Полезни статии

Международна подсъдност застрахователни дела

Отделните нормативи на ЕС защитават в изключителна степен правата на ползвателите на застрахователни услуги в цялата общност. Независимо от това, в коя държава е седалището и адреса на управление на Застрахователното дружество, ползващото се лице има право да претендира обезщетението си пред съда по своето местоживеене. Когато в ПТП на пътя пострада български гражданин, същият […]
read more

Съпружеска имуществена разделност

С въвеждането на режима на съпружеска имуществена разделност се въведоха нови положения в устройството и регулацията на отношенията между съпрузите. Досега бе валиден и общоприет само режимът на т.нар. съпружеска имуществена общност. Този режим определяше до скоро през голям период от време – трайно взаимодействието между съпрузите при регламентацията на брачните им, имуществени отношения. Изборът […]
read more

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ В съдебната практика все по-често се срещат въпроси за цялостно обслужване на търговски дружества. В дейността ни като адвокат по правно обслужване на фирми предлагаме пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, […]
read more

Отговорност управител/съдружници чл.19 ДОПК

Отговорност управител/съдружници чл.19 ДОПК С последните измения на ДОПК – по конкретно в чл. 19 ДОПК бе предвидена т.нар. „лична имуществена отговорност на лицата, управляващи задължени за данъци или осигурителни вноски субекти“  – задължени лица по чл. 14, т. 1 и 2 ДОПК. Законодателят обособи и предвиди няколко хипотези, при които възниква тази лична имуществена отговорност на посочените […]
read more

Срок за застрахователно обещетение

Срок за застрахователно обещетение Все повече зачестяват случайте, в които един или друг застраховател не дава отговор на искането за изплащане на застрахвоателното обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност. Повечето хора не знаят какви са сроковете за изплащане на дължимото им застрахователно обезщетение и затова, сме длъжни да посочим, че съгласно чл. 18 от Наредба № 24 […]
read more

Давностен срок за административно наказание

Давностен срок за административно наказание Погасителната давност е период от време, с изтичането на който,  законът свързва настъпването на определени правни последици – невъзможност на кредитор на задължение да иска съдебна защита за своето право по предвиденият в закона съдебен ред (погасителна давност). Законът (*ЗЗД), свързва терминът „Давност“ с придобиване и получаване правото на собственост, […]
read more

Цена на имота в Нотариалният акт

Цена на имота в Нотариалният акт При сключването на предварителен договор за продажба на обекти в незавършено строителство, т. е. без достигнат етап „груб строеж“, понякога едва при очертаващо се финализиране на сделката някои купувачи се оказват неприятно изненадани, когато им се предлага да сключат нотариалния акт по данъчната оценка и строителят издава фактура с […]
read more

Отговор на искова молба

Отговор на искова молба Веднага след като приеме исковата молба, съдът извършва надлежната проверка за нейната редовност и след което изпраща препис от нея на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок, неговото задължително съдържание и последиците от неподаването на отговор или неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост […]
read more

Продажба на недвижим имот на разсрочено/‌отложено плащане

Продажба на недвижим имот на разсрочено/‌отложено плащане При този вид сделка собствеността и рискът преминават върху купувача от момента на сключване на сделката, а облигационното задължение на купувача за плащане на цената е отложено изцяло или отчасти за бъдещо време, обикновено – при плащане на уговорени падежи на вноски. Продажбата на изплащане е такава сделка […]
read more

Продажба на имот в строеж

Продажба на имот в строеж Същност на Договора за изработка в съчетание с Предварителен договор Съгласно трайно установена съдебна практика на Върховен Касационен Съд, в договорите за продаба на незавръшени обект, двете страни следва да са уговорили построяване на бъдещият имот и съответното прехвърляне на собствеността върху построения обект в полза на Възложителя – КУПУВАЧ, в […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics