Учредяване на ипотека

Учредяване на ипотека, адвокат имотни дела и процедури, Заличаване на ипотека недвижим имот, сделки с недвижими имоти, прехвърляне на недвижим имот с ипотека

Учредяване на ипотека

Ипотека на недвижим имот бива законна и договорна. Принципът при учредяването на различните видове ипотеки е винаги следният : Ипотеката следва Имота. Ипотеките задължително се вписват в имотния регистър в деня на нейното сключване.

Какво е необходимо да се представи пред нотариуса:

Учредяване на ипотека

Учредяване на ипотека

 

  •  Договорна ипотека

Договорната ипотека представлява договор между кредитора и длъжника (собственик на имота/трето лице – несобственик) по друг договор (продажба, заем, замяна и др.), от който е възникнало вземане, което трябва да бъде обезпечено.

Може да се уговори да обезпечава както главницата по вземането, така и лихвите, ако такива са уговорени.

Този договор се сключва в нотариална форма (за разлика от законовата ипотека). Страните могат да бъдат представлявани от пълномощници.

В пълномощното имотът трябва да бъде точно описан, пълномощното трябва да бъде изрично, да съдържа всички съществени елементи на договора за ипотека и да бъде с нотариално заверен подпис.

Нотариалният договор подлежи на вписване в Службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

Вписването се инициира служебно от нотариуса, в чиито район се намира ипотекираният имот. Договорът за ипотека се сключва във формата на нотариален акт.

В нотариалния акт се посочват основанието, от което произтича вземането на кредитора, сумата, за която се учредява ипотеката, падежът и лихвите на вземането

Форма за действителност – нотариален акт. Нотариалния акт трябва да има определени реквизити – трябва да внася яснота по въпросите за това, какво е вземането – размер и падеж.

Обезпечаващия имот трябва да е е индивидуализиран – точното му място, кой е собственика му. Лицето учредяващо ипотеката трябва да е собственик на ипотечния имот.

Когато се ипотекира за чужд дълг, собственика на имота трябва да е напълно дееспособен. Ако са спазени тези предпоставки ипотеката се вписва.От момента на вписването възниква ипотечното право.

Вписването на ипотеката се заличава въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение, с което се постановява заличаване. Заличаването погасява ипотеката.  Но ако актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се впише наново.  В такъв случай тя има ред от новото вписване.

  • Заличаването става по молба, към която се прилага актът за съгласието или препис от влязлото в законна сила решение
  • То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот;

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg   

Само така ще си спестите средства и неприятности, а понякога и доста усложнения, ако спазите срока и навреме подадете нужните възражения !

tags  

адвокат Договорна ипотека, адвокат Законна ипотека, адвокат Заличаване на ипотека, адвокат имотни дела и процедури, делба на недвижим имот адвокат, ДЪРЖАВИ, ЗАВЕРКИ НА ДОКУМЕНТИ В ЧУЖБИНА, Заличаване на ипотека недвижим имот, залог на обезпечено вземане, изготвяне на НОТАРИАЛНИ покани, изготвяне нотариален акт, ИЗИСКВАНИЯ ЗА НОТАРИАЛЕН АКТ, Констативен протокол неявяване, Констативен протокол явяване, налагане на запор върху обезпечено вземане, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СДЕЛКА С НОТАРИАЛЕН АКТ ЛИЦА, Нотариални УДОСТОВЕРЯВАНИЯ, нотариално удостоверен подпис, погасяване на главното вземане, подновяване и заместване в дълг, прехвърляне на задължение, прехвърляне на недвижим имот с ипотека, ПРИДОБИВАЩИ СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ с МПС, сделки с недвижими имоти, СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ С ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНАПОМОЩ ПРАВИЛНИК за легализациите, СТРАНИ по ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ, суброгация, Учредяване на ипотека
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics