Адвокат обществени поръчки

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага правни услуги при административни процедури, участие в обществени поръчки и подготовка на тръжна документация за различни сектори на икономиката, строителен бранш и др.

АДВОКАТ обществени поръчки

 

Участвайки в търговския оборот и различните видове обществени отношения, нашите клиенти очакват от един добър и опитен адвокат обществени поръчки да бъде запознат с последната, актуална информация на материята за обществени поръчки и съдебно и административно обжалване на откази и административни актове на администрацията.

Нашите клиенти, в качеството им на търговци, винаги търсят добър адвокат обществени поръчки. Той им е необходим за правна и техническа подкрепа за стратегията в търговете, организирани от администрацията. В повечето случай там се налага да бъдат оспорени и обжалвани по съдебен ред откази и становища на ръководител на съответно звено или ведомство. Причината е, че в повечето случаи тези индивидуални административни актове са незаконосъобразни и неправилни.

адвокат обществени поръчки. адвокат дела КЗК

Казваме на нашите клиенти, че като адвокат обществени поръчки, нашите правни услуги в сферата на правото са много разнообразни.

Нашите правни услуги

 • Правно съдействие и консултантска помощ при получаване от нашите клиенти на всички видове административни актове. Обжалване на индивидуални административни актове на данъчната, общинската и държавната администрация по съдебен ред. Обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления.
 • Правни консултации от опитен адвокат обществени поръчки при извършване и обжалване на всякакви административни процедури в сферата на строително-предприемаческата дейност. Обжалване на откази за издаване на строително разрешително, постановления за налагане на глоби и др.
 • Правни услуги във връзка с всякакви лицензионни и разрешителни режими и съдействие на клиентите пред административните органи. Подготовка на документи при издаване на търговски и административни регистрации, издаване на лицензи за извършване на определена дейност, разрешителни за строителство и др. 
 • Представителство пред всички видове комисии, административни, общински и държавни органи, и съдебни инстанции. Обжалване по съдебен и административен ред на индивидуални административни актове. Защита правата на юридически лица и гражданите от посегателства от страна на длъжностни лица и държавни органи. Защита от неоснователно бездействие или действие на администрацията.

Какво още ще откриете при нас

 • Съдействие и подготовка на документи за участие в процедури по възлагане от адвокат обществени поръчки. Съдействие за участие в самите обществени поръчки.
 • При участие в обществени поръчки, кантората съдейства при изготвяне на необходимата тръжна документация. Подготовя писмени обявления за участие в процедури по възлагане на изпълнението на обществени поръчки;
 • Нашите правни услуги като адвокат обществени поръчки включват и процесуално представителство на Възложителя по време и след тръжната процедура;
 • Правните съвети на кантората обхващат и консултиране от адвокат обществени поръчки при прилагането на нормативните актове, регламентиращи изпълнението на обществените поръчки;
 • Ние се ангажираме с последващо обжалване на резултатите от проведени процедури по възлагане на обществени поръчки пред различни органи. В това число - обжалване от адвокат oбществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията. При подготовка на съдебни дела - пред Върховния административен съд по реда на ЗОП. Кантората участва активно при воденето на преговори с партньори за общо участие в процедура по oбществени поръчки. Предлага и посредничество при преговори между търговски партньори в областта на oбществените поръчки, между различни търговски дружества.
 • Активно съдействие за предоставянето на правни съвети и юридически консултации във връзка с изготвяне на тръжна документация за обществени поръчки;
 • Водим дела пред различни инстанции, с оглед резултатите от проведените обществени поръчки. Тук се включват процесуално представителство пред КЗК и ВАС и др.

Част от услугите, който предлагаме, като адвокат обществени поръчки

Нашето правно и процесуално представителство за всеки клиент в отделните процедури съгласно изискванията на Закона за Обществените поръчки включва:

 • Преглед на писмени документи и подбор на правни и технически възможности за участие в процедура по обществена поръчка по ЗОП;
 • Подготовка на документи и учредяване на консорциум по Закон за БУЛСТАТ за участие в процедури съгласно изискванията на ЗОП;
 • Преглед на документация, депозиране на документи пред Възложителя пред съответната административна инстанция при обжалване по административен ред;
 • Процесуално представителство пред Възложител при преговори с партньори
 • Подготовка и подаване на жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК);
 • Подготовка и подаване на жалба пред Върховен административен съд/жалба ВАС при обжалване на решенията на КЗК;
 • Представителство при подписване на договора с Възложителя,
 • Процесуално представителство във връзка с обжалване на процедури по обществени поръчки пред арбитражен или граждански съд;
 • Подготовка на документи, правно обслужване във връзка с изпълнението на договор;
 • Процесуално представителство пред арбитраж или граждански съд.

Кантората и нейните адвокати обществени поръчки, предоставят комплексни административно-правни услуги за юридически лица и граждани от страната и чужбина. В случай, че се нуждаете до допълнителна помощ или информация за нашите условия и адвокатски хонорар, винаги можете да се обърнете към нас за въпроси: Тел. 02/ 858 -10.25, E-mail: info@lawyer-bulgaria.bg 

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics