Отговор на предявен иск

Отговор на искова молба

Отговор на искова молба Веднага след като приеме исковата молба, съдът извършва надлежната проверка за нейната редовност и след което изпраща препис от нея на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок, неговото задължително съдържание и последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics