fbpx
Обжалване на постановление за спиране

Какво е констативен нотариален акт ?

Всеки адвокат по имотни дела, ще Ви каже, че при липса на документ за собственост, същата се доказва с писмени документи пред Нотариус. Често към нас възниква въпроса Какво е констативен нотариален акт ?

Същност на констативния нотариален акт Какво е констативен нотариален акт ?

Констативният нотариален акт е форма за признаване на право на собственост въз основа на писмени доказателства и свидетелски показания.

Издаването на констативен нотариален акт е уредено в разпоредбата на чл. 587 от ГПК, като са предвидени две хипотези:

по ал.1) нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства и

по ал.2) нотариален акт, удостоверяващ право на собственост по давност въз основа на обстоятелствена проверка.

В практиката на съдилищата до постановяване на посоченото тълкувателно решение съществуваше противоречие относно материалната доказателствена сила на същия.

Тълкувателното решение уреди несъответствието в практиката като установи, че нотариалният акт, с който се признава правото на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 от ГПК, не се ползва с материална доказателствена сила по чл. 179, ал. 1 от ГПК

Тези констатации се отнасят за принадлежността на правото на собственост, а само с легитимиращо действие. Какво е констативен нотариален акт ?

От този особен предмет на констативния нотариален акт, а именно самото право на собственост, следват и особеностите в издаването и правните му последици.

Някой собственици на имоти не разполагат с всички необходими документи за собственост или не могат да представят нито един от гореизброените документи за собственост върху имотите си. В този случай, следва да се консултирате с адвокат или т.нар. имотен адвокат, който ще Ви съдейства да бъде подготвена цялата писмена документация за да бъде издаден констативен нотариален акт.

В конкретния случай, нотариусът ще се произнесе относно придобиване на недвижим имот. Това става дори и да не разполагате с документи за собственост.Какво е констативен нотариален акт ?

Ангажирайки адвокат недвижими имоти, следва да се уговорите с него за  всички възможности, който имате, а именно:

 1. Дали става дума за издаване на констативен нотариален акт пред нотариус в населеното място въз основа на представените писмени доказателства.
 2. Дали става дума за издаване на констативен нотариален акт въз основа на т.нар. „обстоятелствена проверка“. Ситуация, в която не разполагате с всички необходими документи, поради някаква причина.

Констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка

Вашият адвокат ще Ви каже, че в производството по издаване на констативен нотариален акт, нотариусът следва да извърши внимателно пълна и детайлна проверка. Тя се отнася до Вашето право на собственост след като разгледа представените му писмени документи. След като установи, че всичко е наред, Нотариусът издава констативен нотариален акт, който отговаря на условия, посочени в закона. Това е вариант, в който Нотариалният акт се издава при частична липса на годни писмени доказателства. Или пък, когато наличните не са достатъчни за  удостоверяване правото на собственост върху имота.

Пред нотариус е да се установи основанието за придобиване на собствеността върху конкретния недвижим имот, вследствие на изтекла придобивна давност.

Ако 5 години върху имота е била упражнявана фактическа власт, дали лично, или чрез някой друг, то Вие имате правно основание за издаването Ви на такъв вид нотариален акт.

Основни моменти са да сте владяло имота в продължение на 5 и повече години и да не сте знаели, че е собственост на някой друг. В този случай можете при определени условия да придобиете имота.

Втората хипотеза е за период от 10 и повече години упражняване на власт върху съответния имот. Можете да придобиете, дори и да не притежавате правно основание за това. И дори и да сте недобросъвестен владелец, знаейки, че някой друг е собственик.

Затова именно тук ще Ви кажа, че можете да станете собственик чрез т.нар. констативен нотариален акт.  За целта е нужно да имате свидетели, който ще потвърдят пред нотариуса фактите, описани в констативния нотариален акт. Това се налага,  за  да станете вие собственик на имота.

Свържете се с нас за повече подробности

Има случаи, в които съответният Нотариус откаже да Ви издаде нотариален акт и прецени, че представените пред него писмени документи и свидетелски показания са недостатъчни за издаването на Констативен нотариален акт.

Ние ще Ви помогнем да се справите с този проблем. За целта се обърнете към нас на следните телефони: 02 /858 -10-25 или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg

Как се издава Нотариален акт по обстоятелствена проверка ?

При обстоятелствената проверка нотариусът трябва да установи факта на владението, неговия animus и corpus, вида на владението /добросъвестно или недобросъвестно/. За целта се разпитват трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството, в чийто район се намира недвижимият имот.

Как се издава констативен нотариален акт ?

Съгласно чл. 587, ал. 1 от ГПК нотариусът, след като разгледа представените писмени доказателства издава акта или отказва. Възможност по чл. 587, ал 2 ГПК предвижда ако молителят не разполага с документи за собствеността си или те са недостатъчни, нотариусът да проверява дали молителят е придобил собствеността чрез давностно владение.

Как се оспорва констативен нотариален акт ?

Оспорването на Констативен Нотариален акт става по съдебен ред по реда на чл. 537 ал.2 ГПК. Съгласно Тълкувателно решение No 11/21.03.2013 г. по тълк. д. No 11/2012 г. на ВКС, ОСГК самата констатация в КНА за принадлежността на правото на собственост не се ползва с материална доказателствена сила, За да отпадне легитимиращото действие на акта, съгласно друго ТР No 11/21.03.2013 г. по тълк. д. No 11/2012 г. на ВКС, ОСГК, тежестта за оспорване на признатото с акта право на собственост се носи от оспорващата страна . Това означава ,че в едно исково съдебно производство, титулярът на констативния нотариален акт трябва да не е бил или е престанал да бъде собственик.

Може ли да се заведе производство по оспорване на Констативен Нотариален акт ?

Да, във всеки един момент, до изтичане срока на придобивната давност, може да се заведе съдебно дело за оспорване на действието на издаден констативен Нотариален акт пред съда.

Кой може да оспори издаден констативен Нотариален акт ?

Правно легитимиран да оспори издаден констативен нотариален акт е бившият собственик на имота, както и всяко трето лице с правен интерес от оспорването по чл. 537 ал.2 ГПК пред съответният Районен съд.

Доказва ли фактурата задължение ?

Иск за собственост по чл.108 ЗС

Това представлява иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик, т.е искът за собственост по чл. 108 ЗС.

Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца, като ИСКЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ – чл.108 ЗС.

Иск с правно основание чл.108 ЗС е иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. По своя характер – като осъдителен иск се цели осъждане на ответника да върне неоснователно ползваната от него вещ на собственика.

Ревандикационен иск с правно основание чл.108 от ЗС може да се води и от съсобственик, независимо каква е квотата му в съсобствеността

Законът в тази част съдържа в себе си две искания за правна защита, отправени до съда:

A/ Искане да бъде установено, че ищецът е собственик на процесния имот;

Б/ Искане да бъде осъден ответникът да предаде на ищеца  владението върху имота;Иск за собственост по чл.108 ЗС

Предявяването на иск за собственост от един от съсобствениците или само от някои от тях е действие на обикновено уплавляние на съсобствения имот.

Всеки от тях има право да предяви срещу всяко трето на съсобствеността лице, иск за ревандикация на цялата вещ.

При съсобственост, съсобственикът е легитимиран да предяви ревандикационен иск срещу всяко трето лице, упражняващо фактическа власт върху съсобствената вещ без правно основание

Съсобственикът може да иска връщане владението на цялата вещ, така и само за своята идеална част от вещта.

В случай, че не съществува правно основание ответникът да владее или държи имота, то е без правно значение, каква идеална част от имота е собствеността притежава

В този случай ищецът може, макар да притежава само ид. част от този имот, да го  ревандекира целия от третото лице, което го държи и владее без основание.

Предпоставки за ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ – чл.108 ЗСИск за собственост по чл.108 ЗС

В съдебната практика е установено, че за да бъде уважен ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ – ЧЛ.108 ЗС, трябва да са налице няколко важни предпоставки по закон:

1) ищецът да е собственик на имота, предмет на иска;

2) ответникът да владее този имот;

3) това владение да е без правно основание;

Важно изискване за редовност на исковата молба е надлежната индивидуализация на спорния имот.

Важно изискване е посочване на правното основание, на което ищецът претендира да е собственик на имота е  покупко-продажба, дарение, наследяване, договор за издръжка и гледане, давност и т.н.

Предмета на доказване е правото на собственост на заявеното правно основание по иск за собственост по чл.108 ЗС.

Съдът дължи произнасяне единствено по заявеното от ищеца правно основание.

При разглеждане на делото съдът следва да спази разпоредбата на чл. 235, ал. 3 ГПК

Съдът е длъжен да вземе предвид всички факти, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право.

Наличието на правно основание на владението на ответника е предпоставка за отхвърляне на Иск с правно основание чл.108 от ЗС.

В случай, че се установи че към момента на предявяване на иска за ответника съществува правно основание  за владение, но към приключване на съдебното дирене същото е отпаднало.Иск за собственост по чл.108 ЗС

Този факт следва да се вземе предвид и искът да се уважи в двете негови части – установителна и осъдителна.

Обратното, ако се установи, че и към момента на приключване на съдебното дирене ответникът владее на годно правно основание, следва да се уважи установителната част от иска за собственост – чл.108 ЗС

и да се отхвърли искането за предаване владението върху имота.

Загубването на правното основание за владение на ответника върху вещта не е пречка за предявяване на нов иск.

Какво става с иска за собственост, ако ищецът прехвърли собствеността си по време на делото?

Условие за уважаване на ревандикационен иск е установяване правото на собственост на ищеца върху имота, предмет на иска, на заявеното правно основание.

Когато обаче се установи, че към момента на предявяване на иска ищецът е бил собственик на имота

В хода на делото е прехвърлил правото си на собственост, то въпреки това искът би следвало да бъде уважен, като на основание чл. 226 ГПК

В този случай Съдебното решение ще има сила на пресъдено нещо и спрямо новия собственик.

За допълнителни въпроси обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91  или email : office@lawyer-bulgaria.bg 

Как се купува паркомясто ?

Пълномощно кола в чужбина 

Често пъти клиентите ни питат как да изготвят двуезично писмено пълномощно кола в чужбина.

Някои клиенти имат доста служебни коли, които понякога се налага да пътуват в чужбина. Затова са им необходим правни услуги и двуезично пълномощно кола в чужбина. Основното което трябва да знаете и имате в предвид е следното:Пълномощно кола в чужбина 

 • Писмено пълномощно задължително се заверява нотариално, ако служебен автомобил ще излиза извън територията на страната.
 • Абсолютно задължителна е нотариална заверка пред Нотариус, с превод на английски или местен език ако служебен или личен автомобил ще пътува в чужда държава.
 • Ако имате издадено пълномощно с право на преупълномощаване на трети човек, в случай, че автомобилът е лизингов или собственост на трето лице.

Как да получите пълномощно кола в чужбина

Нужно е лизинговото дружество да Ви издаде писмено  пълномощно за МПС за движение в чужбина.

Издаденото Ви от страна на лизинговото дружество писмено пълномощно кола в чужбина следва задължително да е нотариално заверено.

 Лизинговото дружество издава пълномощно за МПС за движение в чужбина на името на управителя с право да преупълномощава.

Когато се налага служител да бъде командирован в чужбина, заедно със служебен автомобил.

В този случай управителя на компанията трябва да преупълномощи с нотариална заверка служителя си.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се цитира изходящ номер, дата и се описват всички данни от пълномощното, което е издадено от лизингодател.Пълномощно кола в чужбина 

Оказваме съдействие за командироване на служител по работа в чужбина.

Ако е със служебен автомобил, следва да спазите отново всички горепосочени условия.

Ако желаете да направим всичко това вместо Вас, се обърнете към нас.

Като адвокат по граждански и международни дела ще поемем  цялата дейност относно издаване на пълномощно при управление на чужд автомобил.

В този случай управителят на фирмата, където работите трябва да преупълномощи с нотариална заверка Вас като служителя, който командирова .

За повече информация и справки, моля да се обърнете към нас като адвокат търговски и граждански дела на телефон +359 2 858 10 25 или mail info@lawyer-bulgaria.bg

Неявяване на дело за развод

Наказателна защита за отказ от издръжка

Като адвокати в София и специалисти във семейни дела , много често клиенти ни задават въпроса за т. нар. отказ от издръжка.

Издръжката се дължи до момента на достигане на пълнолетие на детето (18 г.).

Когато детето учи редовно в средни и висши училища – за определен срок на обучение.

Ако бившият ви партньор спре да плаща издръжката, можете да се обърнете към съдебен изпълнител. Спрямо него може да се предприеме и наказателна защита за отказ от издръжка.Наказателна защита за отказ от издръжка

Основните елементи:

според Наказателния кодекс,  който, като е осъден да издържа своите ненавършили пълнолетие деца, не изпълни задължението си за издръжка

Това задължение може да е в размер на две или повече месечни вноски, НО се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

За да бъде налице това престъпление, необходимо е осъщественото неплащане на издръжката да е умишлено.

 Според съдебната практика, умисълът е налице, когато деецът е съзнавал съществуването на задължението за издръжка.

В допълнение, той следва да е имал обективна възможност да я заплаща.

На последно място, следва да е съзнавал общественоопасните  последици от осъществения отказ за издръжка и да е искал  тяхното настъпване

Това се отнася и за случаите в който е изпаднал в забава.Наказателна защита за отказ от издръжка

При липсата на някой от тези елементи, не може да се счете, че е налице състава на престъплението при Наказателна защита за отказ от издръжка

Свържете се с нас

Считаме, че ако съдът прецени да наложи наказание „лишаване от свобода“, той може да отложи изпълнението му за изпитателен срок от 3 до 5 години.

Съдът ще преценява дали  обстоятелствата, които се отнасят за съответния подсъдим,  които водят до обективна невъзможност за плащане на издръжка.

За повече въпроси и информация , можете да се обърнете към нас на телефон + 0897 90 43 96 и Еmail: info@lawyer-bulgaria.bg

Изготвяне Договор за поръчка, подготовка на договори, адвокат договорно право, международна поръчка, изпълнение на договор за поръчка, адвокатска помощ

Отказ наследство

Като добър адвокат по наследствени дела и адвокат по имотни дела, много клиенти ни питат за отказ наследство. Отказът от наследство е доста важен въпрос, с който ние се занимаваме.

Важното в този случай, което ние клиентите, е фактът, че към отказ от наследство следва да се пристъпи едва тогава, когато това наследство е открито след смъртта на наследодателя. отказ наследство

Една от всички правни услуги, които предлагаме е винаги да проверяваме първо дали съответният наследодател вече е починал.

Също и дали е с валиден издаден смъртен акт от компетентните органи.

ВАЖНО: предварителен отказ наследство е недействителен и съответно НЕ  поражда никакви правни последици.

Наследството се открива със смъртта на наследодателя. С това възниква и т.нар. „правото на наследяване“. Правната уредба на приемането и отказът от наследство се намира в глава четвърта от Закона за наследството.

Според действащия Закон за наследството за придобиването на наследството е необходимо волеизявлението на наследника.

Той може да приеме или откаже наследството.

Има случаи, в които дори и ние като добър адвокат, не можем да повлияем. Оказва се, че дори и нашите клиенти да не се разбират с родителите си и дори да сочат, че не желаят тяхното наследство и наследствени права само това волеизявление НЕ поражда правни последици.

Причината е, че наследството на родителите им все още не е открито по предвидения в закона начин.  Едва след този момент тръгват възможностите за отказ наследство пред Районен съд.

Ние като добър адвокат по наследствени дела подготвяме всички писмени документи за отказ наследство.

Начини за приемане на наследство

А. Изрично

1. С писмено заявление до районния съд по местооткриване на наследството.

Заявлението се вписва в особена за това книга и след това не може да бъде оттеглено (чл. 49, ал. 1 ЗН). Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.

2. Под опис – приемането по опис се осъществява чрез писмено заявление до районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито.

Този срок може да бъде продължен от районния съдия до три месеца.

Приемането се вписва в особена за това книга. Недееспособните, държавата и обществените организации приемат наследството само по опис, като за тях не се прилага срокът от три месеца.

Смисълът на приемането по опис се състои в ограничената отговорност на наследника пред кредиторите на наследството и заветниците – до размера на полученото наследство (чл. 60, ал. 2).

Приемането на наследството по опис създава следните задължения за наследника:

 • Забрана за отчуждаване на движимите вещи до 3 години и за недвижимото имущество до 5 години. При нарушение на забраната ограничението на отговорността отпада;
 • Задължение за управление на наследствените имущества, като е длъжен да полага грижа, каквато полага към собствените си работи;
 • Задължение да даде сметка на кредиторите и заветниците за управлението.

Всеки наш клиент, е информиран от нас,  че за да се откаже от своето наследство е нужно да има право да наследява. Също и да не попада в ограниченията по това правило, съобразно което той има право да наследява. Ако Вие се колебаете, можете да се обърнете към добър адвокат, за да изясним този въпрос.

В нашата дългогодишна практика като опитен адвокати по наследствени дела, повечето случаи на отказ наследство се оглеждат внимателно.

По принцип се извършват от дееспособно лице, което има навършено пълнолетие (18 години). Указваме на клиентите, че отказът от наследство трябва да се направи по посочената в закона процедура. Отказът на наследник има действие занапред и не може да бъде обратно върнато.

Отказ от наследство

Някои клиенти, се опитват чрез  писмо до другите наследници, да се откажат от своя наследствен дял след като наследството им вече е открито. Като адвокати по наследствени дела сме длъжни да споменем, че това няма да има правно значение за самото наследство.  Д

Наследникът не може да се  откаже само от част от наследството.

В този случай знаем, че отказът е за цялото наследство наведнъж, заедно с всички ползи и задължения.

В повечето случаи лицата правят това, за да се откажат от текущи задължения на техният наследодател.

Винаги Ви съветваме да се консултирате с нас, за да избегнете неудобни моменти.

Важно също така е да знаете, че не е възможно да се направи отказ наследство под условие или срок.

Дяловете на Вашите роднини като наследници  ще се увеличават с Вашата част от това наследство след направеният отказ наследство.

ВАЖНО: Веднъж направен отказът от наследство има действие и върху вашите наследници.

Кантората разполага с добър адвокат по наследствени дела и имотни спорове и ще подготви всички документи и заявления за отказ от наследство.

След това ще получим от Ваше име официално решение за отказа от наследство. Ние знаем в кой район е починал наследодателят и съответно откриваме производството пред съответния Районен съд.

Важни документи, които изискваме за откриване на производството по отказ наследство са:отказ наследство

 • препис-извлечение от акт за смърт. В случай, че не разполагате с такъв, можем да Ви помогнем да го извадите, като заплатим от Ваше име и съответната административна такса.
 • Важен документ, който Ви е необходим е Удостоверение за наследници. Можем да Ви помогнем да го извадите и да го представите, ако ни упълномощите с писмено пълномощно предварително.

Консултирайте се нас за отказ наследство

Таксата за самото производство се доказва с вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Районен съд.

Ще движим цялата процедура вместо Вас. Въз основа на тези първоначални документи Районен съд издава удостоверение за отказ от наследство

Винаги, когато приключи производството по отказ от наследствени права, съветваме нашите клиенти за важните последици от този отказ. А именно:

 1. За Вас като наш клиенти, отпадат всички финансови задължения, които до този момент са тежали върху откритото наследство;
 2. Въпреки направеният от Вас отказ от наследство, често се случва, някой да Ви поиска изплащане на задълженията на наследодателя.

За допълнителни въпроси, можете да се обърнете към нас, като добър адвокат по наследствени дела и адвокат по имотни дела на следните телефон: 0897 90 43 91 или E-mail info@lawyer-bulgaria.bg

Предимства на предварителния договор

Нотариална заверка договор за наем

Голяма част от фирмите и търговските дружества, които обслужваме се интересуват нотариална заверка договор за наем

Нотариална заверка на Договор за наем на търговски обекти, наети от тях. Това е един от най-честите проблемни случаи на клиенти.

Всеки адвокат с опит в сделки с недвижими имоти и имотни дела ще Ви каже истината.

Идеята на тази нотариална заверка е осигуряване на пълна защита на клиента и неговите права.

С цел – избягване на неудобството да попаднете на некоректни наематели, респ. наемодатели. (Ако наемателят е търговско дружеството – фирма или физическо лице).

Като адвокати по имотни дела и сделки с недвижими имоти съветваме нашите клиенти, че в случая, чисто технически ролята на нотариуса е да положи подпис и нотариална заверка под частен, писмен договор

Целта е да се гарантира съдържанието и достоверността на подписите на двете страни.

Защо е нужна нотариална заверка ?

Целта на тази заверка е в случай, че наемателят се окаже некоректен или недобросъвестен.

Ако спре да си плаща наема, откаже комуникация и преустанови заплащането на сметки за ток, парно, вода, телефон, интернет, др. комунални услуги, собственикът ще поиска с молба до Районния съд,  да му се плати

Това той може да направи с искова молба по местонахождение на имота, като се снабди с изпълнителен листНужна ли е заверка на Договор за наем ?

Вследствие писмената нотариалната заверка на писмения договор се спестяват разходи за дълъг съдебен процес.

 Следваща стъпка е пристъпване към изпълнително дело за събиране на просрочените задължения и суми.

Съветите ни често пъти спестяват на нашите клиенти доста неприятности при бъдещи наемни отношения. Особено, ако направят всичко, което сме ги посъветвали.

Какво може да направи наемателя ?

Наемателят спокойно би могъл да използва нотариална заверка на подписите на страните.

С това ще поиска от Наемодателя да изпълни всичките си задължения, по Договор за наем, съобразно описаната процедура.

Същата тази процедура спестява време и средства на страните.

Тя дава легална възможност за бързо въздействие върху всеки неизряден, сключил писмен Договор с нотариална заверка на подписите.

нотариална заверка на договор за наем

Освен, ако в същия не е уговорено друго при спазване условията за достоверност на датата. Срокът се определя свободно от страните, но не може да бъде за повече от 10 години.

Как се вписва Договор за наем на имот ???

Всеки договор за наем със срок над една година по желание на страните може да бъде вписан по смисъла на Закона за собствеността.

Това е с цел да се защити Наемателя при евентуална продажба на имота.

Вписания за по-дълъг от едногодишен писмен договор ще защитава наемателя, докато не изтече този срок.

Договорът за наем поражда задължение за наемодателя да предостави държането на вещта през целия срок на договора

Законът не създава ограничения за пределите на разпоредителната му власт относно наетия недвижим имот или земеделска земя.

Когато е налице валидно сключен и нотариално заверен договор за наем лесно може да упражните правата си по съдебен ред.

Открива се възможност да се издаде изпълнителен лист, която процедура е много по-бърза и реална.

В случай, че Договорът за наем не е нотариално заверен, трябва да се образува гражданско дело срещу страната по Договора по общия ред.

Наличието на нотариално заверен договор дава възможност на страните да си търсят по-лесно правата.

Това зависи до голяма степен и от отношенията между страните по сключения писмен договор за наем.

За повече информация, се обадете на нашия тел. 0897 90 43 91 или пишете на info@lawyer-bulgaria.bg

Какво е предимството на нотариалната заверка на Договор за наем ?

Когато е налице нотариално заверен договор за наем, възможността за издаване на изпълнителен лист и събиране на суми е много по-бърза и реална. Ако не е нотариално заверен договорът за наем, трябва да се съди неизправната страна по общия ред. Наличието на нотариално заверен договор дава възможност на страните да си търсят по-лесно правата.

Как се заверява Договор за наем ?

Страните се съгласяват да подпишат договора за наем пред нотариус, който ще удостовери дата на сключване и подписите на страните, за да не възникне спор в последствие относно автентичността на договора или неговата дата.

Кой следва да плати нотариалната заверка Договора за наем ?

Тук разходите за заверка на Договор за наем пред Нотариус не са високи, така, че всяка от страните би могла да си позволи да плати за тази заверка, след като й дава правна сигурност за целия срок на наем. Страните могат да уговорят и разделят по равно разноските за заверка пред Нотариус на Договора за наем

Възлагателно искане по чл. 349 ал.1 ГПК

Как се делят наследствени имоти ?

Практиката ни по граждански дела за съдебна делба на недвижим имот  е доста разнопосочна в последните няколко години. Като адвокати по наследствени дела отчитаме конкретната специфика на въпроса Как се делят наследствени имоти ?

Делба на наследствени имоти

Често пъти се свързват с нас хора от малките населени места, които заедно с други хора са наследници на земя.

Питат ни за различните трудности при разпределението на отделните имоти, които срещат помежду си.

При наследяване на земеделска земя, често пъти поради големия брой наследници, земеделската земя се притежава в идеални части от няколко сънаследника в рода.

Дали поради възрастовите различия или заради стари кавги и разправии, повечето от тях са на коренно противоположни позиции.

Те не могат да постигнат консенсус, дори ако това би довело до запазване на нормалните отношения между тях.

Повечето добри адвокати по съдебна делба на наследствен имот и земя знаят, че делбата им е доста сложно занимание. Тя често пъти е свързана с трудни преговори между роднини.

В частната практика се срещат ситуации, в които дори семейства не общуват поради липса на разбирателство относно делбната на наследствени имоти.

От една страна, съсобствеността създадена и обусловена от кончината на техен наследодател поражда нуждата от общо решение на делбата на наследствен имот.

В такива ситуации е необходима намесата на добър адвокат за съдебна делба на наследствени имоти и земя.

Той би могъл да Ви помогне проблемът да се разреши, съдействайки за намирането на най-правилното решение при подготовката на всички необходими документи и образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот.

В повечето случаи, когато се налага образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот , законът ясно и точно дефинира особеностите, поради което се налага да се намери ясно и точно решение на всеки конкретен казус.

Преди да се пристъпи към образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот, съветваме всички наши  клиенти си за намиране на най-правилното решение. Добре е да се извадят и подготвят всички актуални документи за това.Делба на наследствени имотие

Документи, необходими за съдебна делба

В повечето случаи, най-необходимите документи за образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот са следните:

 •  данъчна оценка на имота;
 •  скица проект за делбата;
 •  удостоверение за наследници /ако е необходимо/;
 •  нотариален акт за собственост на сънаследниците;
 •  договора за делба / респ. протокол за бъдещата делба/.

Нашата дейност като адвокати по имотни и наследствени дела е преди да образуване на гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот да намерим адекватно решение на проблема.

Прилагането на законовите норми зависи до голяма степен от техническата възможност на самите имоти, както и от готовността и желанието на сънаследителите да постигнат решение, с което да ликвидират идеалната си съсобственост, превръщайки я в реална, като образуват гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот.

Изхождайки от практиката си досега, бихме Ви предложили най-чистия вариант за решение на проблемите. А именно – трансформиране на идеалните части в реални имоти.

За съжаление обаче, това не винаги е възможно. Въпреки това, ние считаме, че това е най-лесният и най-бързият начин да се постигне желания резултат.

Това е идеално решение и съответно възможност за икономическо реализиране на тези наследствени имоти и земи.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА 

Доброволната делба е възможна, само ако са спазени изискванията за минимална големина на парцелите по чл.19 от ЗУТ, а именно:

Делба на наследствени имотиза градовете – лице на парцела най-малко 14 метра и 300 м² повърхност;

 • курортни зони – лице на парцела най-малко 16 метра и 500 м² повърхност;
 • във вилни зони – лице на парцела най-малко 18 метра и 600 м² повърхност;
 • села с равен терен – лице на парцела най-малко 16 метра и 500 м² повърхност;
 • при специфични терени, стопански условия и главни улици – лице на парцела най-малко 14 метра и 300 м² повърхност;
 • села със стръмен терен – лице на парцела 12 метра и площ 250 м².

Консултацията с адвокат по делба на наследствени имоти във връзка с наследствена земя ще Ви помогне за решаването на проблема.

Делба на поземлените имоти по реално обособените части могат да бъдат намалени най-много с 1/5.

Когато се делят ниви, ливади, лозя и овощни градини се спазват изискванията в чл. 72 от Закона за наследството. Съгласно него не се допуска разделянето на:

 •  ниви на части по-малки от 3 декара;
 •  ливади на части по-малки от 2 декара;
 •  лозя и овощни градини на части по-малки от 1 декар.

В повечето случаи, сънаследниците не желаят това да се случи и тогава се прибягва до други способи, за да решите този проблем.

Ние сме насреща при нужда от намиране на решение при възникнал спор за идеална съсобственост.

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Обжалване на забрана за напускане

Обжалване на забрана за напускане

С измененията на законодателството се стига до обжалване на забарана за напускане на страната.

В Конституцията на РБ е записано, че всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.

Обжалване на забрана за напусканеТази мярка има за цел да обезпечи участието на обвиняемия, респективно подсъдимия в наказателното производство до неговото приключване.

Тя се налага от прокурора по съответното дело. Районният прокурор може да разрешава отделни пътувания.

За наложената забрана незабавно се уведомяват компетентните структури на Министерството на вътрешните работи. Мярката може да бъде потвърдена от съд или да бъде наложена в съдебно производство след постановяване на присъда.

В този случай на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност по Закона за българските лични документи. На същия следва да му се издават заместващи документи по ред, предвиден в закон.

Правото на напускане може да бъде ограничено само само със специален закон.Обжалване на забрана за напускане

Най-често това са специални закони за за защита на националната сигурност, Закон за  народното здраве, защита правата и свободите на други граждани.

Българска конституция, приета 1991г. допуска възможност за забрана за напускане на страната, но само при определени изключения.

В Европейските регламенти се приема, че правото на гражданите да напускат свободно пределите на страна е неотменимо, но не е абсолютно

Ограничения за него са допустими, когато това е предвидено в закон и са налице условията

Какво представлява забрана за правото на напускане ?

Съдебна забраната за напускане на пределите на страната е вид мярка за процесуална принуда. Тази мярка е възприета в действащия Наказателнопроцесуалния кодекс

Мярката напускане на страната се прилага спрямо обвиняем, привлечен към наказателно производство за тежко умишлено престъпление

Мярката напускане на страната се прилага спрямо обвиняем, обвинен за извършено престъпление с което е причинена смърт.

Мярка има за цел да обезпечи участието на обвиняемия, респективно подсъдимия в наказателното производство до неговото приключване.

Законът позволява във всеки един момент съответният подсъдим или обвиняем с наложена забрана да иска от прокурора да пътува за определен срок.

В случай,ч е Районният прокурор или Окръжна прокуратура откаже, то отказът се обжалва му пред съответния съд. Районният съд незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание.

Районният съд се произнася с определение, с което потвърждава отказа на прокурора или разрешава на обвиняемия да напусне пределите на България за определен срок.

За допълнителна информация се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или на Email office@lawyer-bulgaria.bg

#напускане, #адвокат, #мярка,#НПК, #подсъдим,#заподозрян, #обвинявем, #наказателно, #право, #Районен, #прокуратура

Защита при лишаване от наследство

Защита при лишаване от наследство

В последните няколко години все по-често ни се задава въпросът за правна защита при лишаване от наследство.

Законодателят изрично е предвидил хипотези, при които някой дори със запазена по закон част да не я наследи.

Наследодателят не може преживе да „лиши“ от наследство недостойния. Неспособността за наследяване настъпва по силата на закона едновременно с извършване на някое от горните действия.

В практиката, обаче, е необходимо съответния районен съд по местоокриване на наследството да признае тази неспособност.

Едва след като с влязло в сила решение съдът установи недостойнството, настъпва ефектът на практическото лишаване от наследство.

Законът за наследството определя, че лице, което:Защита при лишаване от наследство

А/ умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя,

Б/ умишлено се опита да убие неговия съпруг или негово дете, както и

В/ съучастникът в тези престъпления, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемост или ако е амнистирано

следва да бъде лишено от наследство, което му се полага по право.

Недостоен да наследява е и човек, който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание

В този случай набедяването се преследва с тъжба и такава не е била подадена.

Законът сочи също, че може да бъде лишено от наследство лице, което е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието

Може да бъде лишено от наследство и лице, което е унищожило, скрило или поправило негово завещание

Може да бъде лишено от наследство и физическо лице наследник, което съзнателно си е служил с неистинско завещание.

Кога се наследява имуществото на наследодателя ?

Във всички останали случаи наследодател не може да лиши от запазената им част от наследството съпруг, деца, внуци или своите родители

Защита при лишаване от наследствоТе са станали наследници, които той като наследодател не може да лиши от запазената му част от наследството.

За да може да го направи със завещание и дарение, но това лесно може да бъде преодоляно с иск и запазената част ще бъде възстановена и дадена на съответния наследник.

Какво казва законът ?

В чл.28 ЗН изрично определя, че „когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството“.

Вън от тази запазена част е разполагаемата част, с която всеки наследодател може да се разпореди и приживе – било то чрез дарение или пък чрез завещание.

Лишаване от възможност за наследяване чрез завещание

Хората считат, че ако направят завещание в полза само на едното от децата си или пък трето лице, ще лишат от наследство лице, което не искат да ги наследи.

Това най-често става с извършване на дарение/ завещание на част или на цялото наследство.

Право на запазена част имат низходящите (деца и внуци), родителите или съпругът. Размерът на запазените части също е уреден в закона.Защита при лишаване от наследство

В защита на увреденият законен наследник, законът предвижда запазени части по отношение на определени категории наследници.

Наследодателят да може да се разпорежда чрез завещание с цялото си имущество, той не може да накърнява запазената част.

1. запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е:
а. при едно дете или низходящи от него – 1/2;
б. при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя;
2. запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.
3. запазената част на съпруга е:
а. 1/2, когато наследява сам;
б. 1/3, когато наследодателят е оставил и родители.
Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.

Възстановяването на запазената част става по съдебен ред.

Оспорване на дарение, може да се изследва дали то не е направено единствено с цел някой наследник да бъде лишен от наследство.

Нотариално удостоверяване в чужбина

Нотариално удостоверяване в чужбина

Напоследък, с отварянето на границите и пътуване, много хора се нуждаят от нотариално удостоверяване в чужбина.

Самото нотариално удостоверяване на документи се осъществява и при местен нотариус.  В този случай , като на заверката следва да е отбелязана :Нотариално удостоверяване в чужбина
1. Дата, както и уточнение дали е заверен подписа
2. Дали е удостоверено съдържанието
3. Далие удосторен и подпис и съдържание
В случай, че съответната страна, в която се прави заверката е член на Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, то след заверката на чуждия нотариуса се поставя АПОСТИЛ

Тези документи – апостил + оригинал на документа, следва да са прикрепени неразделно

Следва т.нар. легализация – документът с апостил трябва да се преведе на български език, като се постави и заверка от български консулски (дипломатически) служител в страната, от която произхожда
Заверка може да се постави и от оторизирана от МВнР Агенция за преводи. В този случай преводът ще да бъде заверен в сектор „Легализация и заверки” в МВнР.
Ако съответната страна не е член на Хагската конвенция или е член, но с нея има сключен Договор за правна помощ, предвиждащ нещо различно, то се спазва уговореното в договора.Нотариално удостоверяване в чужбина
В случай, че държавата не е член на Хагската конвенция и няма подписан двустранен договор за правна помощ, то тогава се изисква документът да е заверен от местното МВнР или друг надлежен орган
Заверката обикновено се извършва с печат, легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство на България в чуждата държава.
При липса на такова в съответната държава, то тогава щемпелът се поставя от посолството на тази държава в трета (например съседна) страна и след това подписът и заверката на това посолство се заверяват от консулската служба на българското посолство в тази трета страна.

За допълнителни въпроси, се обърнете на тел. 0897 90 43 91 или mail: office@lawyer-bulgaria.bg