погасяване на публични задължения

Публични задължения

Всяка година в периода на подаването на данъчни декларации много актуален е въпросът относно видовете данъчни задължения. В това число следват публични данъчни задължения – за корпоративен данък, данък върху дохода на физическите лица, задължения към местните бюджети.  Поради това е актуален въпросът за погасяването на публичните задължения, което се извършва съгласно разпоредбите на Данъчно-осигурителния […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics