Застрахователни дела Адвокат

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага на своите клиенти правна защита и адвокатска помощ по застрахователни и транспортни дела, Съдебни дела за изплащане застрахователни обезщетения и претенции към застраховател

Адвокат застрахователни дела

 

Международна правна кантора "Д.Владимиров и Партньори" следи внимателно всички промени в законодателството и предлага правни услуги като адвокат застрахователни дела. Особено активно следи всички текущи промени в редица застрахователни и транспортни дела. В този смисъл, като адвокат застрахователни дела, сме запознати с наскоро приетия нов Кодекс на Застраховането от 2016 г. Той въвежда нови правила на уреждане на застрахователни спорове между застрахован и застрахователи. Урежда и правила за изплащане на застрахователни обезщетения и дължими суми по непокрити застрахователни полици.

Работата на всеки добър адвокат застрахователни дела е да следи всички новости в бранша. Още с приемането на Новия Кодекс на Застраховането от 2016 г., материята бе внимателно разгледана и обсъдена от всички адвокати в кантората. Всички правни услуги в сферата на застрахователното и транспортното право, бяха прецизирани и изчистени с оглед промените. Целта е да помогнем да получите справедливо застрахователно обезщетение и да сте спокойни, ако се наложи да предявите иск за изплащане на обезщетение.адвокат застрахователни дела

Много често в качеството ни на добър адвокат застрахователни дела, застрахователните компании ни канят при прегвори с чужди застрахователи. Съветваме нашите клиенти винаги да се допитват до нас като адвокат застрахователни дела и транспортни дела. Целта е да избегнат различни проблеми при настъпване на застрахователно събитие.  Те им предлагат значително по-ниски от реалните обезщетения. Изготвените от тях експертизи в случай на застрахователно събитие невинаги са точни, което пък влияе на размера на крайната получена сума.

Нещо повече за нашата кантора

Кантората участва активно в разрешаването на редица застрахователни дела пред съд, явявайки се като адвокат застрахователни дела. Води преговори със застрахователни компании при пострадали чужди граждани. Също и при инциденти с международно правен елемент. При тях пострадалият и застрахователят са лица от две различни държави или мястото на настъпване на пътно транспортното произшествие е извън територията на Република България.

Съветвайки нашите клиенти, като добър адвокат застрахователни дела, винаги ги информираме, че всички пострадали от пътно транспортни произшествия имат законово право на присъждане на парични обезщетения и компенсации. И то не само за причинените им имуществени вреди като пострадали. Също така и за настъпилите неимуществените  вреди. В това число болки и страдания, скръб по близък и т.н. Текущата съдебна практика позволява всички възникнали неимуществените вреди, които не могат да бъдат изчислени в пари, по съответния начин да бъдат овъзмездени и обезщетени. Законът в чл.52 ЗЗД предвижда размера на неимуществените вреди да се определи по справедливост с оглед на конкретния случай.

Всеки клиенти, който се допита до добър и опитен адвокат застрахователни дела, ще разбере, че за бъде защитен от непредвидени инциденти и транспортни случай е нужно не само да има валидна застрахователна полица. Трябва и да спази изцяло изискванията и процедурите по уведомяване на всеки един застраховател. Причината е, че се срещат некоректни застрахователни компании.

Използвайки компетентните адвокатски услуги на опитен адвокат застрахователни дела, Вие ще получите :

 • Адвокатска помощ и правни консултации от адвокат застрахователни дела при сключването на различни видове имуществени и лични застраховки.
 • Съдействие и подготвяне документи при предоговаряне на условия и настъпване на застрахователно събитие;
 • Правно съдействие и подготвя документи за съд при отказ за плащане на обезщетение и при прехвърляне на застрахователно имущество;адвокат застрахователни дела
 • Правна адвокатска защита и процесуално представителство при транспортни и застрахователни дела по искове за обезщетения за всякакви видове застрахователни договори. Също и при дела за пътно-транспортни произшествия пред граждански съд и сключване на извънсъдебни споразумения;
 • Кантората предлага съдействие и правни съвети при сключването на застрахователен договор и определяне на права и задължения на страните по него;
 • Кантората предлага съдействие на адвокат, за да подготвя документи при настъпване на застрахователно събитие, обсъжда настъпването на застрахователна давност
 • Правно съдействие и правни консултации от добър адвокат застрахователни дела. При настъпване на застрахователното събитие, регресни вземания и искове срещу застрахователни компании.
 • Съдействие и правни консултации от опитен адвокат по транспортни дела при всеки отказ за изплащане на дължимо застрахователно обезщетение при настъпване на пътно транспортно произшествие, и прехвърляне на застрахователно имущество.

Предлагаме още:

 • Кантората предлага съдействие и правни консултации при нужда от встъпване в правата на застрахования, т. нар. "суброгация"
 • Кантората предлага съдействие от адвокати по транспортни дела, при сключване на застраховка срещу рискове на превоза от превозвачи и спедитори, както и при застраховка „Помощ при пътуване“. Застраховка Гражданска отговорност“, застраховки „Живот“ и „Злополука“. Групово и взаимно застраховане. Застраховка „Живот“ и „Злополука“ върху трето лице.
 • Съществен сектор, в който работи кантората е инциденти и пътнотранспортни произшествия с международно правен елемент и определяне на приложимо право към застрахователните договори в рамките на ЕС и ЕИП.
 • Кантората предлага съдействие при сключване и реализиране на правата от задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Също и задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.
 • Кантората предлага правни съвети, консултации и процесуално представителство при съдебни дела по оспорване на ОТКАЗИ на застрахователи за изплащане на застрахователно обезщетение, съдебни дела за регресна материална отговорност на трето пострадало лице и събиране на задължения при ПТП и реализиране на застраховка Гражданска отговорност и Автокаско. 
 • Кантората разполага с богата съдебна практика по различни видове дела относно обезщетение при ПТП, регресна отговорност на застраховател, получаване на обезщетение за неимуществени вреди и др. 
 • Кантората работи усилено с редица транспортни и спедиторски компании за получаване на парични обезщетения по застраховка CMR, Карго и Гражданска отговорност на влекач и ремарке при транспорт на стоки и товари в границите на страната и чужбина. 
 • Понастоящем водим съдебни дела в няколко държави в Европейския съюз за дела за обезщетения при инциденти, ПТП и събиране на дължими сумои по навло за извършен превоз на стоки и товари.

Приетият наскоро нов Кодекс на Застраховането от началото на 2016 г. поставя нова, доста по-сложна уредба на отношенията със застраховател и застрахован. Затова съветваме всички наши клиенти, преди да пристъпят към сключване на застрахователен Договор или реализиране на права от валидна застрахователна полица CMR застраховка или Карго застраховка, като се посъветват със добър адвокат по транспортни и застрахователни дела. За повече информация и  съвети, моля изпратете кратко запитване на info@lawyer-bulgaria.bg или да позвънете на тел. 02/ 858 10 25. 

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics