се предвижда  отнемане на

  1. свидетелството за управление на МПС (СУМПС)
  2. Управляваното от него пътното превозно средство се спира от движение

Издаване на електронен фиш

Електронният фиш следва да бъде издаден най – късно една година от извършване на нарушението.

В случай че издаването е осъществено след този срок, фишът ще подлежи на отмяна по съдебен ред

Именно на това основание и без да се разглежда нарушението по същество.

Съществува още една особеност в процедурата по издаване на електронен фиш и тя е, че той се издава в отсъствието на нарушителя и на контролния орган. 

 

5/5 - (5 votes)