Удостоверение за брак в чужбина

Запазена и разполагаема част от наследството, Иск по чл. 30 ал.1 ЗН, Адвокат наследствени дела, Оспорване на запазена част от наследството на наследодателя, накърняване на запазена част наследник, определяне на разполагаема част наследодателя

Удостоверение за брак в чужбина

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл.20 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Съгласно изискаванията на Закона за защита на личните данни и Закона за гражданското състояние писмените Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.Удостоверение за брак в чужбина, адвокат административни документи, ЕСГРАОН, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, Адвокат граждански брак в чужбина, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.

Удостоверенията от регистрите на  ЕСГРАОН се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание за извършването на процедурата по издаване на Удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина чрез пълномощник – адвокат са залегнали в чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.75 и чл.76 от КМЧП

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак в чужбина  

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях.

Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.Удостоверение за брак в чужбина, адвокат административни документи, ЕСГРАОН, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, Адвокат граждански брак в чужбина, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Ако чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага легализиран, преведен и заверен официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното му положение.

В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.

Процедурата е административна и след представянето на съответните, изискуеми писмени документи и заплащане на дължимите държавни такси самият  административен орган издава съответното Удостоверение за сключване на брак в чужбина.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика и особености при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.

tags  

абонаментно обслужване, адвокат, адвокат административни документи, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, Адвокат граждански брак в чужбина, адвокат изпълнителни дела ЧСИ, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат по семейни дела, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат София, адвокат транспортни дела, адвокати Сандански, Брак в чужбина, Брак в чужбина между български граждани, български дипломатически или консулски представител, вписване на завещание, граждански дела пред Районен съд, делба на имот между братя, делба на имот между наследници, документ за самоличност на бъдещите съпрузи и свидетелите, ЕСГРАОН, застрахователни дела, изваждане на документи и бракоразводни дела, изготвяне на касационна жалба пред ВКС. Съдебно дело за делба недвижим имот, изготвяне на пълномощни, Издаване на медицинско удостоверение за сключване на брак в чужбина, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, издадено от общината по постоянен адрес в Република България, какви документи трябват за брак в чужбина, консултации, Мярка за неотклонение, наказателни дела, наследствени дела, Обжалване мярка за неотклонение, Обжалване наказателно постановление, обжалване решение на Районен съд, оспорване на АУАН, оспорване на завещание, оспорване на наследствени квоти, Оспорване на съдебно решение, отказ от наследство, писмени отговори по насрещен иск, подготовка на Предварителен договор, правни, представителство пред съд, Прехвърляне недвижим имот, присъждане на неустойки по сключени договори, развод по исков ред, регистрация на фирми, родителски права при развод, свидетелство за брак с чужденец, сключване брак в чужбина пред дипломатически или консулски представител, сключване на брак с чужденец в чужбина, спорове, съдебно дело по разваляне на търговски договор, съдебно производство задържан, търговски дела пред съд, Удостоверение за брак в чужбина, удостоверение за раждане, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, удостоверение за сключване на брак с чужденец, удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics