Застрахователни дела Адвокат

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага на своите клиенти правна защита и адвокатска помощ по застрахователни и транспортни дела, Съдебни дела за изплащане застрахователни обезщетения и претенции към застраховател

Адвокат застрахователни дела

Международна правна кантора "Д. Владимиров и Партньори" следи внимателно всички промени в законодателството и предлага правни услуги като адвокат застрахователни дела. Особено активно следи всички текущи промени в редица застрахователни и транспортни дела. В този смисъл, като адвокат застрахователни дела, сме запознати с наскоро приетия нов Кодекс на Застраховането от 2016 г. Той въвежда нови правила на уреждане на застрахователни спорове между застрахован и застрахователи. Урежда и правила за изплащане на застрахователни обезщетения и дължими суми по непокрити застрахователни полици.Адвокат застрахователни дела

Работата на всеки добър адвокат застрахователни дела е да следи всички новости в бранша. Още с приемането на Кодекса на Застраховането от 2016 г., материята бе внимателно разгледана и обсъдена от всички адвокати в кантората. Всички правни услуги в сферата на застрахователното и транспортното право, бяха прецизирани и изчистени с оглед промените. Целта е да помогнем да получите справедливо застрахователно обезщетение и да сте спокойни, ако се наложи да предявите иск за изплащане на обезщетение.

Много често в качеството ни на добър адвокат застрахователни дела, застрахователните компании ни канят при прегвори с чужди застрахователи. Съветваме нашите клиенти винаги да се допитват до нас като адвокат застрахователни дела и транспортни дела. Целта е да избегнат различни проблеми при настъпване на застрахователно събитие.

Те им предлагат значително по-ниски от реално дължимите и полагаеми застрахователни обезщетения.Изготвените от тях експертизи в случай на застрахователно събитие невинаги са точни, което пък влияе на размера на крайната получена сума.

Необходими документи при изплащане на щета при транспортни случай

За да бъде изплатена щета, към уведомлението трябва да бъдат приложени следните документи:

 1. Писмен протокол на авариен комисар (съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие) в оригинал; 
 2. Писмени свидетелски показания,
 3. Полицейски протоколи,
 4. Заключения и оценки на вещи лица и др.
 5. Оригинали или нотариално заверени копия на превозният договор – морски коносамент, ж. п. товарителница, CMR товарителница (2 екземпляр за получателя) и др. в оригинал; 
 6. Писмени фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и др. в оригинал или нотариално заверени копия;
 7. Официален документ за произход на стоката - в оригинал;
 8. Писмени документи, установяващи характер на стоката – в оригинал;
 9. Констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/или повреди на товара - оригинал;
 10. Писмена кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например: писмо срещу превозвач и/или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице – нотариално заверени копия;
 11. Допълнителни писмени документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки – оригинал или нотариално заверено копие.

Кантората участва активно в разрешаването на редица застрахователни дела пред съд, явявайки се като адвокат застрахователни дела. Води преговори със застрахователни компании при пострадали чужди граждани. Също и при инциденти с международно правен елемент. При тях пострадалият и застрахователят са лица от две различни държави или мястото на настъпване на пътно транспортното произшествие е извън територията на Република България.

Съветвайки нашите клиенти -спедитори и превозвачи, като добър адвокат застрахователни дела, съзнавайки рисковете на транспортният бизнес и засиленият натиск от нелегални емигранти, ги информираме, че всички пострадали от пътно транспортни произшествия имат законово право на присъждане на парични обезщетения и компенсации.  Транспортните фирми следва да осъзнаят, че могат да претендират за вреди и то не само за причинените им имуществени вреди, а и неимуществени вреди на водачите на МПС като пострадали - в това число болки и страдания, скръб по близък и т.н.

Съвременната съдебна практика позволява всички възникнали неимуществените вреди, които не могат да бъдат изчислени в пари, по съответния начин да бъдат овъзмездени и обезщетени, да бъдат преодоляни въпросите свързани с отговорността на превозвачи по чл. 17 ал.1 ЧМР конвенцията, вседствие възникване на инциденти или набези на нелегални емигранти, като чл.52 ЗЗД предвижда размера на неимуществените вреди да се определи по справедливост с оглед на конкретния случай. В случай, че възникне инцидент, съветваме всеки спедитор и превозвач да се обърне към добър и опитен адвокат застрахователни дела, за да бъде спокоен и защитен от непредвидени искове и претенции за обезщетения при транспортни инциденти и случай. За целта е е нужно не само да има валидна застрахователна полица, но и да спазва изискванията и процедурите по уведомяване на своя Застраховател.

Срещат  се и некоректни застрахователни компании, които отказват незаконосъобразно изплащане на застрахователни обезщетения. Най-сигурният начин всеки един застраховател да бъде принуден да плати обезщетение, което доброволно не желае, е този застраховател, който отказва да заплати обезщетението по валидно сключена застрахователна полица да бъде осъден от страна на пострадалото лице - застрахован по съответната застрахователна полица.

Използвайки компетентните адвокатски услуги на опитен адвокат застрахователни дела, Вие ще получите :

 • Правна помощ и адвокатска услуга относно астрахователни дела при сключването на различни видове имуществени и лични застраховки.
 • Съдействие и подготвяне документи при предоговаряне на условия и настъпване на застрахователно събитие;
 • Правно съдействие и подготвя документи за съд при отказ за плащане на обезщетение и при прехвърляне на застрахователно имущество;
 • Правна адвокатска защита и процесуално представителство при транспортни и застрахователни дела по искове за обезщетения за всякакви видове застрахователни договори. Също и при дела за пътно-транспортни произшествия пред граждански съд и сключване на извънсъдебни споразумения;
 • Кантората предлага съдействие и правни съвети при сключването на застрахователен договор и определяне на права и задължения на страните по него;
 • Кантората предлага съдействие на адвокат, за да подготвя документи при настъпване на застрахователно събитие, обсъжда настъпването на застрахователна давност
 • Правно съдействие и правни консултации от добър адвокат застрахователни дела. При настъпване на застрахователното събитие, регресни вземания и искове срещу застрахователни компании.
 • Съдействие и правни консултации от опитен адвокат по транспортни дела при всеки отказ за изплащане на дължимо застрахователно обезщетение при настъпване на пътно транспортно произшествие, и прехвърляне на застрахователно имущество.

Част от услугите в областта на транспортното и застрахователно право са:

 • Юридическо съдействие и правни консултации при нужда от встъпване в правата на застрахования, т. нар. "суброгация"
 • Правна помощ и съдействие като адвокат по транспортни дела, при неизплатени фактури за доворор за превоз на товари
 • Съдействие при сключване на застраховка срещу рискове на превоза от превозвачи и спедитори, както и при застраховка „Помощ при пътуване“. Застраховка Гражданска отговорност“, застраховки „Живот“ и „Злополука“. Групово и взаимно застраховане. Застраховка „Живот“ и „Злополука“ върху трето лице.
 • Съществен сектор, в който работи кантората е инциденти и пътнотранспортни произшествия с международно правен елемент и определяне на приложимо право към застрахователните договори в рамките на ЕС и ЕИП.
 • Консултации и правна помощ при сключване и реализиране на правата от задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.
 • правни съвети, консултации и процесуално представителство при съдебни дела по оспорване на ОТКАЗИ на застрахователи за изплащане на застрахователно обезщетение, съдебни дела за регресна материална отговорност на трето пострадало лице и събиране на задължения при ПТП и реализиране на застраховка Гражданска отговорност и Автокаско. 

Кантората разполага с богата съдебна практика по различни видове граждански дела относноадвокат фирмени дела

 1. обезщетение при ПТП,
 2. реализиране на регресна отговорност на застраховател,
 3. получаване на обезщетение за неимуществени вреди,
 4. правна помощ и съдействие при събиране на вземания от неизплатени фактури за доворор за превоз на товари и др. 

Кантората работи усилено с редица транспортни и спедиторски компании за получаване на парични обезщетения по застраховка CMR, Карго и Гражданска отговорност на влекач и ремарке при транспорт на стоки и товари в границите на страната и чужбина. 

Понастоящем водим съдебни дела относно застахователни обезщетения при инциденти и набези на бежанци и нелегални емгранти, нанасящи значителни вреди на превозвачите, както и при настъпването на пътно транспортни произшествия и разбира се всички случай на събиране на дължими сумои по транспортно навло за извършен превоз на стоки и товари.

Съдействаме на клиенти при уведомяване на застрахователя, като същите са длъжни не по-късно от 24 часа от узнаване за настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен писмено по факс или e-mail да уведоми своя брокер и/или Застраховател за съответното застрахователно събитие, както и за мястото където то е настъпило.

Завеждането на щета става като към уведомлението се приложи и застрахователната полица.

Приетият наскоро нов Кодекс на Застраховането от началото на 2016 г. поставя нова, доста по-сложна уредба на отношенията със застраховател и застрахован.

Затова съветваме всички наши клиенти, преди да пристъпят към сключване на застрахователен Договор за ЧМР или Карго застраховка или реализиране на права от валидна застрахователна полица CMR застраховка или Карго застраховка, като се посъветват със добър и опитен адвокат по транспортни и застрахователни дела.

За повече информация и  съвети, моля изпратете кратко запитване на info@lawyer-bulgaria.bg или да позвънете на тел. 0897 90 43 91

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics