Развод между съпрузи по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие между съпрузите в брака, Споразумения при развод по взаимно съгласие. адвокат бракоразводни дела, Сключване на Споразумение чл.51 СК за развода, Бракоразводен адвокат, адвокат семейни дела, разделя имоти СИО, определяне на по-голям дял по голям принос по чл.29 СК

Развод между съпрузи по взаимно съгласие

Много клиенти споделят, че при развод между съпрузи по взаимно съгласие опитът на добрият бракоразводен адвокат, в производството по развод може да спести много усилия и средства, стига да знае как може да предостави най-адекватното решение за своя клиент.

Развод по взаимно съгласие между съпрузите в брака, Споразумения при развод по взаимно съгласие. адвокат бракоразводни дела, Сключване на Споразумение чл.51 СК за развода, Бракоразводен адвокат, адвокат семейни дела, разделя имоти СИО, определяне на по-голям дял по голям принос по чл.29 СК

Веднага бързам да Ви уверя, че държавните такси при развод по взаимно съгласие са символични, като отделните сумите за завеждане на дело зса около 25-30 лв., а сумата от 40лв. се присъжда на страна при постановяване на съдебното решение по развода.

Когато бракоразводен адвокат води делата за прекратяване на брака по взаимно съгласие, следва да се уредят всички имуществени отношения между съпрузите.

Вашият бракоразводен адвокат ще Ви каже, че за това се събира допълнителна държавна такса. За нейния размера можете да се допитате до вашия адвокат по бракоразводни дела.

При развод по взаимно съгласие съпрузите следва да

постигнат съдебно Споразумение по чл. 51 СК  относно следните основни въпроса-последици от прекратяването на брака:

  • местоживеенето на децата и ползването на семейното жилище,
  • упражняването на родителските права,
  • режимът на личните отношения и
  • издръжката на децата, а също, ако има и издръжка между съпрузите.

Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Във всяка бракоразводната практика има ситуация, в която и двамата съпрузи постигат взаимно съгласие за прекратяване на брака.

Тогава съдът следва да се увери, че съгласието на двамата съпрузи е взето сериозно и непоколебимо.

За целта, Вашият адвокат по бракоразводни дела ще Ви укаже, че двамата съпрузи следва да се явят лично в открито съдебно заседание. Това се случва пред Районен съд, а мотивът – да потвърдят непоколебимо разстройство на брака.

Вашият бракоразводен адвокат следва да Ви предупреди, че ако някой от двамата съпрузи не се появи на откритото заседание на Районния съд в деня на развода по взаимно съгласие, без да представи някаква уважителна причина, насроченото съдебно заседание и делото за развод се прекратява.

Съдебно споразумение при развода

При първоначалната правна консултация, Вашият адвокат по бракоразводни дела ще Ви укаже, че при развод по взаимно съгласие съпрузите могат да постигнат Съдебно споразумение, уреждащо правните последици от прекратяването на брака.

  • Определя се местоживеенето на децата. Съдебното Споразумение по развода определя основно упражняването на родителските права от единия от двамата съпрузи;
  • Определя се основно личните отношения между бившите вече съпрузи след развода, както и бъдещата издръжка на децата, ако такива има;
  • Съдебното споразумение определя също така и въпросите относно използването на семейното жилище от единият от съпрузите, както и издръжката между тях, носенето на фамилното име, ако съпругата желае да го запази или промени след решението по развода.

Съдебното споразумение по чл. 51 СК следва да бъде одобрено от Районен съд, който изисква писмено становище-доклад от Дирекция „Социално подпомагане”.

Важно е да се подчертае, че изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата, съгласно нормата на чл. 51, ал. 4 на СК.

Другите въпроси не могат да се пререшават. Възможността за преразглеждане на въпросите касаещи упражняването на родителските права и издръжката на децата е заради това, че тези въпроси са решени към момента на постановяване на решението.

Настъпването на промяна в обстоятелствата и отношенията, имащи значение за решаването на тези въпроси е основание да се иска тяхното пререшаване, така че интересите на децата да бъдат защитени. Разбира се, необходимо е да бъде доказано, в какво са изразяват променените обстоятелства и тяхното значение, след което въпросът за упражняването на родителските права се решава от съда съгласно нормите на чл. 59 от СК.

–          Съдът определя при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата;

–          Определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време;

–          Съдът решава тези въпроси, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности;

–          Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител.

–          При преценката си, съдът изслушва родителите, както и децата при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето, взема становище от дирекция “Социално подпомагане” и ако е уместно, изслушва и други лица. При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице – психолог.

–          По изключение, ако интересите на децата налагат това, съдът може да постанови те да живеят при дядо и баба или в семейство на други роднини или близки, с тяхно съгласие. Ако това не е възможно, детето се настанява в приемно семейство, в специализирана институция, посочени от дирекция “Социално подпомагане” или му се предоставя социална услуга – резидентен тип. Във всички случаи съдът определя подходящ режим на лични отношения между детето и родителите.

         При необходимост съдът определя подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението:Развод по взаимно съгласие между съпрузите в брака, Споразумения при развод по взаимно съгласие. адвокат бракоразводни дела, Сключване на Споразумение чл.51 СК за развода, Бракоразводен адвокат, адвокат семейни дела, разделя имоти СИО, определяне на по-голям дял по голям принос по чл.29 СК

1. осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице;

2. осъществяване на личните отношения на определено място;

3. поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо – и на лицето, което го придружава.

Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция “Социално подпомагане” или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови;)

Промените могат да бъдат уредени и по споразумение между родителите, което също подлежи на утвърждаване от съда, съгласно чл. 127, ал. 1 от СК (Чл. 127. (1) Когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс.)

При избор на процедура за развод – по взаимно съгласие или по исков ред, освен винаги индивидуалните и лични специфики на конкретния случай, следва да се знаят и имат предвид дължимите такси по производството

То е по отношение на самото упражняване на родителските права.

Ако предложеното Съдебното споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, Районният съд  е длъжен да даде допълнителен срок за отстраняване на тези нередности. В случай, че тези недостатъци не бъдат отстранениРазвод по взаимно съгласие между съпрузите в брака, Споразумения при развод по взаимно съгласие. адвокат бракоразводни дела, Сключване на Споразумение чл.51 СК за развода, Бракоразводен адвокат, адвокат семейни дела, разделя имоти СИО, определяне на по-голям дял по голям принос по чл.29 СК в указания от Районния съд срок, подаденото от Вашия адвокат писмено искане за развод по взаимно съгласие следва да бъде отхвърлено.

Вашият адвокат следва да Ви укаже, че до избор на страните за развод се стига, когато двете страни предварително са избрали този ред за прекратяване на брака. Това се случва след като вече са постигнали съгласие относно последиците от прекратяването на брака.

Тези последици са отразени в Съдебното споразумение за развода.

В заключение можем да ви посъветваме да се свържете с адвокат по бракоразводните дела. Така ще получите адекватна правна консултация. Обадете ни се, за да обсъдим всички подробности по развода.

За допълнителна консултация относно условията за развод по исков ред можете да се обърнете към нас. 

Всеки клиент ще получи точна консултация на тел.: 02/ 858 1025 или да изпратите Е-mail на info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

Абонаментно правно обслужване, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат в Айтос, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат по бракоразводни дела, адвокат по имотно вещно право, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат развод брак сключен чужбина, адвокат София, адвокати, адвокатска кантора, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, административното право, акции, банковото право, бракоразводен адвокат Пловдив, бракоразводни дела, бракоразводните производства, вещно право, вещното право, възложител, гражданин, граждански дела, гражданско дело, гражданско право, данъчно право, данъчното право, дарение, дело, Депозиране на годишен ГФО, дирекция “Социално подпомагане”, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат по имотни дела София, ДОГОВОР, договори, Доклад на дирекция „Социално подпомагане, дружественото право, дълбоко и непоправимо разстройство на брака, дялове, експерт, енергийно право, задълженията за плащане на издръжка, закон, законодателство, заличаване на ипотека, запазване на фамилното име, защита на интелектуалната собственост, изготвяне на нотариални актове по давност, издръжка между съпрузите, издръжката между съпрузите, Издръжката между съпрузите и фамилното име, Издръжката на децата, изпълнител, Иск за изменение на местоживеенето, иск за определяне на лични отношения с детето, Иск по чл.15 Закон закрила детето, иск чл.49 СК, искова молба за развод, искове за определяне на местоживеенето на детето, искове за упражняване на родителските права, исковете за издръжка, исково производство за прекратяване на брак, казус, както и конкурентно право, кантора, кодекс, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации по гражданско-правни въпроси, консултация, легални стъпки и процедури по чл. 127 СК, лизинг, Личните отношения, личните отношения в присъствието на определено лице, Личните отношения между съпрузите, личните отношения на определено място, международно и европейско право, Местоживеенето на децата, местоживеенето на децата и ползването на семейното жилище, мнение, наем, наказателно право, наказателното право, наследствено право, недвижими имоти, Необходимите документи при развод, нотариален акт, нотариус, Обслужване на публични дружества, подялба имущество при развода, покупка недвижимости предварительный договор, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, Ползването на семейното жилище, правна консултация, Правна консултация онлайн, правни консултации, правни последици от развода, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, право, предварителен договор, предпоставка за допускане на развода, Прекратяване и ликвидация на фирма, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, прекратяване на брачната връзка, прекратяването на фактическото съжителство, придобивания, присъда, Промяна на капитал, Промяна на обстоятелства във фирмата, Процедура и споразумение при развод по взаимно съгласие, процес, процесуално представителство, пълномощни, пълномощно, Развод между съпрузи по взаимно съгласие, развод между съпрузите на основание тяхното сериозното и непоколебимо взаимно съгласие;, развод по взаимно съгласие, развод по взаимно съгласие недвижими имоти, развод с чужденец, районен съд по настоящ адрес на дете, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, Регистрация на клонове, Регистрацията на Европейско дружество, Регистрацията на ЕООД, Регистрацията на ЕТ, Регистрацията на консорциум/холдинг, Регистрацията на ООД, Регистрацията на сдружение, Регистрацията на фондация, Регистриране на финансови институции, режима на лични отношения на родителите с детето, режима на личните отношения, режимът на личните отношения, сделка, Сделки с автомобили, сделки с недвижими имоти, сделки с недвижими имоти по банков път, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, сериозното и непоколебимо взаимно съгласие, Сключване на търговски сделки, сливания и разделяния на търговски дружества, споразумение чл.127 СК, Споразумение чл.51 СК, становище-доклад от Дирекция „Социално подпомагане, събиране на вземания, съгласие относно местоживеенето на детето, съд, съдебен иск за издръжка, съдебен иск за определяне на режим на лични отношения, съдебен иск за ползването на семейното жилище, съдебен иск за упражняване на родителски права, съдебен иск за фамилното име, съдебна делба на недвижим имот, съдебни, съдебни дела за уреждане на отношения между родители, съдебни искове за издръжка на децата, Съдебно споразумение при развод, съдебното решение по развода., съдия, съдружие, сътрудничество, търговско право, търговското право, удостоверение за доход при развод, удостоверение за прекратен граждански брак, Упражняването на родителските права, Утвърждава споразумението между съпрузите, Учредяване, фактическата раздяла, фактическо съпружеско съжителство, финансовото право, юридически консултации
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics