fbpx

Международна Правна Кантора Димитър Владимиров

адвокатска кантора

За нашата адвокатска кантора

Основна задача в делата на кантората е ефективна правна защита на клиента. Крайната цел на всички усилия на адвокатите е да съдейства за удовлетворяване на въпросите и проблемите на всеки един клиент. Адвoĸaтcĸaтa пpoфecия e пpaвнopeгyлиpaнa дeйнocт, ĸoятo изиcĸвa oт eднa cтpaнa oбeĸтивнoтo нaличиe нa опит и познания в различни области.

Въпросът относно действието на Съдебни искове по граждански и търговски дела с международен елемент (чл.29-38 КМЧП) е прилагането им в правосъдната система. Всеки съд се ръководи от собствените си принципи.

Адвокатите са правни професионалисти, които предоставят правна помощ и представляват интересите на клиентите си в правните процеси. Те могат да се специализират в различни области на правото, включително гражданско право, наказателно право, търговско право, семейно право и други.

Ако търсите адвокатска кантора, специализирана в граждански дела, можете да потърсите информация и препоръки от местния адвокатски съюз или да използвате онлайн платформи за намиране на адвокати, които ви предоставят списък със специализирани адвокатски кантори във вашата област.

При избора на адвокатска кантора за граждански дела е важно да се уверите, че те имат опит в съответната област на гражданското право, което ви интересува, и че имат добра репутация.

Можете да проведете първоначална среща с адвокат, за да обсъдите вашата ситуация и да получите информация за техните услуги и такси.

Адвокатска кантора „Д. Владимиров“ предоставя правни услуги на физически и юридически лица в Република България и в чужбина пред различни инстанции и съдебни юрисдикции.

Отчитайки нуждите и клиентите, осъзнаваме, че те очакват от един адвокат, не само да реши проблема и възложения казус. Той трябва и да предложи максимално ефективно и изгодно решение, като спести време и средства на клиентите.

Голяма част от казусите са с висока правна сложност. Това изисква задълбочени познания и качествен правен анализ на редица закони и правни принципи.

Основната ни задача е да намерим най-оптималният вариант и решение за всеки един клиент, като това поставя възможностите за намиране на решение на едно по-високо ниво.

Правният екип се състои от правни експерти, адвокати с дългогодишен юридически стаж и юристи, специализирани в следните области:

 • Правни съвети и текущи консултации по дейността на търговски дружества и физически лица;
 • Съдебни производство пред административни органи по издадени от тях актове, и правна защита при дейността на локални доставчици и структури и др.
 • Търговски дела и съдебни процеси по търговски спорове пред граждански съдилища в България и чужбина;
 • Производство и правна защита в казуси по договорно право право и търговски и граждански спорове;
 • Правни въпроси по вещно и облигационно право;
 • Гражданско право и процес – защита на права пред всички съдилища и инстанции в България и чужбина;
 • Процесуално представителство при различни административно-правни спорове. Административен процес при защита от неправомерно поведение.
 • Съдебни жалби и искове по административни и граждански дела срещу заповеди на административни органи;
 • Правни съвети и защита по семейно-правни и наследствени казуси с различна сложност и международен елемент;
 • Производство по застрахователни дела, съдебни казуси по ЧМР Конвенция, настъпили в България;
 • Административни процедури по заявяване и получаване на разрешително за упражняване на търговска дейности и извършване на сделки..

Какво ще получите при нас

Нашите адвокати по граждански дела осигуряват процесуално представителство на граждани, юридически лица, неправителствени организации и търговски дружества. То става пред всеки съд, срещу държавната и общинска администрация и пред различни видове административни органи.

Екипът на кантората се състои от опитни адвокати, специализирани и в сферата на събиране на задължения и разрешаване на правни спорове по съдебен и извънсъдебен ред. Предлагаме широка гама от услуги в защита на правата и интересите на своите клиенти, а именно:

 • Проучване на имущественото състояние на длъжници въз основа на публичните регистри
 • Изготвяне на правно становище въз основа на така събраната информация;
 • Изготвяне на правни становища с дефиниране на споровете и предлагане на конкретни решения по отделни етапи в съотвествие с конкретните случаи;
 • Оказване на цялостно съдействие за постигане на извънсъдебно решаване на спорове, включително,
 • Изготвяне на нотариална покана или писмо-уведомление до длъжника относно основанието и размера на задълженията му, водене на преговори, изготвяне на извънсъдебни спогодби и др.;
 • Предоставяне на услуги по предварително обезпечаване на искове – изготвяне на молби за предварително обезпечаване на искове до съдилищата, събиране и подготовка на доказателства, образуване на дела пред съдия-изпълнител въз основа на обезпечителни заповеди и др.;
 • Предоставяне на цялостна защита по граждански, търговски, административни и арбитражни дела
 • Подготовка на документи за образуване на дела чрез изготвяне на искови молби, събиране и подготовка на доказателства, осъществяване на процесуално представителство на всички инстанции до окончателното приключване на делата, изготвяне на жалби, допълнителни молби, съдебни спогодби и др.;
 • Предоставяне на цялостна защита по изпълнителни дела – образуване на изпълнителни дела пред държавен или частен съдия-изпълнител, представителство в хода на изпълнителните дела чрез консултиране за най-подходящите действия, чрез подаване на молби, искания, възражения до съдия-изпълнителя и др.

Съдействаме при разрешаването на сложни търговски, облигационни и граждански спорове за нашите клиенти.

При постигането на тази цел опитът е от първостепенно значение. Ние представляваме клиенти на всички етапи в търговски или граждански дела в цялата страна.

Помагаме на нашите клиенти да вземат добре информирани решения от самото начало на даден казус до крайното съдебно решение.

Поддържаме отлични контакти с нотариуси, публични и частни съдия изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и адвокати по имуществени дела, технически експерти.

Ние сме Вашият надежден партньор.

Обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или E-mail: info@lawyer-bulgaria.bg.

адвокатска кантора

Елена Вангелова – адвокат по имуществени дела

Адвокат Елена Вангелова предоставя комплексни правни услуги и консултации на широк кръг от клиенти.

Тук се включват български и чуждестранни физически и юридически лица във всички основни области на правото. Тясно специализира като адвокат по съдебни дела и процедури, изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, нотариални актове.

Също и в проучването на правото на собственост, снабдяване със скици на недвижими имоти и удостоверения за данъчни оценки, посредничество при преговори, представителство пред всички нотариуси на територията на България. Елена Вангелова работи усилено по

Хагската конвенция от 1996 година за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, както и

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

С това тя осигурява на всички клиенти качествено правно обслужване и пълна правна защита на техните права.

Кантората натрупа значителен професионален опит и изгради сериозни традиции в сферата на съдебното и извънсъдебното събиране на просрочени задължения и осъществяване на цялостно процесуално представителство по граждански, търговски, административни и арбитражни дела.

В резултат на непрестанните ни усилия да се усъвършенстваме, развихме и поддържаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Основно наше предимство е, че при работата си по даден казус или правен проблем, отчитаме както общия икономически климат, така и познаваме спецификата на бизнеса на нашите клиенти и механизмите, по които нашите клиенти оперират на съответния пазар.

Това ни позволява във всеки един случай да предлагаме възможно най-изгодни за клиентите решения на всеки един етап от работата ни по даден случай – от предварителното консултиране до изпълнението на вече влязло в сила съдебно или арбитражно решение.

В своята работа винаги се стремим да подхождаме позитивно и да запазваме търговските отношения на клиентите ни с техните бизнес-партньори, когато това е възможно, като оказваме съдействие и за извънсъдебно решаване на споровете.

Основните насоки, в които работи адвокат Вангелова са следните :
 • Процесуално представителство и адвокатска помощ по бракоразводни дела.
 • Правна помощ по дела за издръжка, родителски права и наследствени казуси пред Районен и Окръжен съд
 • Адвокатска помощ по имотни дела и изготвяне на извънсъдебни спогодби и делби на движимо и недвижимо имущество
 • Процесуално представителство във всички фази на наказателния процес.

.

Адвокатска кантора: Увеличение размера на издръжка на дете, адвокат семейни дела, Родителски права, определене размер на издръжка, Иск по чл. 150 СК, Оспорване размер на издръжка на дете, увеличаване размер на издръжка, адвокат родителски права, адвокат семейни дела, адвокат издръжка дете, адвокатска кантора издръжка на малолетно дете

Румяна Тодорова – административен секретар

Румяна Тодорова изпълнява длъжността административен секретар и сътрудник в адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори”. Тя е в кантората още от самото ѝ създаване. Като специалист с дългогодишен административен опит на подобна длъжност, е работила в различни международни  компании и застрахователни дружества.

Нейният професионален опит включва предоставяне на пълна административна и техническа  помощ при  обслужването на клиенти, създаване на контакти и връзки в международна среда, преводи и предводи на английски език на корпоративни клиенти.

Завършила е филология в СУ „Св.Климент Охридски“. С течение на времето развива уменията си за работа с чуждестранни и местни представители на бизнеса.

Създава нужните контакти и помощ при предоставяне на правните услуги на клиентите. Като опитен специалист, тя е можеща и отговорна към работата в екип.

Участвала е в разработването и изпълнението на младежки проекти в рамките на организация с нестопанска цел.

Тя говори свободно английски и немски език и притежава основни познания по руски език.

Ние сме конфеденциални и лоялни професионалисти с индивидуален подход и комуникация

Ако искате да бъдете представени от най-добрата правна фирма за вашия случай, не се колебайте и ни пишете: info@lawyer-bulgaria.bg

Нашите принципи

В основата на успешната работа на екипа на адвокатска кантора „Владимиров и Партньори“ са залегнали три основни принципа. Те се спазват от целия екип и на тяхна база се взимат решенията за развитие на всеки отделен случай и на самата кантора.

За постигане на успех е необходим индивидуален подход

За нас е най-важно да предоставим качествени правни услуги на нашите клиенти. За целта опознаваме отлично особеностите на техния случай и/или бизнес. В случай на нужда се консултираме с български и чуждестранни експерти извън нашата област. Поставяме на първо място успеха и спокойствието на клиента.

Професионализмът трябва да се поддържа и развива постоянно

Адвокатските кантори, опериращи в много страни, често имат сложни структури, включващи множество партньорства, особено в юрисдикции като Хонконг и Япония, които ограничават партньорствата между местни и чуждестранни адвокати.

Конфиденциалност

В нашата адвокатска кантора  спазваме най-строги правила за поверителност. За успеха на нашите клиенти, който е и наш успех, е от огромно значение те да ни се доверят и да са спокойни, че ще им помогнем да вземат най-доброто решение.

Лоялност и комуникация

Знаем също, че най-краткият път към доверието е лоялността, доказана на дело и бързата, открита комуникация с клиента. Стремим се да спазваме тези принципи на поведение.

Нашите принципи

В основата на успешната работа на екипа на адвокатска кантора „Владимиров и Партньори“ са залегнали три основни принципа. Те се спазват от целия екип и на тяхна база се взимат решенията за развитие на всеки отделен случай и на самата кантора.

За постигане на успех е необходим индивидуален подход

За нас е най-важно да предоставим качествени правни услуги на нашите клиенти. За целта опознаваме отлично особеностите на техния случай и/или бизнес. В случай на нужда се консултираме с български и чуждестранни експерти извън нашата област. Поставяме на първо място успеха и спокойствието на клиента.

Конфиденциалност

Наясно сме, че в нашата адвокатска кантора боравим с конфиденциална информация и спазваме най-строги правила за поверителност. За успеха на нашите клиенти, който е и наш успех, е от огромно значение те да ни се доверят и да са спокойни, че ще им помогнем да вземат най-доброто решение.

Професионализмът трябва да се поддържа и развива постоянно

This is just placeholder text. Law firms operating in multiple countries often have complex structures involving multiple partnerships, particularly in jurisdictions such as Hong Kong and Japan which restrict partnerships between local and foreign lawyers.

Лоялност и комуникация

Знаем също, че най-краткият път към доверието е лоялността, доказана на дело и бързата, открита комуникация с клиента. Стремим се да спазваме тези принципи на поведение.

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът на адвокатска кантора „Владимиров и Партньори“ е сплотен от общо разбиране за добре свършена работа и професионална етика.

Всички ние работим като екип, но и осъзнаваме необходимостта от индивидуално поемане на отговорност. За да постигнем качествен и бърз правен резултат, ние Ви предоставяме компетентни правни услуги, но за това ни помага и фактът, че спазваме основните принципи, върху които е изградена работата на адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“.

Правната кантора разполага със специалисти с богат професионален опит в различни сфери на правото. За нас професионалните предизвикателства са възможност да решим правен проблем и удовлетворим задачите на клиентите като осигурим компетентно правно обслужване, в съответствие с нуждите на нашите клиенти – чуждестранни и български граждани, физически и юридически лица. Най значителните ни предимства са:

 • доброто познаване на клиента – начина на работа с различни националности, предполага различен подход към всеки един клиент, като се стремим се да поддържаме дългогодишни отношения с клиентите си, защото това ни позволява да им предложим най-пълноценно нашите правни услуги;
 • отличното владеене на английски, немски и руски – нашите клиенти са основно от Европа,  Русия; това ни помага да предложим бърза и акуратна помощ на клиентите си;
 • съвместната ни правна дейност с колеги от цяла Европа, дава значителна възможността да направим бърза справка или да поискаме консултация с експерт, който добре познава законите на съответната страна и непрекъснатото развитие и усъвършенстване на нашите знания и умения.

Кого консултираме

Адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ е с фокус върху представители на малкия и среден бизнес. Ние предлагаме консултации и комплексни правни услуги на:
 • търговски банки и финансови къщи;
 • правни отдели и юрисконсулти;
 • бизнес сектори и предприемачи;
 • инвеститори в имоти, посредници;
 • производители, търговци и дистрибутори;
 • търговски компании с развойна дейност.

Всички адвокати в екипа на международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ се грижат за делата на български и чуждестранни фирми с разнообразни сфери на дейност. За нас най-важната цел и задача е да спечелим доверието на клиента още с първата професионално предложена консултация, като станем Ваш верен партньор до края на всяко юридическо начинание. Вярваме, че така ще Ви бъдем максимално полезни и ще допринесем за развитието на Вашия бизнес. За въпроси и запитвания за правна консултация от адвокат, моля изпратете ни запитване за онлайн консултация или посетете кантората ни лично.

Уточнение

Този сайт съдържа обща информация, която не представлява качествен правен съвет или правна помощ за клиент, тъй като за възникване на отношенията с клиент е необходимо да се подходи конкретно към всеки случай индивидуално.

Нашият съвет е да се консултирате предварително с нашите адвокати, тъй като не носим отговорност, без да сте получили професионален съвет преди това. Съветваме Ви

 • Своевременно прибягвайте до услугите на адвокат, за да спестите времето си, парите си и да нямате притеснения.
 • Нека някой друг носи отговорността за Вашите дела и документи.
 • Свържете се с адвокат веднага, още преди сключване на договор, при подготовката и подписването на всякакви книжа и документи, регистрацията и промените по търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел.
 • Изберете комплексно абонаментно обслужване. В крайна сметка винаги ще се окаже, че то ще Ви струва по-малко.

Дори да имате проблем по правен въпрос, за който не сте открили информация в настоящият сайт, моля потърсете ни !

Ние бързо ще намерим решение на Вашия проблем.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Бърза онлайн консултация

Rated 5,0 out of 5
13.02.2020

Благодарен съм за изключително бързия и точен отговор на онлайн консултацията на кантората

Адвокатите отделиха време за проблемът, който им поставих и накрая съвсем заслужено ги наех.

Категорично заявявам (на фона на други адвокати, с които ми се наложи да комуникирам напоследък), че имат точен и много правилен подход към потенциалните клиенти!

Angel T

Компетентност и професионализъм

Rated 5,0 out of 5
26.06.2015

Имахме нужда от адвокат за предстоящо бракоразводно дело с международен елемент. Невероятно позитивен човек,професионалист,добре ориентиран в правна действителност.

Адвокат Д.Владимиров направи всичко възможно за нас като клиенти и заслужи всичко, което платихме.

Знаем, че няма невъзможни неща ,когато се търси истината,важното е правилният адвокат, на точното място и време съпроводен с високо професионално отношение към определения казус.

Горещо препоръчвам на всеки нуждаещ се от правен съвет или юридическа помощ услугите на кантора Д.Владимиров

Венета Георгиева

Услуга на много високо ниво

Rated 5,0 out of 5
26.06.2013

Свързах се с адвокат Д.Владимиров по съдебен казус и получих отлична консултация и последваща услуга. От адвокат Д.Владимиров получих наистина качествена услуга и защита на интересите, както в съдебната зала, така и в професионално отношение на професионално ниво, затова бих го препоръчал и на всичките си клиенти и познати.

Петър Иванов

Rate this page