fbpx
Ако наемателя не иска да напусне ?

Ако наемателя не иска да напусне ?

Много често хора, отдаващи имоти ни питат какво следва да направят, ако наемателя не иска да напусне ?

За целта следва да изясним, че за да отстрани наемателите от имота си, наемодателят може да предяви иск пред съответния Районен съд

Това става, чрез предявяване на Съдебен иск за опразване на наетото под наем помещение – жилище, апартамент и др.

За това производство е предвидена така наречената бърза процедура по чл. 310 ГПК.

Ако наемателят не освободи доброволно имота, „изгонването“ му след прекратяване на договора не винаги протича безпроблемно.

Често наемодателите викат полиция, надявайки се да им помогне, но полицията не може да изгони наемател, тъй като няма право да се меси в граждански правоотношения.

Друга инстинктивна реакция на наемодателя в такива случаи е да освободи имота сам, без съдействието на наемателя

Най-често това става, чрез принудително изнасяне на вещите му, сменяне патрона на бравата и други подобни действия, целящи освобождаването на имота ии блокиране достъпа до него.

Какво трябва да знаете, ако наемателя не иска да напусне ?Ако наемателя не иска да напусне ?

След като договорът за наем бъде прекратен и ако наемателят отказва доброволно да напусне имота, той дължи обезщетение на наемодателя

Това обезщетение се дължи за времето, от датата на прекратяване на договора за наем до датата на която реално е предал имота на наемодателя

В случая, няма значение дали това е станало доброволно или по принудителен ред.

В производството по чл. 310 ГПК не се разглеждат претенции за неизплатени наеми и консумативни разходи.

По делото следва да се установи имало ли е сключен договор за наем за имота

Съдът следва да изясни дали действието на Договора за наем между страните е прекратено.

В случай че договорът за наем е прекратен, а наемателят отказва доброволно да освободи имота, то съдът следва да постанови решение

Съгласно това осъдително Решение съдът ще осъди наемателя да освободи имота принудително.

Наемодателят има интерес наемателят да освободи имота максимално бързо.

В този случай, ако той не желае повече наемателят да ползва имота му, следва да вземе мерки като ангажира адвокат за целта.

Що се отнася до неплатените наеми и консумативни разходи за имота, тях, наемодателят, може да претендира

Законтът тук посочва, че това следва да стане в отделно производство по общия исков ред.

Важно е да се подчертае, че съдебната система играе ключова роля в резолюцията на подобни спорове

Целта на адвокатът в подобна ситуация е да осигури бърза и ефективна правна защита, без да наруши интереса нито на наемодател или на наемател.

За допълнителна информация, обадете се на тел. : 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога се налага принудително извеждане на наемател

В случай че се налага да се сблъскате с неблагоприятното обстоятелство да не можете да увещаете своя наемодател доброволно да освободи вашия имот, то може да разчитате на принципа на принудително извеждане на наемател. Това се случва посредством предявяване на иск за опразване на нает имот пред съответния районен съд.

Как да избегнете извеждане на наемател ?

Сключване на персонализиран договор Един съществено важен елемент, с чиято помощ може да избегнете необходимостта от предварителното извеждане на наемател, е сключването на добре изготвен персонализиран договор. Разбира се, всеки може индивидуално да прецени как да състави споразумението, но все пак е препоръчително в него да бъдат включени следните клаузи: срок на действие, размер на наема и срок за плащане, права и задължения на двете страни и конкретни условия за неговото прекратяване. Обърнете специално внимание на срока на действие на договора.

За какво следва да внимавате при Договора за наем ?

В договора за отдаване под наем трябва изрично да бъде упоменат размерът на наема и срокът за плащане, с които наемателят се задължава да се съобрази. Обикновено наемът за месеца се плаща предварително, а вие като наемодатели сте в правото си да посочите конкретната дата от месеца, на която очаквате да го получавате. Освен това може да бъде изяснен срокът, в рамките на който е допустимо евентуално забавяне за покриване на задълженията.

Кога се иска депозит по Договор за наем ?

Предварителното поискване на депозит е разумна практика, която може да бъде наложена като задължителен елемент от договорните взаимоотношения. Обикновено стойността на депозита отговаря на размера на един месечен наем, макар това да не изключва вариант за индивидуално договаряне. Важно е да знаете, че като наемодател сте задължен да запазите сумата, докато договорът за наем е в сила. Необходимо е да разполагате с депозита, за да може да реагирате своевременно, в случай че споразумението бъде прекратено предсрочно. Имайте предвид, че смисълът на депозита до голяма степен се състои в това да подсигури спокойствието на наемодателя.

Трябва ли да се прехвърлят партиди за вода и ток ?

Не е наложително да придобиете горчив опит от първа ръка, за да обмислите прехвърляне на партидните номера на сметките на името на вашия наемател. Това е особено желателна дейност, ако възнамерявате да отдадете жилището си в дългосрочен план. По този начин ще си спестите неприятното усещане да бъдете задължен да плащате за чужди разходи. С прехвърлянето на партидата на името на наемателя, той автоматично се превръща в отговорно лице, което се задължава да покрива таксите и сметките за периода, в който договорът е в действие.

В случай на отказ - какво да правите ?

Ако въпреки предвидените мерки, все пак сте попаднали в критична ситуация, която ви възпрепятства да убедите своя наемател да напусне добросъвестно вашата собственост, трябва да знаете, че имате законовото право да предявите иск за принудително извеждане. Искът се представя пред съответния районен съд. Тук трябва да се отбележи, че при подобен тип производство се предвижда така наречената бърза процедура. ВАЖНО е обаче да знаете, че този вид производство НЕ разглежда претенциите на наемодателите за неизплатени наеми и покриването на разходи за консумативи. В случай че казусът има подобно финансово измерение, а вие сте възпрепятствани да получите дължимите от наемателя суми, трябва да знаете, че имате правото да претендирате за тяхното покриване в отделно съдебно производство.

5/5 - (2 votes)