Международна Правна Кантора Владимиров

адвокатска кантора

За нашата адвокатска кантора

Правната уредбата за съдебни искове и граждански дела с международен елемент (чл.29-38 КМЧП) е прилагането на българското право.Всеки съд се ръководи от собственото си процесуално право. В зависимост от мястото са уредени правни факти и обстоятелствата, свързани с доказателствената тежест по установяване на фактите по делото, допустимостта на свидетелските показания и обезпечаването на доказателства, призоваването и връчването на съобщения и книжа в чужбина и др. Кодексът се прилага субсидирано, ако липсва такава уредба в други актове – пример е Регламент 1206/01 относно сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански и търговски дела, Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина и др.

Адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предоставя правни услуги на физически и юридически лица в Република България и в чужбина пред различни инстанции и съдебни юрисдикции. Отчитайки нуждите и клиентите, осъзнаваме, че те очакват от един адвокат, не само да реши проблема и възложения казус. Той трябва и да предложи максимално ефективно и изгодно решение, като спести време и средства на клиентите. Голяма част от казусите са с висока правна сложност.Това изисква задълбочени познания и качествен правен анализ на редица закони и правни принципи. Задачата ни е да намерим най-оптималният вариант и решение за всеки един клиент, като това поставя възможностите за намиране на решение на едно по-високо ниво.

.

Нашият екип се състои от правни експерти, адвокати с дългогодишен юридически стаж и юристи, специализирани в следните области:

 • Правни съвети и данъчно консултиране на търговски дружества и физически лица;
 • Производство пред различни административно органи и дружества, защита при монополни структури и др.
 • Търговско право и процес по търговски спорове пред граждански съдилища в България и чужбина;
 • Производство и правна защита в казуси по договорно право право и търговски и граждански спорове;
 • Правни въпроси по вещно и облигационно право;
 • Гражданско право и процес – защита на права пред всички съдилища и инстанции в България и чужбина;
 • Процесуално представителство при различни административно-правни спорове. Административен процес при защита от неправомерно поведение. Жалби и искове срещу заповеди на административни органи;
 • Защита на търговски марки;
 • Правни съвети и защита по семейно-правни и наследствени казуси с различна сложност и международен елемент;
 • Производство по получаване на гражданство и имиграционно-правни казуси;
 • Административни процедури по заявяване и получаване на лицензии за упражняване на търговска дейности и разрешителни за извършване на сделки.

.

Какво ще получите при нас

Нашите адвокати по граждански дела осигуряват процесуално представителство на граждани, юридически лица, неправителствени организации и търговски дружества. То става пред всеки съд, срещу държавната и общинска администрация и пред различни видове административни органи. Например: Изпълнителна агенция по лекарства, Изпълнителна агенция пристанищна администрация, Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Също и при обжалване на наложени наказателни постановления на транспортни и логистични търговски дружества, пред арбитражи. Клиентите ни се обслужват от нас, представяйки им правни съвети от адвокатитедиректно на родния им език.

В екипа работят както утвърдени адвокати по съдебни дела, така и адвокати по търговски дела. Всички се ръководят от принципите на адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ за професионализъм, лоялност, индивидуален подход и конфиденциалност. За да гарантира спокойствието и успешните дела на своите клиенти, нашата адвокатска кантората работи с множество адвокати по имотни дела от чужбина. Поддържаме отлични контакти с нотариуси, публични и частни съдия изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и адвокати по имуществени спорове, технически експерти. Ние сме Вашият надежден партньор.

Обърнете се към нас на тел. 02/ 858 -10 -25 или E-mail info@lawyer-bulgaria.bg, в случай, че имате нужда от качествен правен съвет, добър адвокат по съдебни дела и желание да разрешите успешно Вашия правен проблем.

.

адвокатска кантора

Елена Вангелова – адвокат по имуществени дела

Адвокат Елена Вангелова предоставя комплексни правни услуги и консултации на широк кръг от клиенти. Тук се включват български и чуждестранни физически и юридически лица във всички основни области на правото. Тясно специализира като адвокат по съдебни дела и процедури, изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, нотариални актове. Също и в проучването на правото на собственост, снабдяване със скици на недвижими имоти и удостоверения за данъчни оценки, посредничество при преговори, представителство пред всички нотариуси на територията на България. Елена Вангелова работи усилено с редица адвокати по търговски и имотни дела. С това тя осигурява на всички клиенти качествено правно обслужване и пълна правна защита на техните права.

Основните насоки, в които работи адвокат Елена Вангелова са следните :
 • Процесуално представителство и адвокатска помощ по бракоразводни дела. Адвокатска помощ по дела за издръжка
 • Адвокатска помощ по имотни дела и изготвяне на извънсъдебни спогодби и делби на движимо и недвижимо имущество
 • Процесуално представителство във всички фази на наказателния процес.

.

..

.

.

.

Адвокатска кантора: Увеличение размера на издръжка на дете, адвокат семейни дела, Родителски права, определене размер на издръжка, Иск по чл. 150 СК, Оспорване размер на издръжка на дете, увеличаване размер на издръжка, адвокат родителски права, адвокат семейни дела, адвокат издръжка дете, адвокатска кантора издръжка на малолетно дете

Румяна Тодорова – административен секретар

Румяна Тодорова изпълнява длъжността административен секретар и сътрудник в адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори”. Тя е в кантората още от самото ѝ създаване. Като специалист с дългогодишен административен опит на подобна длъжност, е работила в различни международни  компании и застрахователни дружества. Нейният професионален опит включва предоставяне на пълна административна и техническа  помощ при  обслужването на клиенти, създаване на контакти и връзки в международна среда, преводи и предводи на английски език на корпоративни клиенти.

Завършила е филология в СУ „Св.Климент Охридски“. С течение на времето развива уменията си за работа с чуждестранни и местни представители на бизнеса. Създава нужните контакти и помощ при предоставяне на правните услуги на клиентите. Като опитен специалист, тя е можеща и отговорна към работата в екип. Участвала е в разработването и изпълнението на младежки проекти в рамките на организация с нестопанска цел.

Тя говори свободно английски и немски език и притежава основни познания по френски и руски език.

Ние сме конфеденциални и лоялни професионалисти с индивидуален подход и комуникация

Ако искате да бъдете представени от най-добрата правна фирма за вашия случай, не се колебайте и ни пишете: info@lawyer-bulgaria.bg

Нашите принципи

В основата на успешната работа на екипа на адвокатска кантора „Владимиров и Партньори“ са залегнали три основни принципа. Те се спазват от целия екип и на тяхна база се взимат решенията за развитие на всеки отделен случай и на самата кантора.

За постигане на успех е необходим индивидуален подход

За нас е най-важно да предоставим качествени правни услуги на нашите клиенти. За целта опознаваме отлично особеностите на техния случай и/или бизнес. В случай на нужда се консултираме с български и чуждестранни експерти извън нашата област. Поставяме на първо място успеха и спокойствието на клиента.

Професионализмът трябва да се поддържа и развива постоянно

Адвокатските кантори, опериращи в много страни, често имат сложни структури, включващи множество партньорства, особено в юрисдикции като Хонконг и Япония, които ограничават партньорствата между местни и чуждестранни адвокати.

Конфиденциалност

В нашата адвокатска кантора  спазваме най-строги правила за поверителност. За успеха на нашите клиенти, който е и наш успех, е от огромно значение те да ни се доверят и да са спокойни, че ще им помогнем да вземат най-доброто решение.

Лоялност и комуникация

Знаем също, че най-краткият път към доверието е лоялността, доказана на дело и бързата, открита комуникация с клиента. Стремим се да спазваме тези принципи на поведение.

Нашите принципи

В основата на успешната работа на екипа на адвокатска кантора „Владимиров и Партньори“ са залегнали три основни принципа. Те се спазват от целия екип и на тяхна база се взимат решенията за развитие на всеки отделен случай и на самата кантора.

За постигане на успех е необходим индивидуален подход

За нас е най-важно да предоставим качествени правни услуги на нашите клиенти. За целта опознаваме отлично особеностите на техния случай и/или бизнес. В случай на нужда се консултираме с български и чуждестранни експерти извън нашата област. Поставяме на първо място успеха и спокойствието на клиента.

Конфиденциалност

Наясно сме, че в нашата адвокатска кантора боравим с конфиденциална информация и спазваме най-строги правила за поверителност. За успеха на нашите клиенти, който е и наш успех, е от огромно значение те да ни се доверят и да са спокойни, че ще им помогнем да вземат най-доброто решение.

Професионализмът трябва да се поддържа и развива постоянно

This is just placeholder text. Law firms operating in multiple countries often have complex structures involving multiple partnerships, particularly in jurisdictions such as Hong Kong and Japan which restrict partnerships between local and foreign lawyers.

Лоялност и комуникация

Знаем също, че най-краткият път към доверието е лоялността, доказана на дело и бързата, открита комуникация с клиента. Стремим се да спазваме тези принципи на поведение.

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът на адвокатска кантора „Владимиров и Партньори“ е сплотен от общо разбиране за добре свършена работа и професионална етика.

Всички ние работим като екип, но и осъзнаваме необходимостта от индивидуално поемане на отговорност. За да постигнем качествен и бърз правен резултат, ние Ви предоставяме компетентни правни услуги, но за това ни помага и фактът, че спазваме основните принципи, върху които е изградена работата на адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“.

Правната кантора разполага със специалисти с богат професионален опит в различни сфери на правото. За нас професионалните предизвикателства са възможност да решим правен проблем и удовлетворим задачите на клиентите като осигурим компетентно правно обслужване, в съответствие с нуждите на нашите клиенти – чуждестранни и български граждани, физически и юридически лица. Най значителните ни предимства са:

 • доброто познаване на клиента – начина на работа с различни националности, предполага различен подход към всеки един клиент, като се стремим се да поддържаме дългогодишни отношения с клиентите си, защото това ни позволява да им предложим най-пълноценно нашите правни услуги;
 • отличното владеене на английски, немски и руски – нашите клиенти са основно от Европа,  Русия; това ни помага да предложим бърза и акуратна помощ на клиентите си;
 • съвместната ни правна дейност с колеги от цяла Европа, дава значителна възможността да направим бърза справка или да поискаме консултация с експерт, който добре познава законите на съответната страна и непрекъснатото развитие и усъвършенстване на нашите знания и умения.

Кого консултираме

Адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ е с фокус върху представители на малкия и среден бизнес. Ние предлагаме консултации и комплексни правни услуги на:
 • търговски банки и финансови къщи;
 • правни отдели и юрисконсулти;
 • бизнес сектори и предприемачи;
 • инвеститори в имоти, посредници;
 • производители, търговци и дистрибутори;
 • търговски компании с развойна дейност.

Всички адвокати в екипа на международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ се грижат за делата на български и чуждестранни фирми с разнообразни сфери на дейност. За нас най-важната цел и задача е да спечелим доверието на клиента още с първата професионално предложена консултация, като станем Ваш верен партньор до края на всяко юридическо начинание. Вярваме, че така ще Ви бъдем максимално полезни и ще допринесем за развитието на Вашия бизнес. За въпроси и запитвания за правна консултация от адвокат, моля изпратете ни запитване за онлайн консултация или посетете кантората ни лично.

Уточнение

Този сайт съдържа обща информация, която в никакъв случай не представлява качествен правен съвет или правна помощ за клиент, тъй като за възникване на отношенията с клиент е необходимо да се подходи конкретно към всеки случай индивидуално.Нашият съвет е да се консултирате предварително с нашите адвокати, тъй като не носим отговорност, без да сте получили професионален съвет преди това. Съветваме Ви

 • Своевременно прибягвайте до услугите на адвокат, за да спестите времето си, парите си и да нямате притеснения.Нека някой друг носи отговорността за Вашите дела и документи.
 • Свържете се с адвокат веднага, още преди сключване на договор, при подготовката и подписването на всякакви книжа и документи, регистрацията и промените по търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел.
 • Изберете комплексно абонаментно обслужване. В крайна сметка винаги ще се окаже, че то ще Ви струва по-малко.

Дори да имате проблем по правен въпрос,за който не сте открили информация в настоящият сайт, моля потърсете ни ! Ние своевременно ще намерим решение на Вашия проблем.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Компетентност и професионализъм

5,0 rating
26.06.2015

Имахме нужда от адвокат за нашите фирмени дела и горещо препоръчвам адв. Владимиров.

Венета Георгиева

Услуга на много високо ниво

5,0 rating
26.06.2013

Свързах се с адвокат Владимиров по съдебен казус и получих отлична консултация и последваща услуга.

Петър Иванов