fbpx
Дело срещу застраховател

Адвокат адвокатски услуги

Кантората предлага процесуално представителство и адвокатска защита за юридически и физически лица пред съдебните органи в страната. Това е детайлно описание на дейността на кантората с адвокат адвокатски услуги.

В случай, че се нуждаете от професионална правна помощ и съдействие от стойностен, коректен и амбициозен екип – свържете се с професионалистите от кантора „Димитър Владимиров & Партньори” за насрочване на дата и час за консултация.

ПОДХОДЪТ НИ СЕ СЪСТОИ В СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ СТЪПКИ:

● Адвокат от кантората притежаващ нужната теоретична и практическа подготовка в конкретната правна област се запознава с Вашите нужди.
● Вашият казус се анализира, като се прилага индивидуален и задълбочен подход, с цел да открием оптималното решение за Вас.
● Вие получавате от нас честна и откровена оценка на реалната ситуация на разбираем и достъпен език, както и възможните решения.
● Ние предприемаме конкретни професионално ефективни действия за реализиране на Вашата цел.

Сфера на дейност на представителство на клиент ?Адвокат адвокатски услуги

Значителна част от дейността ни като адвокат е свързана със съдебни дела в сферата на гражданското, търговското и административното право.

Кантората не поема казуси в областта на трудовото право и социално осигурителни права, както и имиграционни въпроси.

Процесуалното представителство по съдебни и арбитражни дела включва както действия пред съответния правораздавателен орган, така и извънсъдебни Споразумения.

Успоредно с процесуалното представителство и правната работа по изготвянето на искови молби и възивни жалби, кантората се занимава с допълнителни, съпътстващи дейности.

Част от тези дейности са изготвяне и изпращане на нотариални покани и писма

Съществуват казуси, в които се налага проучване имущественото състояние на длъжника. Адвокат адвокатски услуги

За отделни клиенти е необходимо да се преведат и срещи, преговори за решаване на спорен казус или сключване на извънсъдебно Споразумение.

Всички тези действия имат за целящи да се подготвят и подпомогнат бъдещите процесуални действия или да се постигне извънсъдебно споразумение.

Процесуалното представителство и защитата на правата на доверителя (клиента) се осъществява във всички фази на производството.

Кантората предлага правна защита пред съдебни инстанции.

В годините на работа представлява клиенти пред всички съдебни инстанции и граждански, наказателни и арбитражни съдилища.

Адвокатската защита обхваща следните производства:

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

Адвокат адвокатски услугиИзготвяне и подаване на заявления за събиране на парични вземания или други задължения с цел осигуряване на изпълнението по облекчен ред (ако длъжникът не оспори претенцията).

Представителството включва подаване на заявлението, проследяване на делото, справки и проверки, получаване на изпълнителен лист.

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ  ИСК

Предварително налагане на запор върху движими вещи и вземания и/или възбрана върху недвижими имоти на длъжника преди образуване на основното производство.
Целта на този вид искове и производство е да се попречи на длъжника да се разпореди с имуществото си.
Производството съхранява шансовете за удовлетворяване от имуществото на длъжника след приключване на делото.

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Съществена част от работата на кантората е фокусирана в изготвяне на искови молби и отговори на искови молби.

В производството по граждански и търговски дела изготвяме становище и отговор на искови претенции срещу длъжник, иск за обезщетение за вреди,

Значителна част от гражданските дела са най-вече правни спорове относно наследствени казуси, делба на наследствен имот, бракоразводни дела, защита и реализация на вещни права.

Бързи производства за отстраняване на наемател от имот. Изготвяне на писмени защити по образувани дела.

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Представителство по търговски спорове – доставка на стоки, лизинг и наем, проектиране и строителство, спорове при транспорт.

Активно се занимаваме с дела за неизпълнение на задължения, обжалване решения на дружествени органи, застрахователни дела пред Окръжен съд.

Участие в производства по несъстоятелност. Съдействие при спорове относно защита на конкуренцията (в това число съдебно представителство при обжалване на решения на КЗК пред ВАС).

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ИСКОВЕ

Обжалване на административни актове и откази на администрацията, изготвяне на възражения срещу данъчни ревизионни доклади и обжалване на данъчно-ревизионни актове.

ОБСЛУЖВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛААдвокат адвокатски услуги

Възражения срещу актове за установяване на административни нарушения и обжалване на Наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции.

Най-често това са административни производства по актове на държавни и общински органи, в това число: данъчни и митнически органи, КАТ, ЗЗК, КФН, РЗИ, общини, ДНСК, БАБХ, КЗП и пр.

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Принудително събиране на парични вземания, публична продажба на движими вещи и недвижими имоти

Някой от дейностите са свързани с принудително изпълнение на непарични задължения и др.

Кантората изготвя писмени защити по изпълнителни производства пред съдебни органи и състави на Окръжен и Районен съд при обжалване актове.

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО АРБИТРАЖНИ ДЕЛА

Дейностите по арбитражни дела касаят дела пред Арбитражен съд и защита по такива дела

Голяма част от дейностите обхващат и подготовка и преглед на арбитражни клаузи, обжалване на арбитражни решения пред ВКС

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЛА

Част от дейността на кантората е пряко свързана с регламенти на Европейският съюз. Работата е концентрирана предимно в признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения.