Адвокатски такси

Адвокатски такси

Международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ ви предлага комплексни правни услуги, чиито цени са съобразени с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета от Висшия адвокатски съвет. Нашите клиенти, често ни питат какъв е размерът на нашите адвокатски такси.

Качествената и най-вече професионалната и компетентна правна консултация с добър адвокат в някои случаи е от особена важност. Не само в личните отношения, но и в бизнес начинанията на всяка една търговска фирма или човек. В съвременното ежедневие, правилният и навременен правен съвет, даден от добър и опитен адвокат по граждански и търговски дела може да спести много средства. В повечето случаи нашите правни услуги спомагат за просперитета и развитието на вашето търговско дружество.

В нашата практика се стремим да предоставяме услуги при условия отговарящи на Вашите възможности и сложността на поставения правен казус. Те са в съответствие с изискванията на обявените в нормативния акт цени. Имайте предвид обаче, че когато необходимата ви услуга е с по-голяма сложност, често се изискват допълнителни финансови разходи.

Възможно е цената да бъде значително по-висока от обявената в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета от Висшия адвокатски съвет.Адвокатски такси

В повечето случай, ние преценяваме цялата комплексност, сложността и дълбочината на всеки отделен казус. Определяме или крайна стойност на услугата, или авансова вноска. След това изравняваме с остатъчната стойност на цялата услуга. Затова се стремим да държим всеки отделен клиент винаги ангажиран с последователна и изчерпателна правна информация за всички възможности на неговия казус, както и правните последици от това.

Повече за нашите адвокатски такси

Нуждата от използване на правни и адвокатски услуги се базира на няколко принципа сред който принцип на свободното договаряне. Услугите предоставяни от адвокат се уреждат от същата правна материя, която урежда и останалите граждански договори, а именно Закон за адвокатурата, където е визиран и Договорът  за правна помощ  или правна защита. Законодателят е дал възможност, чрез подобен род писмени двустранни договори да могат да се уреждат  права и задълженията  на клиента и  адвоката при представителство пред държавен орган или съд. Всички отношения  между адвокат и клиент се уреждат от споменатият вече Договор за правно обслужване или правна защита, който договор е одобрен и съгласуван с адвокатските колегии в цялата страна. С договора за правна помощ и съдействие се уговаря условията за представителство на клиента, съдът или държавният орган пред който ще бъде представляван, както и съответното възнаграждение за адвоката.

Това възнаграждение не може да бъде по-малко от това, посочено в Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В повечето случай клиентите имат нужда от една по-продължителна правна помощ, изразяваща се в цялостна правна услуга, по време на тяхното съдебно производство или процедура пред държавен орган. В случай, че възложената на адвоката поръчка се отнася за процесуално представителство, то обикновено възнаграждението му следва да бъде уговорено за водене на делото в първата инстанция,тъй като единствения сигурен стадий на производството е тази инстанция, а всяка следваща инстанция, ако има такава след да бъде уговаряна отделно.

Всички правни действия на адвоката по отношение на обжалване на решение от първа инстанция в следващите инстанции (възивна или касационна) зависи единствено от  развитието на делото в първата инстанция и желанието на клиента да продължи работата с адвоката по-нататък. Повечето случай адвокатът като изпълнител по поставените от страна на клиентът поръчки, няма как да предвиди първоначално при сключване на договора, какви биха могли да бъдат разходите при последващо обжалване и усложнения в процеса. Разбира се не съществува проблем да се запише  и предполагаемо възнаграждение за следващите – втора и трета инстанции но това е нещо, което се определя от взаимната воля на страните.

За всички отделни и допълнителни производства (изпълнителното производство, обезпечително производство и т.н.), при положение, че се стигне до тях, се дължи уговореното  по Договора между страните адвокатско възнаграждение, така както те са се договорили.

Съществен момент в Договора за правна помощ и правна защита е че изплащането на съответното адвокатско възнаграждение.

Следва да бъде реално и фактически извършено и заплатено, за да може да бъде присъдено в последствие при разпределението на разноските по делото от загубилата го страна.  Практиката на съдилищата посочва, че не е достатъчно само да има  гласно споразумение между адвоката и страна възложител, а е нужно това възнаграждение да бъде платено, за да може да се предяви в последствие по съответното дело.  Важен момент в  договора  за правна помощ и обслужване е да се отбележи, че възнаграждението е реално получено , за да го присъди  съдът в своето решение.

Най-често основен предмет на договора обикновено е оказване на правна помощ и правна защита по граждански или наказателни дела, в  защита законните интереси на всеки един клиент във връзка с образуване и водене на съответните граждански или наказателни дела .

Всеки добър адвокат, ще Ви покаже и държи непрекъснато в течение на нещата.

Така клиентът има пълен контрол върху развитието на случая.  В крайна сметка решението дали и как да продължи работата с всеки един клиент, зависи изцяло от самия него.Предмет на сключеният между страните писмен Договор за правна помощ може да се посочи и правни консултации при изготвяне на писмени договори , учредяване на търговско дружество,юридически  консултация  за редица застрахователни, наследствени или търговски дела и др.  С договора се включват изрично или чрез препращане услугите, предвидени в чл. 24 от Закона за адвокатурата – в пълен обем или частично.

Повечето клиенти обаче не осъзнават, че със самото подписване на Договор за правно обслужване , адвокатът не е упълномощен да извършва действия от името на клиента, а само му е възложено това. За да може адвокатът легитимно и надлежно да представлява доверителя си и да извършва процесуални и други правни действия от негово име, както и да  преговаря, сключвайки  съдебни или извънсъдебни Споразумения и спогодби, е необходимо да бъде изрично упълномощен по съответният предвиден за това ред.

Някой адвокати разполагат с т.нар. клиентска сметка.

По която се превеждат и парични средства за извършване на текущата дейност по възложеният от клиента казус. Тази сметка не е част от неговите лични сметки , а е специална разпоредителна сметка, изрично и подробно  регламентирана  чл. 39 от Закона за адвокатурата. Там се посочва, че при поискване, адвокатът е длъжен да представя отчет на клиента за предоставените и изразходваните от него в хода на работата парични средства.

За да получите добрата и компетентна правна консултация е добре да сте предварително наясно какъв точно е Вашият правен проблем. След това изберете адвокат, специализирал се в правната сферата на Вашия казус. Често пъти благодарение на адвокат, който разполага с компетентни и дълбоки правни познания и опит и който е способен да действа, намирайки оптимално решение, клиента успява да постигне добри резултати.

Дейността на адвокатите като посредник и помощник при сложни юридически казуси е съществувала в древни времена, като тогава те са създавали правила в опитите си да поддържат мир и ред в обществото.  В съвременното общество позицията и дейността на адвоката гарантира помощ и подготовка на фирмите, бизнеса и гражданите при контакт с администрацията или решаване на спорове по между си.  Често пъти хората питат какви качества и предпоставки са необходими, за да може един адвокат да бъде успешен съветник и помощник на своите клиенти.

В съответствие с изискванията на адвокатската професия, считаме, че важно изискване е умението да селектираш и извличаш информация, което повишава и креативността при предлагането на юридически  правилни решения за клиента.

Добрият  и опитен адвокат е необходимо да бъде не само изобретателен  при намирането на вярното юридическо решение, но и бързо да предлага  правни решения на казуси, възникнали по-специфични и проблемни ситуации. Тактическото умение да бъде проучен опреден правен въпрос в кратки срокове докато ответната страна се изказва или оборва нечие правно становище  изисква време и опит, чието прилага е от изключителна важност при юридически правилното решаване на делата в съдебната зала.

От друга страна  дългосрочната и добре подготвяна правна стратегия обикновено изисква сериозно и старателно  проучване на всеки казус на клиент, при който добрият и опитен адвокат може да извлече максимална полза за него. Добрият и аналитичен адвокат, работейки в сферата на процесуалното право, решавайки ежедневно сложни юридически казуси, е нужно да притежава  сериозни умения за извършване на бързи и качествени  анализи и проучвания на всяка ситуация,предвиждайки съответните правни последици,, както и да синтезира и проверява всякаква подхвърлена му информация.

Важно ключово качество на добрия и опитен адвокат са  разбира се и отличните комуникационни умения.

Понякога нуждата от комуникация налага едновременно общуване с  клиент, адвокати на ответната, противникова страна и реално това всъщност е едно от най-важните неща в тази конкретна професия, защото умението за общуване с хората, както и за убеждаване, и доказване на правотата на твърденията е основно при почти всички дейности, с които адвокатите се занимават в работния си процес.

Наличието на реална способност за логическо мислене е  задължително качество за всички добри и опитни практикуващите адвокатска професия в съдебната зала. Вашият адвокат, като специалист по процесуално право  е необходимо да мисли бързо,  логично, с нужната за клиента икономия на средства време и труд, както и да може да прави правни оценки и заключения на основата на наличната му, предоставена от същия клиенти правна  информация.

Нашата правна кантора е с опит в сложни и заплетени юридически казуси. Целим винаги въз основа на вашето запитване, да определим и съобщим предварително приблизителна  стойността на авансовия хонорар. Често пъти дори и целия размер адвокатски такси.Той би могъл да бъде платен изцяло или на отделни вноски при договорени условия и сключен договор за правна помощ. За повече информация и въпроси, се обърнете към нас и ни изпратете ни запитване или ни се обадете. Запознайте ни с вашия казус и поискайте предварителна информация за цената на услугата. За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности в хода на съдебното производство се обърнете към нас:

 Тел. 02/ 858 -10/25, Е-mail: info@lawyer-bulgaria.bg 

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения