януари 2019

Международна подсъдност застрахователни дела

Отделните нормативи на ЕС защитават в изключителна степен правата на ползвателите на застрахователни услуги в цялата общност. Независимо от това, в коя държава е седалището и адреса на управление на Застрахователното дружество, ползващото се лице има право да претендира обезщетението си пред съда по своето местоживеене. Когато в ПТП на пътя пострада български гражданин, същият […]
read more

Съпружеска имуществена разделност

С въвеждането на режима на съпружеска имуществена разделност се въведоха нови положения в устройството и регулацията на отношенията между съпрузите. Досега бе валиден и общоприет само режимът на т.нар. съпружеска имуществена общност. Този режим определяше до скоро през голям период от време – трайно взаимодействието между съпрузите при регламентацията на брачните им, имуществени отношения. Изборът […]
read more

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ В съдебната практика все по-често се срещат въпроси за цялостно обслужване на търговски дружества. В дейността ни като адвокат по правно обслужване на фирми предлагаме пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, […]
read more

Отговорност управител/съдружници чл.19 ДОПК

Отговорност управител/съдружници чл.19 ДОПК С последните измения на ДОПК – по конкретно в чл. 19 ДОПК бе предвидена т.нар. „лична имуществена отговорност на лицата, управляващи задължени за данъци или осигурителни вноски субекти“  – задължени лица по чл. 14, т. 1 и 2 ДОПК. Законодателят обособи и предвиди няколко хипотези, при които възниква тази лична имуществена отговорност на посочените […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics