Сфери на Дейност

Международна Адвокатска Кантора “Д.Владимиров и партньори“

Запознайте се с различните сфери на дейност, в които екипът ни може да ви бъде полезен. Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ работи с множество български и чуждестранни специалисти в различни правни сфери. За нас е важно да предоставим на клиентите си максимално широк спектър от правни услуги.

Правно консултиране и регистрация на търговски дружества

Кантората осигуряваме правно обслужване и консултации, свързани с учредяването и управлението на всички видове търговски дружества.  Обслужваме чуждестранни търговски дружества при тяхната дейност в България, както и физически лица относно закупуването на дялове на търговски дружества и фирми или недвижими имоти и жилищни обекти в страната. Изготвяме договори, документи и заявления за вписване в търговския регистър, консултираме ви при създаването на устави, подготвяме становища и проектни предложения, документация за ликвидация и прекратяване на дружествата.

Кантората съдейства активно при воденето на двустранни преговори и установяване на връзка с партньори, както и при последващо оформяне на документацията по всички видове сделки, прехвърляния, покупко-продажби и делби на дружествени дялове и др.

Договорно право

Всички правни експерти и адвокати имат свои индивидуален подход, съобразен с договорните отношения, които иска да осъществи всеки клиент. Те анализират внимателно всички икономически и правни положения и обстоятелства, след като са се запознали с икономическите и правни цели на клиента. След това изготвят самия договор, подготвят и събират всички необходими за сключването му документи.Правната кантора съдейства за изготвяне на множество видове двустранни договори, банкови гаранции, писмени споразумения и молби за издаване на различни видове удостоверения, за участие в търгове и обществени поръчки, съдружия , консорциуми и др. Има случаи, в които нашите клиенти преговарят дълго със своите партньори преди да се стигне до споразумение. Ние им съдействаме през цялото време и нанасяме обсъдените изменения в договора, независимо дали е търговски, граждански или дружествен.

Ангажираме се и с осигуряването на всички необходими документи, лицензии и разрешителни за упражняване на търговска дейност.

Трудово право

Нашите опитни счетоводители поддържат текущото ви счетоводство и ТРЗ, а адвокатите на Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ изготвят трудовите договори на вашите служители, консултират ви при възникнал конфликт на интереси, прекратяване и сключване на трудови отношения. Те ви предоставят всички необходими анализи и проучвания и поемат вашето процесуално представителство при възникване на трудови спорове.

Недвижими имоти

Пълното правно обслужване в сферата на недвижимите имоти е търсено, както от български, така и от чужди инвеститори. Адвокатите на международна правна кантора „Владимиров“ защитават вашите интереси в тази област до най-малкия детайл.

Съдействаме ви за правното проучване на статута на имота, по време на преговорите за придобиването му, изготвяме цялата необходима документация за финализиране на сделката, ангажираме се с всички правни подробности, които възникват при управлението на имота.

Гражданско право

На ваше разположение сме винаги, когато имате нужда от консултации в областта на вещното право и облигационните отношения. Предлагаме ви своите професионални услуги при имуществени спорове и дела за възстановяване на неправомерни отнети имоти. Наша основна грижа е проверката, справките и последващото изготвяне на всички необходими писмени документи (нотариални актове, граждански договори, пълномощни), за безпроблемното изповядване на всяка сделка пред Нотариус. Затова често пъти отделяме повече време за изваждането на актуални писмени документи - в това число - Нотариални актове за собственост, обикновени и кадастрални скици (т.нар. извадка от кадастралната карта), различни удостоверния за наследници, за сключен граждански брак, за липса на публични задължения,писмени пълномощно за представителство, декларации по чл. 264 ДОПК, декларация по чл. 25 ал.7 ЗННД и др.

Административно право

Разчитайте на нас за консултации, подготовка и събиране на документи за започване на строителство. Имаме опит в подготовката на пълната документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки. Съдействаме ви при необходимост от обжалване на административни и ревизионни актове за възлагане на осигурителни и данъчни задължения. Разполагаме и със специалисти в данъчното и митническо право.Международна правна кантора Д.Владимиров и Партньори" активно участва в преговори за сключване на Договори за Консорциуми, (ДЗЗД) участие в различни обществени поръчки, подготовка на писмени договори за учредяване на банкови гаранция за участие, както и банкова гаранция за изпълние на заданието в една обществена поръчка, заедно с подпомагане и подготовка на искови молби при нужда от оспорване на участието и подбора на фирми в процедура по обществени поръчки по ЗОП.

Защита на търговски марки

Навременната защита на вашата търговска марка и на авторските ви права поверете на нас. Нашите експерти в сферата на авторското право ще се погрижат да:

  • регистрират вашата търговска марка или промишлен дизайн;
  • защитят вашите авторски права;
  • ви представят пред съдебни и административни институции.


home_slider1_flipСемейно и наследствено право

Макар и да не е в основния ни фокус, ние предлагаме на клиентите си правно обслужване в сферата на семейното и наследствено право. Работим с няколко отлични специалисти именно в тази сфера и ви осигуряваме:

  • консултации във връзка със семейни и наследствени отношения;
  • изготвяне на завещания и изпълняване на наследства по закон и завещание;
  • пълно съдействие при развод – консултации, представителство в съда, защита и подготвяне на всички необходими документи;
  • съдействие при делби.

Процесуално представителство

Международна правна кантора „Владимиров“ ви осигурява процесуално представителство и защита пред всеки съд и инстанция в страната, съдействие при търговски спорове, образуване, защита и представителство в изпълнителни производства.

Имате въпрос ? Консултирайте се с нас онлайн!

Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics