май 2018

Защита пострадал престъпление

Защита пострадал престъпление Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), на пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси. Израз на правото на защита на пострадалия е и възможността при упражняване на процесуалните си права в производството да се представлява от упълномощен процесуален представител. В […]
read more

Изготвяне касационна жалба ВКС

Изготвяне касационна жалба ВКС При разпределение на съдебните дела, движението на всяко отделно производство започва от началната първа инстанция и логично при продължително оспорване приключва с подаването на т.нар. Касационна жалба пред ВКС. Основна задача на всеки адвокат, с опит в обжалването на съдебни решения на второинстанционните (Апелативни или Окръжни)  съдилища е да изготви,  подготви […]
read more

Съдебни дела срещу банки

Съдебни дела срещу банки При работа с банкови и финансови продукти, клиенти осъзнават, че сключвайки банкови договори за заеми или ипотечни кредити са пострадали от последваща промяна в условията на ипотечните договори са ощетяващи. Голяма част от клиентите, които са сключили такива договори са довели до значителни финансови загуби при погасяване на своите задължения. Кантората […]
read more

Прехвърляне имот на данъчна оценка

Прехвърляне имот на данъчна оценка Често се случва, че при сделки с недвижим имот, едната от страните желае да си спести голяма част от разходите за прехвърляне на собствеността. В практиката по прехвърляне на недвижими имоти в последните няколко години се е наложила практиката, че винаги едната страна поема цялата тежест за прехвърляне на собствеността […]
read more

ПРИДОБИВАНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА

ПРИДОБИВАНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА В последните няколко години стана актуален въпросът за имуществените права и собствености по време на брак. Практиката на съдилищата съдържа множествени казуси, в цялата материя, обхващаща както придобиването на недвижим имот, така и имуществените отношения между съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност. Най-сериозният въпрос е този касаещ, […]
read more

Имот,придобит през брака

Придобиване недвижим имот по време на брак Придобиването на недвижим имот по възмезден начин чрез покупко-продажба от някой от двамата съпрузи поставя множество въпроси относно собствеността върху този имот. В повечето случай съпрузите не са наясно, че дори и под Нотариалният акт за собственост върху този имот да стои подписът на единият от двамата съпрузи, то […]
read more

Защита срещу действията ЧСИ

Обжалване действията на съдебния изпълнител В практиката често се случва, че с действията си ЧСИ служители нарушават правата и интересите на длъжниците. Реално много голяма част от длъжниците очакват, че именно служителите на ЧСИ-тата ще сп азват и зачитат техните права, но за съжаление това съвсем не е така. Дългогодишната практика по съдебни дела срещу […]
read more

Давност задължения и вземания

Давност задължения и вземания Погасителната давност представлява период от време, с изтичането на който се погасява възможността за събиране на едно вземане по принудителен ред. Самото задължение не се погасява с изтичане на давността, тъй като длъжникът може да плати и след изтичане на давността, но само доброволно. Доброволно платените суми след изтичане на давността […]
read more

Събиране задължения неплатени фактури

Събиране задължение неплатени фактури При възлагане на определена работа, в случай на случване на Договори за изработка и Договор за поръчка, длъжникът и кредиторът реално не сключват писмени договори за регулиране на техните отношения. Липсата на писмен Договор между страните е въпрос които засяга интересите на страните не е съществен пропуск, но ако липсва такъв, […]
read more

Обжалване отказ търговския регистър

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър Основни принципи Напоследък много често се случа при регистрация на търговски дружества поради неточности от страна на Заявителя или недоглеждане от страна на проверяващите да се стигне до т.нар. отказ за вписване в търговския регистър.  Като адвокат по фирмени и търговски дела държим да отбележим, че отказът на […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics