Административно право и процес

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага правни услуги при административни процедури, обжалване на индивидуални административни актове и наказателни постановления. Оспорване на индивидуални актове на административни органи и служби пред по-горестоящият органи или административен съд по реда на АПК, ДОПК и съдебни производства пред Административен съд и Върховен административен съд, гр. София

 

 

Административно право и процес

 

 

Често пъти се случва, администрацията да издава различни административни актове с който се нарушават права и законни интереси на гражданите при упражняването на различни взаимоотношения с държавната администрация и ведомства. Техните права са нарушени или застрашени от незаконосъобразни издадени административни актове,  поради което се налага да бъде приложено администртативни мерки за изпълнение на едно право, след като бъде оспорено - било пред по-горестоящият административен орган, било пред съответният Административен съд.

Правото да обжалвате незаконосъобразните издадени индивидуални административни актове на администрацията е гаранция за защита на  Вашите права и законни интереси

Нашите правни услугиАдминистративно право и процес

 • Правно съдействие и консултантска помощ при обжалване на всички видове индивидуални административни актове.
 • Подготовка на документи при съдебно Обжалване на индивидуални административни актове на данъчната, общинската и държавната администрация по съдебен ред. Обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления.
 • Правни консултации от опитен адвокат административно право при извършване и обжалване на всякакви административни процедури в сферата на строително-предприемаческата дейност.
 • Съдебно оспорване и обжалване на откази за издадени строителни книжа, Разрешително за различни категории строежи, както и Наказателни Постановления за налагане на административни глоби и др.
 • Правни услуги във връзка с всякакви лицензионни и разрешителни режими и съдействие на клиентите пред административните органи.
 • Подготовка на легални документи за административни регистрации, издаване на лицензи за извършване на определена дейност, разрешителни за строителство и др. 
 • Представителство пред всички видове комисии, административни, общински и държавни органи, и съдебни инстанции. Обжалване по съдебен и административен ред на индивидуални административни актове.
 • Защита правата на юридически лица и гражданите от посегателства от страна на длъжностни лица и държавни органи. Защита от неоснователно бездействие или действие на администрацията.

Какво още ще откриете при нас........

 • Съдействие и подготовка на документи за участие в процедури по възлагане от адвокат административно право и съдебен процес пред административен съд при обжалване на индивидуални административни актове
 • При участие в отношения с администрацията и държавни служби кантората съдейства при изготвяне на необходимата документация по оспорването на техни актове и наказателни постановления. Подготовя писмени обявления за участие в процедури по възлагане на изпълнението на обществени задължения;
 • Нашите правни услуги като адвокат административни право включват и процесуално представителство на Възложителя по време и след съответните административни процедури;
 • Правните съвети на кантората обхващат и консултиране от адвокат административни право и административен съдебен процес при прилагането на нормативните актове, регламентиращи изпълнението на обществени задължения;
 • Ние се ангажираме с последващо обжалване на резултатите от незаконосъобразни административни актове пред различни органи. В това число - обжалване като адвокат по административни дела пред държавни органи в това число -  Комисията за защита на конкуренцията.
 • При подготовка на съдебни дела - пред Върховния административен съд по реда на АПК. 
 • Кантората участва активно при воденето на преговори с партньори за участие в съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд.
 • Предлага и посредничество при преговори между търговски партньори в областта на съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд.
 • Активно съдействие за предоставянето на правни съвети и юридически консултации във връзка с съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд;
 • Водим дела пред различни инстанции, с оглед подготовка по съдебни дела по оспорване на административни актове пред съд. Тук се включват процесуално представителство пред АССГ и ВАдм.Съд,др.

Адвокатска кантора предлага правни услуги и представителство по повод 

 1. Съдебно обжалване на административни актове по съдебен и административен ред;
 2. Правно съдействие във връзка с оспорване на административни актове, когато те са незаконосъобразни, нецелесъобразни и засягат Вашите права, както и процесуално представителство
 3. Легална, адвокатска  защита по административни дела  пред държавни институции, органите на местната власт, бизнес партньорите си  и други физически и юридически лица, с които имате взаимоотношения.

Клиентите на адвокатската ни кантора получават адекватна професионална помощ и правни услуги по административно-правни казуси, между които :

 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Съдействие  по искане за издаване на различни видове административни актове;
 • Консултации и  правни съвети при проверки от държавни и общински органи;
 • Оспорване  на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация  по административен ред - административни актове, наказателни постановления, ревизионни актове,  актове за установено административно нарушение (АУАН);
 • Обжалване по съдебен ред на съдебни решения  и актове, които не подлежат на оспорване по административен ред;Административно право и процес
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени  от  КАТ, НАП, Инспекцията по труда, общини, КЗП(Комисия  за защита на потребители), КЗК(Комисия за защита на конкуренцията), РИОКОЗДНСКмитнически и други органи;
 • Обжалване на откази на Агенцията по вписванията;
 • Консултиране и съдействие пред административните органи при издаване на лицензионни, разрешителни режими, регистрации;
 • Защита на личните данни. Представителство пред Комисията за защита на личните данни(КЗЛД)  - когато считате, че  има  злоупотреба или неправомерно използване на Вашите лични данни;
 •  Защита на потребителите пред Комисията за защита на потребителите (КЗП), когато считате, че Вашите права  на потребител са нарушени;
 • Защита срещу неоснователни действия или бездействия на държавните органи;
 • Възможности за възобновяване на административнонаказателни производства;
 • Консултации  и представителство на чуждестранни граждани  за придобиване на българско гражданство, продължително или постоянно пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
 • Изпълнение на административни актове и съдебни решения – възможности и последици;
 • Издаване на индивидуални административни актове – процедура, документи, срокове;
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално – устройствени планове;

 Всяко лице може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

Срокът за защита на вашите права е твърде кратък – 14 - дневен  от датата на съобщаването и получаването на акта или Наказателното постановление, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е трябвало да се произнесе.

Потърсете навреме правен съвет и адвокатска помощ, за да организирате своевременно и законосъобразно Вашата  адвокатска правна защита.

Кантората и нейните адвокати по административни дела предоставят правни услуги за юридически лица и граждани от страната и чужбина.  В случай, че се нуждаете до допълнителна помощ или информация за обжалване на актове при условия и срок, винаги можете да се обърнете към нас за въпроси: тел. 0897 90 43 91, както и на е-mail: info@lawyer-bulgaria.bg 

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics