Абонаментно правно обслужване

Правно обслужване на търговски дружества, експортни фирми и физически лица

Абонаментно правно обслужване на търговски дружества,фирми и физически лица

В съдебната практика и работата на адвокатските кантори се състави и наложи практика – качествено и професионално правно абонаментно обслужване.

Международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предлага абонаментно обслужване, спестявайки време и средства при регулярна нужда от правни съвети и консултации относно започващ проект, приключваща или приключила вече сделка, както и стартиращ бизнес.Абонаментно правно обслужване

То е от особена полза за български и чуждестранни фирми и граждани, в голям брой от случаите редовният абонамент предлага значителни предимства и бързина на обслужването.

Повечето експортно ориентирани търговски дружества и вносители на стоки от чужбина се нуждаят регулярно от правни услуги и своевременни юридически консултации във връзка с упражняванта от тях експортна дейност в чужбина.

Абонаментното правно обслужване обхваща правни консултации и проверка на писмени Договори и документи на различни видове търговски дружества и еднолични търговци, както и юридически лица, и лица регистрирани по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в това число – фондации, сдружения и др. При предварително определено и договорено между страните време в рамките на един месец.

Абонаментното правно обслужване е постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента, за която се дължи абонаментно заплащане, съобразено с обема на работата. Включва устни и писмени консултации, изготвяне на  двустранни  договори, документи, последващо вписване на промени в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията и др.

Договор за абонаментно правно обслужване

Често пъти се налага за определени клиенти – най-често търговски дружества и юридически лица с по-високи изисквания и нужди от правна защита да сключват Договори за абонаментно правно обслужване, обхващащи  постоянното и регулярно ползване на юридически консултации за различни казуси и адвокатска помощ при възникнали правни въпроси.

В този случай, клиентите сключват договор за абонаментно правно обслужване, с който  Договор адвокатът поема съответното правно обслужване на клиента  срещу предварително уговорено месечно възнаграждение  в зависимост от нуждите на клиента да получи съответните съвети или  правна помощ , изразяваща се в предоставянето на писмени и устни консултации, изготвяне на документи (договори, писма, уведомления, пълномощни, възражения и др.), участие в преговори с партньори на клиента.

В хода на сключеният Договор за абонаментно правно обслужване адвокатът извършва всички дейности, като например вписване на нови промени във фирмата на търговеца пред съответният Търговски регистър, извършва цялостно проучване на висящи съдебни и арбитражни дела, давайки писмени или устни правни  становища, оказва цялостна правна помощ и юридическо съдействие при съдебно или извънсъдебно решаване на възникнали  спорове, осъществява консултиране и осигуряване на юридическа защита при сключване, изменение или прекратяване на трудовите  и търговски договори

Важното в този случай е че на основани е Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (а и според наложилата се сред адвокатите практика), абонаментното обслужване не включва всички  дейности и услуги, като процесуално представителство по дела, сделки с недвижими имоти, първоначална регистрация на фирми и някои други действия, освен  онези уговорени между страните.  Разбира се няма проблеми в Договора  за абонаментно правно обслужване да се уговори и възможност за такива услуги , който клиентът да заплати при нужда и възникнала правна необходимост.

Периодът на абонаметното правно обслужване се определя при взаимна договореност между клиента и адвокатите в кантората. Времето обаче се степенува според очаквания обем на юридическа работа. В съответния абонамент се включва широка гама правни услуги, предоставяни в рамките на работното време.

Това включва :

 • Подготовка на документи, изготвяне и проверка на Договори и правни документи, заедно със съпътстваща техническа документация и разчети;
 • Последващо вписване на последващи промени в регистрацията на търговските дружества  към Търговския регистър към Агенцията по Вписванията;
 • Проверка и подготовка на документи за сделки с имот, участие в преговори с търговски партньори, правни консултации при сключване на двустранни договори в строителството и търговския оборот и др.;
 • изготвяне на писмени Споразумения, откази и Правни договори;
 • Търговски и граждански договор с чуждестранни партньори и правни казуси;
 • Преглед на документи и юридически консултации с международни партньори и др.

Правно абонаментно обслужване на търговски дружества, фирми и физически лицаПредимства на абонаментно правно обслужване от адвокат

 1. Кантората предлага бързи действия и правни съвети на всеки, възползвал се от абонаментно правно обслужване. Те се предоставят от добри и опитни адвокати по граждански и търговски дела. Независимо дали ще са необходими за нормалното функциониране на ежедневната Ви дейност или за разрешаване на внезапно възникнали проблеми;
 2. Чрез възможността за абонаментно правно обслужване, Вие ни позволявате да създадем цялостна правна концепция, която да подкрепя и стимулира развитието на Вашата дейност. Фактът, че с течение на времето ще опознаем всички специфики на Вашия бизнес и нужди, ще ни помогне да действаме по-ефективно;
 3. Спестявате разходи за ползването на правни услуги и определено Ви излиза по-икономично отколкото да поддържате юридически отдел към собствената Ви фирма. Освен това, ние работим с множество специалисти от страната и чужбина, които ще се отзоват с компетентно мнение при всеки Ваш казус;
 4. Ползвате се с изключително предимство и винаги сме на ваше разположение за максимално експресно решаване на вълнуващите Ви проблеми и правни казуси;
 5. Спестявате притеснението, че Вашият бизнес не е защитен и получавате адекватна правна помощ във всеки един момент на развитието му.

Какво ви предлагаме при правно абонаментно обслужване :

 • Ежедневна квалифицирана и адекватна правна консултация по спешни въпроси и казуси;
 • Строго индивидуален подход, фокусиран директно върху текущия казус при решаване на всички възникнали въпроси и проблеми;
 • Бърза реакция в рамките на съответния работен ден и предложения за решаване на казуси и правни проблеми;
 • Фиксирана месечна абонамента такса.*
 • Използването на услуги като абонаментно правно обслужване дава пълна гаранция за сигурността и защитата на Вашия бизнес и доверие в нас като надежден Ваш партньор;
 • Правно съдействие при изграждането на сигурни и професионални отношения с Ваши партньори;
 • Изключителна конфиденциалност и поверителност на споделената с нас лична или фирмена информация.

*Месечната такса се определя от вида правни услуги, обема и сложността на работата. Изготвяме индивидуална оферта за всеки клиент. Свържете се с нас, за да обсъдим от какво имате нужда и да Ви предложим цена за абонаментно правно обслужване. 

За допълнителни въпроси се обърнете към нас на тел. 02/ 858 10-25 или на E-mail: info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения