Несъстоятелност и ликвидация Адвокат

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“

Адвокат несъстоятелност и ликвидация

 

Дълговата криза в Европа и нестабилната икономическа ситуация, доведе до множество промени в икономиката и законодателството в България и ЕС. Много фирми изпаднаха в несъстоятелност през последните години. Увеличиха се чувствително фалитите на фирмите, които имат нужда от правна помощ при ликвидацията на търговски дружества, които упражняват дейност в страната.

Правният терминът  „несъстоятелност” има  различни значения в правната доктрина:

1) правен институт,  норми, уреждащи обществените отношения, възникващи в случаите, когато длъжникът- търговец  не може да заплаща задълженията си;

2) правно състояние, при което длъжникът – търговецът по смисъла на закона  има ограничени финансови и правни възможности за участие в стопанския оборот,след като не може да се разпорежда с имуществото си и

3) самостоятелен, особен вид съдебно производство за универсално принудително изпълнение с цел удовлетворяването на всички кредиторите на конкретен длъжник -търговец, по смисъла на Търговския закон, който е станал неплатежоспособен.

Самото съдебно производство по несъстоятелност се открива и при т.нар. „свръхзадълженост“ по смисъла на чл. 630 ТЗ  на дружество с ограничена отговорност,  акционерно дружество или командитно дружество  с акции. В настоящата статия се спираме именно на съдебното производство по несъстоятелност.

 • Легалната дефиниция посочва, че неплатежоспособност се отнася  за длъжник - търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане. Щом длъжникът е спрял плащанията, се предполага, че той е изпаднал в неплатежоспособност.  Неплатежоспособност може да бъде налице и когато  длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.
 • Свръхзадълженост по смисъла на търговския закон е налице, когато имуществото на едно търговско дружество не е достатъчно, за да покрие  паричните му задължения.

Съгласно изискванията на Търговския закон самото производство по несъстоятелност може да бъде проведено само по отношение на лица, които имат качеството търговци – определено в чл.1 ТЗ. Производството по несъстоятелност започва с подаването на писмена молба до компетентния окръжен съд по седалището на търговеца. Молбата може да бъде подадена от самия търговец чрез представляващото го лице, от негов кредитор, както и от Националната агенция за приходите, когато става въпрос за  публичноправно задължение или за задължение по частно държавно вземане. Откриването на производство по несъстоятелност  поради свръхзадълженост може да бъде поискана и от   член на управителния орган на търговското дружество, както и от неговия ликвидатор.

 С цел защита на интересите на кредиторите, Търговският закон допуска предварителни обезпечителни мерки -  назначаване на синдик, налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки, спиране на изпълнителните дела, с изключение на образуваните по реда на ДОПК, запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и др.

Адвокатска кантора Д.Владимиров и Партньори" предлага разнообразие от правни услуги в областта на материята на несъстоятелността и ликвидацията на търговски дружества.

Кантората разполага с добър адвокат несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества. В текущата ни дейност внимателно разглеждаме всички причини за довеждането на един търговец до състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост. При наличието на нужда, адвокатът несъстоятелност и ликвидация изготвя правни анализи и становища в процедурата по несъстоятелност.

Целта е максимално намаляване на финансовия и икономически риск за търговеца. Също и предотвратяване от отговорност, при спазване на сроковете за подаване на молба за откриване на производството по чл.625 ТЗ. Той съблюдава и всички правни изисквания по откриване на производство по несъстоятелност за свръхзадължен или неплатежоспособен търговец, който е спрял плащанията си или няма достатъчна наличност да обслужва свои насрещни задължения. Нашият адвокат несъстоятелност и ликвидация, внимателно преценява вземането към търговеца ООД, ЕООД или АД. Следва то да е съществуващо, но не и бъдещо, предполагаемо или вероятно да възникне вземане. Моментът на възникване на вземането има значение само за реда и сроковете, в които трябва да бъде предявено.

Като адвокат несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества и фирми ще Ви кажем, че може да се предяви и вземане под условие, което произтича от материалното правоотношение. Обезпечените вземания също следва да бъдат предявени, независимо че съгласно чл. 618, ал. 1 ТЗ в производството по несъстоятелност, кредиторите запазват правата по дадените обезпечения. Специфично е положението при производства по несъстоятелност, по които има кредитори със седалища в държава членка на ЕС. В тези случаи приложение намира съответно и Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност. Съгласно чл. 40 след образуване на производство по несъстоятелност в една държава-членка, компетентният съд на тази държава или синдикът, който е назначен от него, незабавно информира кредиторите. Те обикновено са известни и обичайното им пребиваване, местоживеене или седалище според устройствения акт се намират в другите държави членки.адвокат несъстоятелност и ликвидация

В съдебната си практика на адвокат несъстоятелност и ликвидация, знаем, че търговският закон урежда основно материята на търговската несъстоятелност.

Той посочва, че "неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:
 • парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка. Това включва нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й;
 • публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност;
 • задължение по частно държавно вземане.

Като адвокат по ликвидация и несъстоятелност, виждаме, че в повечето случаи, неплатежоспособността на търговеца се предполага, когато същият вече е спрял плащанията. Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори. Производство по несъстоятелност се открива за:

 • търговец (физическо или юридическо лице), който е неплатежоспособен или свръхзадължен;
 • лице, което прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник;
 • неограничено отговорен съдружник, като производството се открива едновременно с производството по несъстоятелност за търговското дружество;
 • починал или заличен в търговския регистър едноличен търговец, ако преди смъртта, съответно преди заличаването, той е бил неплатежоспособен;
 • починал или заличен в търговския регистър неограничено отговорен съдружник;
 • неплатежоспособно търговско дружество в ликвидация.

Нашият опит в съдебните дела

Водейки множество съдебни дела като адвокат несъстоятелност и ликвидация на фирми, подготвяме производство по несъстоятелност чрез искова молба до Съда по несъстоятелност. Подготвяме и писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка.  Като участник и адвокат, съветваме нашите клиенти изпаднали в неплатежоспособност, че производство по несъстоятелност се открива и по искане на НАП за публично правно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане. 

Съдът по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Богатият опит на нашите адвокати по дела за несъстоятелност и ликвидация на фирми позволява да предложим  качествени правни услуги в производството по несъстоятелност на фирмите, изпаднали в неплатежоспособност и на техните кредитори. Навременната юридическа намеса на нашите адвокати по дела за несъстоятелност на фирми и ликвидация на търговски дружества,  прави възможен процеса на оздравяване на подобни дружества или ускорява ликвидацията, минимизирайки, доколкото е възможно, загубите.

 Правните услуги на адвокат несъстоятелност и ликвидация на дружества в кантора „ Д.Владимиров и Партньори“ в тази сфера включват:адвокат несъстоятелност и ликвидация

 • Правен анализ на състоянието на длъжника – юридическо и финансово.
 • Изготвяне на правна стратегия за действие по отношение на имушеството и план за оздравяване.
 • Подготовка и събиране на всички необходими документи за откриване на производство по несъстоятелност.
 • Правна защита и процесуално представителство по време на съдебните заседания в производство по несъстоятелност на търговец .
 • Представителство на кредитори от адвокати по дела за несъстоятелност и ликвидация на фирми, във връзка с предявени вземания,
 • Помощ от адвокати по дела за несъстоятелност и ликвидация в производства за отмяна на сделки – сключени от длъжника, които са във вреда на кредитора.
 • Консултации и съдействие на длъжници или кредиторите им при преговори за доброволно уреждане на отношенията им със сключване на споразумение.
 • Изготвяне на оздравителен план на дружеството.

Що се касае до т. нар. ликвидация на търговски дружества или по-конкретно ликвидация на ООД или ЕООД, самият процес на ликвидацията представлява правно уредено съдебно производство по събиране на всички ликвидни и изискуеми вземанията, изплащане на задълженията на юридическото лице, осребряване на остатъчното имуществото на дружеството (ООД или ЕООД, АД,), разпределяне на остатъка от имуществото между лицата, имащи право на ликвидационна квота (съдружници, акционери, член-кооператори). Като адвокат по дела в производство по ликвидация на търговски дружества ще Ви посъветваме да се използват всички възможности на Търговския закон, както и част от Закона за кооперациите. Производството по ликвидация на търговски дружества се провежда от назначен ликвидатор. Той е определен от съдружниците или общото събрание на съдружниците, алтернативно по решение на съда на търговското дружество.

Правната кантора оказва и адвокатска помощ на търговски дружества по дела за несъстоятелност и ликвидация, които доброволно желаят да прекратят дейността си. За това е нужно да се обърнете към нас на посочените телефони или да изпратите запитване на info@lawyer-bulgaria.bg или да звъннете на 02/858 10 25  - Правна кантора "Д.Владимиров и Партньори".

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics