Увеличение размер на издръжка на дете

Родителски права на дете без брак, Упражняване на родителски права, деца родени без граждански брак, Получаване родителски права без граждански брак, адвокат родителски права, определяне издръжка на дете без граждански брак между родителите, адвокат семейни дела, Съдебно дело издръжка дете без брак

Увеличение размер на издръжка на дете

С промяната на икономическите условия се стига и до увеличаване на разходите за издръжка на децата и малолетните родени от брак,след развода.

Често родителите спират да се грижат за децата или дължимата издръжка определена от съда, става прекалено малка, поради което се налага да бъде увеличена.

Това увеличение разбира се, следва да бъде постановено в рамките на изрично съдебно производство по смисъла на чл.150 СК.Увеличение размера на издръжка на дете, адвокат семейни дела, Родителски права, определене размер на издръжка, Иск по чл. 150 СК, Оспорване размер на издръжка на дете, увеличаване размер на издръжка, адвокат родителски права, адвокат семейни дела, адвокат издръжка дете, адвокатска кантора издръжка на малолетно дете

В доказателствена тежест на ищеца – най често съпруга по съдебните искове за увеличаване на издръжка е нужно да докаже, че ответник е бащата на малолетното дете  и са налице нарастнала нужда от по-висока издръжка за отглеждане на детето.

…. какво казва закона (Семеен Кодекс)…..

Според разпоредбите на чл. 142 и чл. 143 СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, като размерът й се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. Минималният размер на дължимата издръжка на едно дете се равнява на ¼ от размера на минималната работна заплата.

Съгласно нормата на чл. 150 СК присъдената издръжка може да бъде изменена, при изменение на обстоятелствата. Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице.

Нуждите на лицата, които имат право на издръжка се определят съобразно обикновените условия за живот за тях, като се съобразяват възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за случая.

Само по себе си обстоятелството, че от определянето на предходната издръжка е изминал известен период от време е достатъчна предпоставка за изменение размера на присъдената такава, тъй като с биологичното израстване на детето, нарастват и неговите потребности за храна, облекло и възникват нови нужди – образователни, социални и др., за задоволяването на които са необходими повече средства. От определяне на предходната издръжка е изминава известен период, през който се променя и социално – икономическата ситуация и нуждите на детето.

През този период безспорно нуждите на детето са се изменили значително с оглед неговата възраст, биологично развитие, както и с оглед голямата динамика на икономическата обстановка в страната за този период от време. В различни периоди се наблюдава неизменно повишаване на цените на стоките и услугите в страната, както темпа на нарастването им е устойчив и това налага изменението на дължимата издръжка от съдебното решение по развода между съпрузите.

…. условия за промяна на издръжката на детето…..Увеличение размера на издръжка на дете, адвокат семейни дела, Родителски права, определене размер на издръжка, Иск по чл. 150 СК, Оспорване размер на издръжка на дете, увеличаване размер на издръжка, адвокат родителски права, адвокат семейни дела, адвокат издръжка дете, адвокатска кантора издръжка на малолетно дете

Затова всеки опитен и добър адвокат по семейни дела и издръжка на дете ще посочи обстоятелствата довели до трайно съществено изменение в нуждите на издържаното дете, съгласно т. 19 от Постановление № 5/16.11.1970г. на Пленума на ВС.

Съгласно българското действащо законодателство:“Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето“.

Когато упражняването на родителските права на детето са предоставени за упражняване от единия родител, то другия е длъжен да заплаща издръжка в определяния от съда размер.

В Семейния Кодекс  е определен и минимален размер на издръжка, а именно „една четвърт от минималната работна заплата“ .

Важно е да знаете, че ако размера на присъдената издръжка на Вашето дете е под този размер, то имате право да поискате от съда да увеличи размера на присъдената издръжка.

Съдебното производство следва да се инициира  по молба на заинтересованата страна, а именно : детето чрез неговия законен представител /родителя на когото е поверено упражняването на родителските права/ и се води срещу родителя, който дължи издръжка.

За допълнителна информация,  можете да се обърнете към нас за справка и консултация на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко ваше запитване или желание за информация относно размер на издръжка на дете след брака ще бъде разгледано специално и конкретно в зависимост от ситуацията и особеностите на казуса.  Адвокатите в кантората са подготвени за тежки и сериозни казуси по семейни дела и бракоразводни процеси с издръжка между съпрузи.

 

 

 

tags  

адвокат издръжка дете, адвокат родителски права, адвокат семейни дела, адвокатска кантора издръжка на малолетно дете, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, възможностите на родителя, двамата родители дължат издръжка на детето си до 18 години, дело за издръжка, Дело за увеличаване на издръжка, документи за издръжка на дете, И без брак родител дължи издръжка на детето, и възможностите на лицето, Издръжка за деца на родители без брак, Издръжка на дете - минимален размер, Издръжка на дете без брак, Издръжка на припознато дете без брак, Издръжка на пълнолетно дете, издръжката се определя според нуждите на лицето, изменение на местоживеенето, Иск по чл. 150 СК, искова молба за издръжка на непълнолетно дете, искова молба за увеличаване на издръжка, Искове за издръжка на дете, Искове и дела за месечна издръжка на дете при развод, Как се определя издръжката на детето след развод, Как се увеличава издръжката на дете, което има право на издръжка, което я дължи, колко струва дело за издръжка на дете, личните отношения и издръжката на децата, максимален размер на издръжка за дете, максимална издръжка за дете, минимална издръжка на дете 2018, минималния размер на издръжката на дете следва да е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, необходими за развитието на детето, непредвидено нарастване на нуждите на детето, Нов размер на издръжката за дете от 2018-та, определене размер на издръжка, Оспорване размер на издръжка на дете, Постановление №38 на МС от 1.07.1985г. за установяване границите на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца, правото на издръжка принадлежи на детето, преценка на нуждите на детето, промяната в обстоятелствата за издръжка малолетно дете, размерът се определя след цялостна преценка на нуждите на лицето, Родител дължи издръжка на студент, Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, родителски права, семейни дела и бракоразводни процеси, увеличаване на издръжка за дете, Увеличаване на присъдена издръжка, увеличаване на размера на присъдената издръжка, увеличаване размер на издръжка, Увеличение за издръжка на дете може да се поиска, Увеличение на размера на издръжка на непълнолетно дете, Увеличение размера на издръжка на дете, Упражняването на родителските права
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics