Налагане на запор върху дела на съдружника длъжник

Изпълнение върху дружествени дялове

Изпълнение върху дружествени дялове В наложилата се търговска практика от последните няколко години, все по-често се случва, работещи фирми с активен бизнес да останат без имущество или наличност по банкови сметки, от където кредитор или фирма, която има събиране на задължение да успее да получи част от тези задължения. Смисълът на този инструментариум е да […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics